Elektronisk rapportering av ulykker og hendelser

Ulykker og hendelser i norsk luftfart skal rapporteres til myndighetene. I Norge skjer dette i all hovedsak elektronisk gjennom rapporteringsskjemaet NF-2007, som du kan få tilgang til gjennom portalen Altinn. Bruker du dette skjemaet vil rapporteringen automatisk gå både til Luftfartstilsynet og Statens Havarikommisjon for Transport (SHT).

Skjemaet NF-2007 er standard rapporteringsgrensesnitt fra 1. juli 2007, og skal bare brukes for rapportering av ulykker og hendelser i henhold til BSL A 1-3 (forskrift 2006-12-08 nr. 1393 om varslings- og rapporteringsplikt i forbindelse med luftfartsulykker og luftfartshendelser mv.). Eksempler på forhold som skal rapporteres skriftlig er angitt for de forskjellige rapporteringsgruppene i vedlegg til forskriften. Der er det også en liste over hendelser som alltid skal klassifiseres som alvorlige hendelser.

Rapporter om ulykker og alvorlige hendelser skal sendes både til Luftfartstilsynet og til Statens Havarikommisjon for Transport. Rapporter om andre hendelser (det vil si ikke alvorlige hendelser) skal bare sendes til Luftfartstilsynet.

Formålet med denne rapporteringen er å forebygge ulykker og forbedre flysikkerheten, ikke å angi straffeansvar og skyld.

Definisjoner av ulykke, alvorlig hendelse, og hendelse, samt eksempler på hendelser som betinger en skriftlig rapport, er listet for de forskjellige rapporteringsgruppene i vedlegg til forskriften. Her finnes også en liste over hendelser som alltid skal klassifiseres som alvorlige hendelser.

Ulykker og alvorlige hendelser blir automatisk sendt til begge etater (LT og SHT), mens andre hendelser (det vil si ikke alvorlige hendelser) kun blir sendt til LT.

Spørsmål og kommentarer om bruken av NF-2007 kan rettes til Eirik Svare eller Lars R. Holm