Spørsmål og svar om regelverket for erklærte treningsorganisasjoner (DTO)

Her finner du svar på spørsmål om regelverket for erklærte treningsorganisasjoner (declared training organisations, DTO).

DTO står for Declared Training Organisation.

En DTO er en organisasjon (flyskole) som utfører bestemte aktiviteter i tråd med Kommisjonsforordning (EU) No 216/2008 (Basisforordningen) uten forhåndsgodkjenning, på bakgrunn av erklæring til luftfartsmyndighetene.

DTO-regelverket må vedtas i EU og innføres i norsk rett gjennom EØS-avtalen før organisasjoner i Norge kan erklære DTO. EASA har orientert om at DTO-regelverket vil foreligge i løpet av høsten 2017. Vi tar forbehold om at dette kan endres.

Dagens RF-er kan fortsette inntil 7.april 2018. Fra og med 8.april 2018 må man være DTO (eller ATO) for å kunne drive skolevirksomhet. Merk at alle som ønsker å drive DTO må erklære dette til Luftfartstilsynet, det etableres ingen automatisk overgangsordning for eksisterende RF-er.

Nei, Luftfartstilsynet skal føre tilsyn med alle DTO-er. Det er krav i Part-ARA til at kompetent myndighet skal føre tilsyn med DTO-ene. Det stilles også krav til at DTO-ene skal rapportere om aktiviteten til Luftfartstilsynet. Til forskjell fra RF-regelverket stilles det nå klarere krav til myndighetens tilsynsvirksomhet. Det betyr at de mindre flyskolene kommer til å få flere besøk av Luftfartstilsynet enn det som har vært vanlig.
DTO-en skal utarbeide en årlig aktivitetsrapport og en årlig internrapport (ledelsens gjennomgang) som skal sendes Luftfartstilsynet. Aktivitetsrapporten skal føres på eget skjema som publiseres på Luftfartstilsynets nettsider.
En DTO kan tilby teoretiske og praktiske kurs til LAPL, PPL, SEP(land), SEP(sea), TMG, nattrettighet, aerobatic, bannerslep, seilflyslep og enmotors typerettigheter for helikopter med mindre enn fem seter.
En DTO skal erklæres på skjema som sendes Luftfartstilsynet. Skjema publiseres på Luftfartstilsynets nettsider. DTO-en må ha på plass dokumentasjon i tråd med Part-DTO, som treningsprogram etc.
En DTO kan kun operere innenfor territoriet til medlemsstater i EASA.
Nei, en DTO kan drives både kommersielt og ikke-kommersielt. Selve DTO-regelverket legger ikke begrensninger på hva slags organisasjon som står bak. Her har registreringen i Brønnøysundregisteret betydning; om det er en frivillig organisasjon, et AS eller annet som står bak. Man må ikke forveksle dette med at en DTO kun kan drive utdanning til ikke-kommersielle sertifikater.
En DTO er ikke en ATO (Approved Training Organisation). DTO-en er altså ikke underlagt et like strengt regime med godkjenninger av organisasjon og personell. Manualverket er ikke like omfattende da det ikke er krav til operasjonsmanual eller treningsmanual, men det er krav til treningsprogram. En DTO kan heller ikke utføre trening til CPL, IR, FI eller MEP.
Luftfartstilsynets oppgave er blant annet å implementere DTO-regelverket i norsk rett gjennom EØS-avtalen. I tillegg lager vi prosedyrer for akseptering av DTO-erklæringer og akseptering av treningsprogram.
NLF lager en ny skolehåndbok for sine medlemsklubber. Denne skal omfatte administrative og operative prosedyrer for klubbene og separate treningsprogram for hvert enkelt kurs. Flyklubber som er tilknyttet NLF skal kunne bruke denne dokumentasjonen etter avtale med NLF. Organisasjoner som oppretter en DTO, men som ikke er tilknyttet NLF, må skaffe seg tilsvarende dokumentasjon ved å produsere den selv eller ved å kjøpe rettighetene til dokumentasjon fra andre.
En DTO må ha en representant og en skolesjef. Disse to funksjonene kan utføres av én og samme person dersom man finner dette hensiktsmessig. I tillegg behøves det naturligvis instruktører til de aktuelle kursene.
En DTO kan i utgangspunktet ha maksimalt to baser. Dette kan utvides til flere baser dersom DTO-en viser Luftfartstilsynet at den har tilfredsstillende ressurser som sikrer samsvar med relevant regelverk.
Luftfartstilsynet tar et årsgebyr for den enkelte DTO. Gebyret er per august 2017 satt til kr 8800. Det kreves ikke eget gebyr for selve erklæringen. Akseptering av nye treningsprogram belastes et gebyr på kr 5100. Endringer i gebyrene vil forekomme.
DTO-regelverket er per august 2017 ennå ikke vedtatt i EU, men utkastet som finnes ligger tett opp mot den endelige versjonen. Utkast til regelverk finnes her.
En DTO skal:
  • Drive skoleaktivitet i tråd med Part-FCL og det treningsomfanget som er erklært
  • Sende inn årlig aktivitetsrapport og årlig internrapport
  • Melde fra til Luftfartstilsynet om endringer i erklæringen
  • Melde fra om opphør av skoleaktivitet