Ofte stilte spørsmål (FAQ) - Sertifikat og utdanning


Sertifikat og rettighetHva er LAPL?

Light Aircraft Pilot Licence (LAPL) er et EASA-sertifikat. LAPL sertifikat gir deg privilegier til å fly på SEP eller TMG klasse, avhengig av hvilken klasse du har gjennomført trening og skill test på. Det er begrensninger i sertifikatet som gjør at flyet ikke kan overstige en totalvekt på 2000 kg og du kan ikke ha med mer enn 3 passasjerer.

I henhold til EASA regelverk er det kun fly som er omfattet av de europeiske bestemmelsene som kan inngå i privilegiene. Med andre ord kan du ikke benytte dette sertifikatet til å føre mikrofly.

NB! LAPL er ikke klasserettighet, men et privilegium til å fly på en rettighet. Det er også et sertifikat som ikke er i henhold til ICAO-standard.


Hvordan bytte sertifikat til LAPL?

Du kan søke om å endre et PPL-, CPL- eller ATPL-sertifikat med gyldig rettighet på SEP eller TMG til LAPL. Søknadsskjema NF-1087 E skal benyttes.


Kan jeg fly sjøfly med LAPL?

Nei, per dagsdato omfatter LAPL(A) kun SEP(land) og TMG. Det er derfor ikke mulig å ha sjøflyprivilegier på LAPL(A).


Kan jeg slepe seilfly med LAPL?

Ja, men du må ha en gyldig rettighet til å slepe seilfly tilknyttet sertifikatet. Kravene for dette står beskrevet i FCL.805.


Kan jeg fly annex II-fly med LAPL?

Annex II-fly er regulert av det enkelte lands myndighet. Kontakt den respektive luftfartsmyndighet.

I Norge gjelder følgende: Du kan fly norskregistrerte fly med luftdyktighetsbevis experimental og som inngår i SEP klasserettighet med LAPL dersom du har SEP privilegier. Det samme gjelder for annex II luftfartøy med ICAO typesertifikat som f. eks Piper Cub.

Du kan ikke føre annex II luftfartøy som kommer inn under bestemmelsene for mikrofly.


Hvordan holdes LAPL-privilegier gyldige?

For å holde LAPL(A)-privilegiet gyldig må man fly 12 timer som fartøysjef, inkludert 12 avganger og landinger, og en time med instruktør siste 24 måneder. Flygetiden skal regnes fra dato til dato, løpende, gjennom 24 måneder.

For LAPL(H) er tilsvarende timekrav seks timer som fartøysjef, inkludert seks avganger og landinger, og en time med instruktør i løpet av siste 12 måneder.

Referanse til regelverket er FCL.140.A og FCL.140.H.


Hva om kravet for å holde LAPL-privilegier ikke er oppfylt?

Dersom man ikke oppfyller kravene til gyldighet kan man fly en ferdighetskontroll (PC) med kontrollant eller gjøre nødvendig trening med instruktør (solo eller dual) til man oppfyller timekravene.


Hvordan er de administrative prosedyren knyttet til å forlenge gyldighet med en ferdighetskontroll (PC)?

Etter gjennomført og bestått PC, skal kontrollanten gi originalt PC-skjema til kandidaten, og kopi skal sendes Luftfartstilsynet. Iht. til gjeldende gebyrforskrift, vil det ikke bli utstedt gebyr for slike PC-er fra Luftfartstilsynet og det vil heller ikke bli utstedt nytt LAPL-sertifikat.

Kontrollanten skal heller ikke skrive inn resultatet av PC i sertifikatet siden det ikke er utløpsdato for klasserettigheter på et LAPL-sertifikat.

Ansvaret for dokumentlagring og oppdatering ligger hos innehavere av LAPL-sertifikat. Det er derfor svært viktig at innehavere av LAPL-sertifikat holder loggboken oppdatert og samtidig oppbevarer eventuelle PC-er.


Hva er framgangsmåte for konvertering av PPL fra tredje land til EASA Part FCL sertifikat?

