Norges luftfartøyregister (NLR)

For å fly i norsk luftrom er hovedregelen at et luftfartøy skal ha gyldig norsk registreringsbevis. Kun fartøy registrert i NLR får utstedt norsk registreringsbevis. Registrering i NLR gir også rettsvern for registrerte hjemmelsforhold og heftelser.

Utdrag luftfartøyregisteret inkludert månedlige endringer

1. januar og 1. juli publisereres en oversikt over alle registrerte fartøy og deres hjemmelshavere. Ellers i året legges det ut en rapport som viser månedlige endringer.

Gebyrer påløper for registrering

Registrering i Norges luftfartøyregister er gebyrbelagt. Gebyrene følger av forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet.

Gebyrforskriften

Kontakt NLR

NLR har ekspedisjons- og telefontid på hverdager fra kl. 10 til klokken 14 og kan kontaktes på telefonnummer: +47 926 46 387 eller E-post: nlr@caa.no.

Vanlige registeroperasjoner

Her har vi listet opp en oversikt over de vanligste registeroperasjonene.

Norsk tiltredelse av Cape Town-konvensjonen

Norge har sluttet seg til Konvensjon om internasjonale sikkerhetsretter i mobilt løsøre samt Protokoll til konvensjonen om særlige forhold for luftfartøyløsøre. Både konvensjonen og protokollen ble fremforhandlet i Cape Town 16. november 2001. Heretter omtales disse samlet som Cape Town-konvensjonen.