Rapportering av ulykker og hendelser

Ulykker og hendelser i norsk luftfart skal rapporteres til myndighetene. I Norge kan du gjøre dette elektronisk gjennom rapporteringsskjemaet NF-2007 I Altinn. Bruker du dette skjemaet vil rapporteringen automatisk gå både til Luftfartstilsynet og Statens Havarikommisjon for Transport (SHT).

Skjemaet NF-2007 er standard rapporteringsgrensesnitt fra 1. juli 2007, og skal bare brukes for rapportering av ulykker og hendelser i henhold til Luftfartslovens § 12-10 som gjennomfører EU forordning nr. 376/2014 om rapportering, analysering og oppfølging av tilfeller innen sivil luftfart. Forskrift BSL A 1-3 gjennomfører EU forordning 2015/1018 som er en uttømmende liste over rapporteringspliktige hendelser. BSL A 1-3 regulerer videre rapporteringsplikt for droner under 150 kg, mikrofly og bakkepersonell på helikopterdekk.

Rapporter om ulykker og alvorlige hendelser skal sendes både til Luftfartstilsynet og til Statens Havarikommisjon for Transport. Rapporter om andre hendelser (det vil si ikke alvorlige hendelser) skal bare sendes til Luftfartstilsynet. Dette ivaretas automatisk ved innsendelse av skjema NF-2007 i Altinn.

Formålet med denne rapporteringen er å forebygge ulykker og forbedre flysikkerheten, ikke å angi straffeansvar og skyld.

Spørsmål og kommentarer om bruken av NF-2007 kan rettes til  NF-2007@caa.no eller Lars R. Holm.

Hvem har rapporteringsplikt?

Rapporteringsforordningen (EU) nr. 376/2014 artikkel 4

  • fartøysjefen eller, dersom fartøysjefen ikke er i stand til å rapportere tilfellet, et hvilket som helst annet besetningsmedlem som er den neste i kommandorekken for et luftfartøy som er registrert i en medlemsstat, eller et luftfartøy som er registrert utenfor Unionen, men som brukes av en operatør hvis virksomhet står under tilsyn av en medlemsstat, eller en operatør som er etablert i Unionen
  • en person som under tilsyn av en medlemsstat eller Byrået arbeider med design, konstruksjon, sikring av kontinuerlig luftdyktighet, vedlikehold eller endring av et luftfartøy eller utstyr i eller deler av et luftfartøy
  • en person som under tilsyn av en medlemsstat eller Byrået underskriver et sertifikat for inspeksjon av luftdyktighet, eller et sertifikat for frigivelse for bruk for et luftfartøy eller utstyr i eller deler av et luftfartøy
  • en person som utøver en funksjon som krever at vedkommende er godkjent av en medlemsstat som ansatt hos en yter av lufttrafikktjenester som er blitt tillagt ansvar knyttet til flysikringstjenester, eller som ansatt i en flygeinformasjonstjeneste
  • en person som utøver en funksjon i forbindelse med sikkerhetsstyring av en lufthavn, som europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 får anvendelse for
  • en person som utøver en funksjon i forbindelse med installering, endring, vedlikehold, reparasjon, ettersyn, kontrollflyging eller inspeksjon av luftfartsanlegg som en medlemsstat fører tilsyn med
  • en person som utøver en funksjon i forbindelse med bakkearbeid på et luftfartøy, herunder drivstoffpåfylling, utarbeiding av lastedokumentasjon, lasting, avising og tauing, ved en lufthavn som omfattes av forordning (EF) nr. 1008/2008

Forskrift om rapporterings- og varslingsplikt ved luftfartsulykker og luftfartshendelser (BSL A 1-3)

§ 2 - bakkepersonell på helikopterdekk på innretninger og fartøy innenfor norsk område

§ 3 - fartøysjef for luftfartøy som nevnt i forordning (EF) nr. 216/2008 vedlegg II, med unntak av bruk av fartøy som nevnt i bokstav (e), så lenge bruken ikke resulterer i luftfartsulykker med fatal eller alvorlig personskade.
      - fartøysjef for ubemannede luftfartøy under 150 kg


Hva skal rapporteres?

Forordning (EU) nr. 2015/1018

Forskrift om rapporterings- og varslingsplikt ved luftfartsulykker og luftfartshendelser (BSL A 1-3)

  • for ubemannede luftfartøy under 150 kg er det kun rapporteringsplikt dersom luftfartsulykken eller luftfartshendelsen, eller annet sikkerhetsrelatert tilfelle, resulterte i, eller kunne ha resultert i, fatal eller alvorlig personskade eller et annet luftfartøy enn det ubemannede luftfartøyet var involvert.