Søker må henvende seg til flyskole eller flyklubb som tilbyr utdanning og pensum i henhold til gjeldende sertifikattype det søkes for. Søker gjennomfører utdanning og melder seg opp til eksamen gjennom flyskolen/flyklubben. Etter bestått eksamen melder søker seg til skill-test (ferdighetsprøve) forutsatt at alle punkter ovenfor er oppfylt. For gjeldende regelverk se artikkel 8, samt vedlegg III “Conditions for the acceptance of licences issued by or on behalf of third countries”, i Forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer, forordning (EU) 1178/2011 med relevante endringer.Hvilken dokumentasjon skal sendes inn til Luftfartstilsynet for utstedelse av PPL EASA-sertifikat?

Følgende dokumentasjon skal sendes samlet med bestått skill-testskjema:

  Kopi av ICAO eller FAA sertifikat
  Kopi av flygetidsbok:
   - side med utsjekker («endorsements»), samt
   - to siste loggførte sidene (som dokumenterer total tid med mer)
   - kopi av gyldig EASA MED
  Prøvedokumentasjon for bestått Language Proficiency test (Ref. Part. FCL.055)
  Annen relevant dokumentasjon
  For gjeldende regelverk se artikkel 8, samt vedlegg III “Conditions for the acceptance of licences issued by or on behalf of third countries”, i Forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer, forordning (EU) 1178/2011 med relevante endringer.


Hvilken dokumentasjon skal sendes til Luftfartstilsynet for utstedelse av CB-IR gjennomført ved en flyskole (ATO)?

Følgende dokumentasjon skal sendes samlet med bestått skill-testskjema:

  - Dokumentasjon for skolegodkjenning (ATO skolebevis som viser godkjenning for CB-IR)
  - Dokumentasjon for bestått teori. Hvis teorieksamen er tatt utenfor Norge, må denne verifiseres mot annen myndighet.
  - Dokumentasjon for gjennomført instrumentinstruksjon ved ATO (kopi av treningsjournal)
  - Dokumentasjon for instrumentflyging med instruktør
   - Dokumentasjon på mottatt instruksjon i instrumentflyging fra en IRI(A) eller FI(A) i henhold til punkt(a)(i) eller (b)(i), skal dokumenteres i en egen treningsjournal, som signeres av instruktøren. Dokumentasjonen skal vise:
    - spesifikasjon av type luftfartøy og registreringsnummer som er benyttet
    - antall turer som er fløyet
    - total instruksjonstid på instrument
    - spesifikasjon av øvelser som er gjennomført i henhold til syllabus i Appendix 6 Aa
   - kopi av instruktørens sertifikat som viser at han har privilegier til å gi instrumentinstruksjon
   - kopi av relevante sider av kandidatens flygetidsbok


Hvilken dokumentasjon skal sendes Luftfartstilsynet ved utstedelse av CB-IR basert på erfaring opptjent på sertifikat fra tredjeland (third country licence issued according to ICAO annex 1)?

Følgende dokumentasjon skal sendes samlet med bestått skill-testskjema:

  -Kopi av gyldig sertifikat
  -Kopi av gyldig IR (A)
  (for de med FAA-sertifikat skal dette verifiseres med "endorsement" i loggboken som viser Instrument Proficiency Check (IPC) innenfor seks måneder, eller ved dokumentasjon på at erfaringskrav (recency) er oppfylt i henhold til FAR §61.57
  -Dokumentasjon på at teorikrav er oppfylt
  Dette verifiseres ved at kontrollanten dokumenterer at kandidaten har teoretisk kunnskap på et adekvat nivå i fagene air law, meterology og flight planning and performance (IR)
  -Kopi av flygetidsbok som dokumenterer minst 50 timer IFR som PIC. Dual received-tid logget som PIC godskrives ikke.
Det er ikke krav til at kandidaten skal gå gjennom ATO før skill-test. Det er heller ikke krav om pre-entry assessment for å fly skill-test. Kontrollanten må varsle Luftfartstilsynet før skill-test kan gjennomføres. Kort informasjon om dette er beskrevet i NOTEX 2015/3.


