Registrering av heftelser/pantedokument

Luftfartsloven § 3-22 fastsetter regler for registrering av heftelser i luftfartøy registrert i Norges luftfartøyregister. De vanligste heftelsene er pantedokumenter som gir kreditor sikkerhet for sitt pengekrav. Men også andre heftelser kan registreres, for eksempel leieavtaler eller urådighetsklausuler.

Hvorfor registrere heftelser i Norges luftfartøyregister?

Ved å registrere heftelser i Norges luftfartøyregister får rettighetshaver rettsvern for sin rettighet. Dette betyr at rettighetshaveren får en sikkerhet for at det ikke disponeres over fartøyet i strid med hans interesser etter heftelsen. Samtidig sikrer rettighetshaveren seg mot kreditorbeslag ved at hans registrerte heftelse har prioritet foran senere registrerte heftelser.

De vanligste heftelser som kan registreres:

 • Pantedokumenter
 • Leieavtaler
 • Urådighetsklausuler
 • Bruksrettigheter

Hvordan registrere heftelser i Norges luftfarstøyregister?

 • Heftelsesdokumentet må være signert av den eller de som har signaturrett på vegne av eier (hjemmelshaver).
 • Signaturretten må dokumenteres. Når eier er privatperson bosatt i Norge, må kopi godkjent legitimasjon vedlegges, for eksempel pass, førerkort eller bankkort. Foretak eller flyklubber som er registrert i Enhetsregisteret, trenger ikke fremlegge noen dokumentasjon. Flyklubber som ikke er registrert i Enhetsregisteret må legge ved kopi av klubblover og referat fra siste generalforsamling. 
 • Faktura for gebyr sendes etter registreringen er gjennomført.

Pantedokument

Et pantedokument skal inneholde:

 • identifikasjon av fartøyet (registreringsmerke og/eller type og serienummer)
 • skyldnerens navn med fødselsnummer eller organisasjonsnummer
 • panthavers navn og adresse
 • beløp og valuta
 • eventuelle bestemmelser som regulerer salg og ytterligere registrering av heftelser i fartøyet
 • underskrift av registrert eier bekreftet i samsvar med registreringsforskriften § 20

Pantedokument skal innleveres i 2 eksemplarer - én original og én tinglysingsgjenpart.

Bankenes standard "Pantobligasjon i luftfartøy" vil oppfylle disse kravene.

Leieavtaler

En leieavtale skal inneholde:

 • identifikasjon av fartøyet (registreringsmerke og/eller type og serienummer)
 • leietakers navn
 • utleiers navn
 • leieperiode dersom den ønskes registrert
 • underskrift av utleier bekreftet i samsvar med registreringsforskriften § 20

Leieavtaler skal innleveres i 2 eksemplarer - én original og én tinglysingsgjenpart.

Lov om luftfart (luftfartsloven)