Elektronisk rapportering av ulykker og hendelser

Ulykker og hendelser i norsk luftfart skal rapporteres til myndighetene. I Norge skjer dette i all hovedsak elektronisk gjennom rapporteringsskjemaet NF-2007, som du kan få tilgang til gjennom portalen Altinn. Bruker du dette skjemaet vil rapporteringen automatisk gå både til Luftfartstilsynet og Statens Havarikommisjon for Transport (SHT).

Rapportering, registrering og merking av luftfartshindre (BSL E 2-1)

For å redusere antall ulykker forårsaket av sammenstøt (kollisjoner) mellom luftfartøy og luftfartshinder, har Luftfartstilsynet i 2003 fastsatt regelverk om rapportering og registrering av objekter som kan ha ansees som luftfartshindre. Kravene til rapportering, registrering og merking av luftfartshindre ble endret per 1. september 2014. Den tidligere merkeforskriften, BSL E 2-2 ble da opphevet og kravene til merking er tatt inn i forskriften om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder (BSL E 2-1).