Er det krav til norsk statsborgerskap for å ta flygerutdanning i Norge?

Nei, det er ikke krav til at du må være norsk statsborger for å ta flygerutdanning i Norge. Under flyging er det imidlertid krav om å medbringe ID-papirer med pass, for eksempel pass.


Må differensierings- og familiariseringstrening gjøres ved en flyskole (ATO/RF)?

Nei, differensieringstrening og familiariseringstrening er ikke eget skoleprogram, og det er derfor ikke krav til at dette må gjøres ved en flyskole. Differensieringstrening skal likevel gjennomføres sammen med instruktør og det skal dokumenteres i loggbok. Kravene til hva differensieringstrening er og hva det skal inneholde finner du i regelverket: FCL.710, GM FCL.700 og GM FCL.710.

Familiariseringstrening behøver ikke gjennomføres med instruktør eller dokumenteres i loggbok.

Se på EASAs liste over klasse- og typerettigheter for oversikt over hvilke fartøy man kan gjennomføre differensieringstrening og familiariseringstrening mellom.


Hvor lenge er EASA-sertifikater gyldige?

Et EASA-sertifikat har ikke utløpsdato. En rekke av rettighetene tilknyttet sertifikatet har fortsatt utløpsdato.


Hva menes med "EASA Member State"?

Det er land som er medlemmer i EASA. Dette omfatter EU-landene, samt Norge, Island, Sveits og Liechtenstein.


Hva menes med tredjeland/"third country"?

Dette er land som ikke er medlemmer i EU eller EØS, for eksempel USA.


Hvordan går jeg fram for å fornye en utløpt SEP(land)-rettighet?

Kontakt en godkjent flyskole (ATO – Approved Training Organisation) for vurdering av hvor mye trening du behøver. Deretter må du fly en proficiency check (PC) med godkjent kontrollant. (Ref. FCL.740)


Hvordan fornyer jeg en utløpt MEP-rettighet og /eller IR-rettighet?

Kontakt en godkjent flyskole (ATO – Approved Training Organisation) for vurdering av hvor mye trening du behøver. Deretter må du fly en proficiency check (PC) med godkjent kontrollant. (Ref. FCL.740/625)Gjelder dette også hvis jeg flyr mikrofly?

Ja, dersom du flyr mikrofly må du likevel ta teorieksamen og praktisk prøve til flytelefonistsertifikat.


Jeg er innehaver av gyldig JAR/EASA CPL ME/IR utstedt i Norge. Jeg ønsker å gjennomføre PC på ME og IR på Island eller i Florida, hvis mulig. Hvordan går jeg frem for å få til dette?

Du kan ta kontakt med en hvilken som helst kontrollant som har en JAR- eller EASA- godkjenning til å utføre PC på MEP og IR(A)ME.
Kontrollanten skal følge retningslinjene i FCL.1015.


Kan jeg fly TMG ("touring motor glider") med PPL?

Ja. TMG er en klasse på samme måte som for eksempel SEP(land) og SEP(sea). Rettighet til TMG føres inn i rettighetsbeviset på samme måte som SEP(land). En ATO med godkjent kurs for klasse TMG kan utføre opplæring før ferdighetsprøve avlegges.


Hvordan går jeg fram for å endre utstederland til Norge på mitt sertifikat?

Send søknad om "Change of competent authority", skjema NF-1057E, til Luftfartstilsynet.


Har man lov til å føre utenlandskregistrerte fly i Norge som norsk statsborger?

Det er sertifikatet som avgjør hvilke fly du kan fly, ikke statsborgerskapet. Det er imidlertid begrensninger på hvor lenge man kan operere utenlandskregistrerte luftfartøy i Norge. Du kan, etter søknad til Luftfartstilsynet, få operere utenlandskregistrert luftfartøy i 6 måneder med mulighet for forlengelse i inntil 6 måneder.


Kan jeg benytte kontrollant som har kontrollantbevis utstedt av Transportstyrelsen (Sverige) til en proficiency check (PC)?

Med et JAR- eller part-FCL-sertifikat kan du benytte alle EASA-autoriserte kontrollanter til PC og skill test. Kontrollanten skal følge retningslinjer i FCL.1015.


