Registrering av eierskifte

Når det skjer endringer i eierforholdet for et luftfartøy som er registrert i Norges luftfartøyregister, skal dette registreres. Hvorfor?

Rettsvern

Ved å registrere overdragelser av luftfartøy i Norges luftfartøyregister, får eier rettsvern for sitt eierskap. Dette betyr at den som kjøper et luftfartøy og registrerer overdragelsen i luftfartøyregisteret, er beskyttet mot at selger overdrat fartøyet på nytt til en tredjeperson. I slike tilfeller vinner den første kjøperen rett, selv overfor en tredjeperson som var i god tro og er i besittelse av fartøyet. Samtidig sikrer kjøperen seg mot at det registreres heftelser i fartøyet som han ikke har samtykket til.

Plikt

Luftfartsloven § 3-6 pålegger eier av fartøyet en plikt til å melde fra når det skjer endring i eierforholdene. 

Hvordan registreres overdragelser? 

Siden registrering av rett eier av et fartøy har så store implikasjoner, stilles det strenge krav til dokumentasjonen. Hvis dokumentasjonen er mangelfull, vil dokumentene kunne bli returnert uten dagbokføring og/eller registrering. Hva bør man særlig være oppmerksom på? 

Når partene er norske:

  • At  skjøtet er fullstendig og korrekt utfylt
  • Hvis selger er et selskap eller forening, at den/de som undertegner har signatur i samsvar med det som er registrert i Brønnøysundregistrene
  • Dokumentasjon på fødselsnummer (fødselsdato og personnummer) når kjøper eller selger er privatperson bosatt i Norge. Kopi av pass, førerkort eller bankkort er gyldig dokumentasjon. Hvor det er flere selgere eller kjøpere, må samtlige dokumentere sitt fødselsnummer.
  • Hvis det er registrert heftelser i fartøyet, må det fremlegges samtykke til overdragelse fra rettighetshaver (selgers bank). Normalt skal heftelsen slettes før eierskifte skal registreres.
  • Hvis kjøper eller selger er en klubb som ikke er registrert i Enhetsregisteret, må det fremlegges kopi av klubblover og protokoll fra siste ordinære generalforsamling. Hvis klubben er selger av fartøyet må det fremlegges kopi også av protokoll fra tidligere generalforsamlinger, hvis dette er nødvendig for å vurdere hvem som har signatur for klubben.  

Når partene er utenlandske:

  • Når kjøper eller selger er foretak hjemmehørende i et annet land enn Norge, må identitet og signatur bekreftes av Notarius Publicus. Notarius Publicus må også bekrefte at vedkommende som undertegner har nødvendig fullmakt til dette. Utenfor Norden må Notarius' underskrift bekreftes ved apostille eller legalisering.
  • Når kjøper eller selger er privatperson som ikke er norsk statsborger, må vedkommendes identitet bekreftes av Notarius Publicus. Utenfor Norden må Notarius' underskrift bekreftes ved apostille eller legalisering.

Når kjøper er fra et EØS-land, gjelder samme fremgangsmåte som ovenfor, men i tillegg gjelder at:

  • Det må fremlegges dokumentasjon på tilhørighet i et EØS-land (Declaration regarding ownership of the company). Underskriften på dokumentasjonen må bekreftes av Notarius Publicus. bekreftelsen Hvis dette ikke kan fremlegges, vil parten ikke bli ansett som hjemmehørende i et EØS-land.

Når kjøper ikke er fra et EØS-land, gjelder samme fremgangsmåte som ovenfor, men i tillegg gjelder at:

  • Norges luftfartøyregister må ha gitt dispensasjon fra nasjonalitetskravet i luftfartsloven § 3-2. Slik dispensasjon gis under forutsetning av at det foreligger innleieavtale godkjent av Luftfartstilsynet til fordel for en norsk operatør.

Lov om luftfart (luftfartsloven)