Informasjon til kabinbesetning, flyselskap og treningsorganisasjoner som utdanner kabinbesetning

Nasjonale kabinsertifikater har opphørt

Nasjonale kabinsertifikater har opphørt og EU-OPS attestasjon erstattes med Cabin Crew Attestasjon (CCA).

Luftfartstilsynet viser til AIC–N 12/13

EU-kommisjonen har vedtatt nytt felleseuropeisk regelverk for sertifisering av flybesetningsmedlemmer.

Forordning 1178/2011 (Regulation on Aircrew) ble vedtatt 3. november 2011 og ble videre endret og supplert med ytterligere tre vedlegg (Annexer) ved forordning (EU) nr. 290/2012 vedtatt 30. mars 2012. «Regulation on Aircrew» består av syv vedlegg (Annexer) og gir «Implementing Rules» til basisforordningen 216/2008.

Forordning 1178/2011 ble formelt tatt inn i EØS-avtalen og gjeldende i Norge den 16. juli 2013.

Forordning 290/2012 - Annex V – Part-CC

Annex V inneholder bestemmelser og kvalifikasjonskrav for kabinbesetningsmedlemmer som er involvert i kommersiell luftfart. For kabinbesetning foreligger det krav om at man er innehaver av en “Cabin crew attestasjon” (CCA). Attestasjonen skal i henhold til det nye regelverket utstedes av nasjonal myndighet eller av organisasjon som er godkjent til å gjøre dette av luftfartsmyndigheten.

I Norge legger man til grunn at slik utstedelse vil kunne håndteres av flyselskap eller en CCTO (Cabin Crew Training Organisation) under forutsetning av at disse er godkjent av Luftfartstilsynet og opptrer i samsvar med det europeiske regelverket.

CCA utstedes uten utløpstid. Videre vil det ikke foreligge ekstra krav om utstedelse av nasjonale kabinsertifikater. Forskriften BSL C 5-3a som regulerer denne ordningen er opphevet og fra 16. juli 2013 vil kabinbesetningsmedlemmer kun få utstedt CCA i henhold til Part-CC.

Kabinbesetningsmedlemmer som før 16. juli 2013 har mottatt en EU-OPS attestasjon kan tjenestegjøre på grunnlag av denne, men må senest innen 8. april 2017 få byttet sin EU-OPS attestasjon med en CCA.

Veiledning til kabinbesetning

Veiledning til flyselskap og treningsorganisasjoner som utdanner kabinbesetning