Kan en svensk kontrollant forlenge rettigheter i mitt sertifikat?

Ja, kontrollanten kan forlenge rettigheter i ditt sertifikat.Jeg har søkt jobb i utlandet og selskapet har bedt om bekreftelse på mitt sertifikat og rettigheter. Hvordan skaffer jeg det?

Du må søke om bekreftelse på utstedt sertifikat/"verification of foreign licence". Send en epost til postmottak@caa.no hvor du beskriver grunnen til at du søker.

Du vil motta et formelt bekreftelsesbrev fra oss som du kan presentere for selskapet. Dersom du i tillegg ønsker å motta brevet på epost, så nevner du dette i henvendelsen til oss.

Denne søknaden er gebyrbelagt, og du finner gebyrforskriften her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-01-22-93#KAPITTEL_6


Jeg har sertifikat og rettigheter fra land utenfor EASA. Hvordan kan jeg få disse godskrevet/validert/kreditert over til et norsk sertifikat?

Send en e-post til Luftfartstilsynet med dokumentasjon på hva du har og med en beskrivelse på hva du ønsker. Hver søknad blir vurdert i hvert enkelt tilfelle opp mot gjeldende regelverk og vedlagte dokumentasjon. Slike saker blir vurdert opp mot bestemmelsene i «Commission Regulation 1178/2011», Artikkel 8 og Part FCL, Annex III.


Jeg har mistet min personlige loggbok. Hva gjør jeg nå?

Du må rekonstruere så mye av boken som overhode mulig. Dette kan gjøres ved å hente informasjon fra luftfartøyets reisedagbok. Husk at utsjekker som krever differensieringstrening må signeres av instruktør. Vi anbefaler at du tar bilde eller skanner loggboken med jevne mellomrom. På den måten har du alltid en sikkerhetskopi.

Du kan også ta kontakt med oss for å få timetall fra siste behandling av rettigheter eller sertifikat.


Teoriutdanning og teorieksamen


Er det mulig å ta teorieksamen i ett land og praktisk flytrening og ferdighetsprøve i et annet land?

Ja, du kan ta den praktiske delen av flytreningen i Norge etter å ha fullført teori i et annet EASA-land ved en EASA-godkjent skole.Hvor lang tid har jeg per fag på en PPL-eksamen?

FagTillatt tid
1.Air law and ATC procedures0:45
2.Human performance0:30
3.Meteorology0:30
4.Communications0:30
5.Principles of flight0:45
6.Operational procedures0:30
7.Flight performance and planning1:00
8.Aircraft general knowledge0:30
9.Navigation1:00
Totalt6:00


Hvordan er PPL-eksamen bygget opp?

Eksamen til PPL består av ni fag med 20 oppgaver per fag. Oppgavene er flervalgsoppgaver der du får ett spørsmål og fire svaralternativer. Det er bare ett alternativ som er riktig, de andre er feil.Er det lov å bruke markeringstusj og markere "airways", flyplasser og lignende på kart som skal brukes under eksamen?

Du kan bruke markeringstusj i for eksempel "Jeppesen Airway Manual", men det skal ikke skrives notater eller lignende i manualen. Notater regnes som juks.


Er det mulig å gjennomføre PPL-teorieksamen på engelsk?

Nei, det er for tiden ikke mulig å gjennomføre PPL-eksamen på engelsk. Luftfartstilsynet ønsker å få dette til, men tidsperspektivet er usikkert. Det er for øvrig mulig å ta PPL-teorieksamen i utlandet og gjøre flytreningen i Norge.


Jeg rekker ikke å gjennomføre oppflyging før utløpet av teorieksamen. Kan jeg få en forlengelse av gyldigheten på min teorieksamen?

Nei. Etter bestått teorieksamen har kandidaten 24 måneder (PPL) eller 36 måneder (CPL/IR) til å gjennomføre flytrening og ferdighetsprøve for utstedelse av sertifikat. Dette anses som romslig og bør forstås slik at det tas høyde for uforutsette hendelser, for eksempel dårlig vær. (Ref. FCL.025(c)).


