Slette heftelser

Luftfartsloven § 3-35 og registreringsforskriften § 27 fastsetter regler om slettelse av heftelser  registrert i Norges luftfartøyregister.

Alle heftelser som hviler på et luftfartøy kan slettes i samsvar med reglene i luftfartsloven § 3-35 og registreringsforskriften § 27. Fremgangsmåten avhenger av hvilken type heftelse det gjelder.

Sletting av pantobligasjoner

Pantobligasjoner som hefter på luftfartøy er i utgangspunktet omsetningsgjeldsbrev. Når en slik heftelse skal slettes, må originalobligasjonen sammen med kvittering fra panthaver om at obligasjonen kan slettes oversendes Norges luftfartøyregister. Med mindre panthaver er en advokat eller bank eller kredittinstitusjon under offentlig tilsyn, skal panthavers signatur bekreftes med firmaattest eller kopi av offentlig godkjent legitimasjon. Hvis panthaver ikke er norsk bank eller privatperson, må rett signatur bekreftes av Notarius Publicus og påføres apostille.

Hvis man ikke finner igjen originalobligasjonen, må man gå veien om mortifikasjon for å få den slettet fra registeret. Eventuelt kan man vente på at rettsvernet foreldes.

Sletting av øvrige heftelser

For øvrige heftelser (for eksempel leieavtaler, forkjøpsretter eller rådighetsinnskrenkninger) er det tilstrekkelig at Norges luftfartøyregister mottar en skriftlig begjæring fra rettighetshaver om at heftelsen kan slettes. Med mindre rettighetshaveren er en advokat eller bank eller kredittinstitusjon under offentlig tilsyn, skal rettighetshaverens signatur bekreftes med firmaattest eller kopi av offentlig godkjent legitimasjon.

Sletting som følge av foreldelse av rettsvernet

Ifølge luftfartsloven § 3-34 vil rettsvernet for de fleste heftelser foreldes ti år etter dagbokføringen. Når rettsvernet er foreldet skal Norges luftfartøyregister av eget tiltak slette heftelsen, jf. luftfartsloven § 3-35 sjette ledd.