Foreløpig registrering for hjemflyging

Eier av et fartøy som sist var registrert i utenlandsk register, eller som aldri har vært innført i noe luftfartøyregister, har mulighet til å få fartøyet foreløpig registrert i Norges luftfartøyregister, slik at fartøyet kan flys hjem fra utlandet.

Luftfartsloven § 3-9 setter vilkårene som må være oppfylt for at et fartøy kan foreløpig registreres i Norges luftfartøyregister. Registreringsforskriften §§ 10 og 11 har mer detaljerte bestemmelser om foreløpig registrering for hjemflyging. Foreløpig registrering foretas hovedsakelig av norsk utenriksstasjon (ambassade eller konsulat).

Søknad om foreløpig registrering sendes Norges luftfartøyregister og må inneholde opplysninger om:

  • Fabrikant, type og serienummer
  • Navn, organisasjonsnummer og adresse for den som skal registreres som eier
  • Avreisedestinasjon og ankomstdestinasjon
  • Ved hvilken utenriksstasjon, og på hvilket tidspunkt, foreløpig registrering ønskes gjennomført
  • Oversikt over hvilke av de nødvendige dokumentene som vil fremlegges for utenriksstasjonen
  • Kontaktperson i saken

Følgende dokumenter må fremlegges for utenriksstasjonen:

  • Hjemmelsdokument - vanligvis skjøte (engelsk Bill of Sale). Skjøtet må oppfylle alle krav som stilles til hjemmelsdokumenter ved endelig registrering.
  • Slettelsesattest fra utenlandsk register
  • Dokumentasjon for selger og kjøper

Når fartøyet er foreløpig registrert, utsteder utenriksstasjonen et midlertidig nasjonalitets- og registreringsbevis. Det midlertidige nasjonalitets- og registreringsbeviset er kun gyldig for hjemflyging (én flyging). Beviset skal oppbevares i fartøyet. Flyging kan kun skje hvis Luftfartstilsynet har utstedt nødvendig teknisk tillatelse.