Sletting av registrert luftfartøy

Et registrert fartøy kan slettes fra Norges luftfartøyregister i samsvar med luftfartsloven § 3-7.

Luftfartsloven § 3-7 og registreringsforskriften §§ 28 og 29 har regler om når et luftfartøy skal slettes i registeret. Et luftfartøy slettes fra registeret på bakgrunn av fem ulike omstendigheter.

1. Sletting av luftfartøy etter begjæring fra eier

Den som er registrert som hjemmelshaver i Norges luftfartøyregister kan be om at fartøyet slettes, f.eks. fordi fartøyet ønskes over på et annet lands register. Begjæringen må være skriftlig og eier underskrift bekreftet i samsvar med reglene i registreringsforskriften § 20. Hvis eier er norsk privatperson eller foretak, kan to personer over 18 år som er bosatt i Norge bekrefte rett underskrift. Hvis eier ikke er norsk privatperson eller foretak, må eiers identitet og signatur bekreftes av Notarius Publicus. Notarius Publicus må også bekrefte at vedkommende som undertegner har nødvendig fullmakt til dette. Utenfor Norden må underskriften til Notarius bekreftes ved en apostille eller legalisering.

2. Sletting av luftfartøy som mangler luft- eller miljø dyktighetsbevis

Hvis et fartøy har stått i tre år uten luft- eller miljødyktighetsbevis, vil fartøyet bli slettet fra Norges luftfartøyregister. Norges luftfartøyregister vil likevel normalt sende et varsel til registrert eier tre måneder før slettingen planlegges gjennomført, slik at eier kan fremskaffe nytt luft- eller miljødyktighetsbevis.

3. Sletting av luftfartøy på grunn av eiers nasjonalitet

Dispensasjon fra nasjonalitetskravet i luftfartsloven § 3-2 gis under forutsetning av at det foreligger innleieavtale godkjent av Luftfartstilsynet til fordel for en norsk operatør. Hvis denne innleieavtalen utløper eller opphører vil vilkåret for dispensasjon ikke lenger være tilstede, og fartøyet vil slettes fra Norges luftfartøyregister. Norges luftfartøyregister vil normalt sende et varsel til registrert eier med varsel tre uker før innleieavtalens utløp, slik at eier kan forlenge avtalen.

Når et utenlandsk foretak som er registrert hjemmelshaver av et luftfartøy ikke lenger er effektivt kontrollert av EØS-borgere, er nasjonalitetskravet i luftfartsloven § 3-2 ikke lenger oppfylt. Fartøyet vil da bli slettet fra Norges luftfartøyregister, med mindre eieren søker og får dispensasjon fra nasjonalitetskravet. Dispensasjon fra nasjonalitetskravet i luftfartsloven § 3-2 gis under forutsetning av at det foreligger innleieavtale godkjent av Luftfartstilsynet til fordel for norsk operatør.

4. Sletting av kondemnert eller havarert fartøy

Luftfartøy som er hugget opp eller totalt havarert skal slettes fra Norges luftfartøyregister. Norges luftfartøyregister vil normalt sende et varsel til registrert eier tre uker før slettingen planlegges gjennomført, slik at eier har mulighet til kunne motbevise at fartøyet er kondemnert eller havarert.

5. Sletting av forsvunnet fartøy

Luftfartøy som er forsvunnet skal slettes fra Norges luftfartøyregister. Norges luftfartøyregister vil normalt sende et varsel til registrert eier med varsel tre uker før slettingen planlegges gjennomført, slik at eier har mulighet til kunne motbevise at fartøyet er forsvunnet.