Hvor lang tid kan man bruke på å gjennomføre teorieksamen?

Teorieksamen til PPL og CPL/IR/ATPL må være bestått i løpet av 18 måneder fra første til siste eksamen. Du har fire forsøk per fag, og kan bruke seks eksamensperioder ("sittings").


Hvor lenge er en teorieksamen gyldig?

Teorieksamen er gyldig i 24 måneder for PPL og 36 måneder for CPL/IR/ATPL. Du må ha bestått skill test i løpet av gyldighetstiden. (Ref. part-FCL.025)


FlygeryrketLegeattest/medical


Kan jeg benytte fastlegen for utstedelse av LAPL medical?

Fastleger kan i dag utstede LAPL legeattest under forutsetninger som beskrevet her:


Hvor kan jeg ta førstegangsundersøkelse for medical klasse 1?

Førstegangsundersøkelse av norsk medical klasse 1 kan kun tas ved Flymedisinsk institutt på Blindern i Oslo. Fornyelse og forlengelse kan gjøres hos flylege.


Hvor kan jeg ta førstegangsundersøkelse for medical klasse 2?

Førstegangsundersøkelse eller undersøkelse forforlengelse/fornyelse av legeattest klasse 2 kan gjøres hos enhver flylege med klasse 2 eller klasse 1 rettigheter. Oversikt over godkjente flyleger finnes på nettsiden.


Kan jeg beholde mitt CPL/ATPL/MPL-sertifikat når jeg har legeattest klasse 2, men ikke har legeattest klasse 1?

Ja, du beholder ditt CPL/ATPL/MPL-sertifikat. Du kan ikke fly ervervsmessig. I praksis har du et sertifikat med PPL-privilegier.


Jeg ønsker å forlenge rettighet, men har ikke gyldig legeattest. Kan jeg gjennomføre PC med kontrollant?

Dette er uproblematisk så lenge kontrollanten fungerer som fartøysjef under aktuell flyging. Det er kontrollanten som må vurdere og avgjøre om PC kan gjennomføres. Du må gå i dialog med den som skal gjennomføre prøven og du må forklarer bakgrunnen for din situasjon. Det er viktig at din medisinske tilstand ikke er av slik karakter at den kan sette flygingen i fare.


Vandel


Er det krav til bakgrunnssjekk for å ta flysertifikat?

Nei, det er ikke krav til bakgrunnssjekk for å ta flysertifikat, men det er krav til bakgrunnssjekk for å få utstedt adgangskort til flyplasser. Se securityavdelingen for mer informasjon.


Kreves det vandelsattest for å bli pilot?

Det er ingen krav til vandel for utstedelse av sertifikat i EASA-regelverk. Det er imidlertid krav til vandelsattest for utstedelse av adgangskort til flyplassene.


Kreditering og validering


Under JAA kunne man fly VFR i Norge inntil 365 dager på et sertifikat fra tredjeland (USA). Kan man fortsatt dette?

Det er nye regler i Regulation Aircrew, artikkel 8 med henvisning til Annex III. Det ble gitt overgangsordning, slik at vi praktiserte tidligere regelverk frem til 8. april 2014. Etter denne datoen må også en privatflyger få validering av sitt sertifikat for å fly på norskregistrert fly fra dag én. (Ref. Commission Regulation 1178/2001, Annex III)


Jeg har et instruktørsertifikat utstedt i tredjeland. Kan jeg få kreditert dette til et EASA FI(A)?

Det er fullt mulig å få kreditert instruktørutdannelse i dag. En godkjent flyskole (ATO – Approved Training Organisation) må komme med et forslag til redusert treningsprogram, basert på din tidligere erfaring. Dette treningsprogrammet sendes Luftfartstilsynet for godkjenning før treningen starter.Elektroniske kart


Kan jeg bruke elektroniske kart ombord i flyet, for eksempel på iPad? Må jeg ha papirkart i backup?

Du kan benytte elektroniske kart. Det er ingen krav til backup, men her må flygerskjønn veie tungt.