Norges luftfartøyregister (NLR)

For å fly i norsk luftrom er hovedregelen at et luftfartøyfartøy skal ha gyldig norsk registreringsbevis. Kun fartøy registrert i NLR får utstedt norsk registreringsbevis. Registrering i NLR gir også rettsvern for registrerte hjemmelsforhold og heftelser.

Vanlige registeroperasjoner

Til høyre har vi listet opp en oversikt over de vanligste registeroperasjonene.

Gebyrer påløper for registrering

Registrering i Norges luftfartøyregister er gebyrbelagt. Gebyrene følger av forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet.

Utdrag luftfartøyregisteret inkludert månedlige endringer

1. januar og 1. juli publisereres en oversikt over alle registrerte fartøy og deres hjemmelshavere. Ellers i året legges det ut en rapport som viser månedlige endringer.

Gebyrforskriften

Kontakt NLR

NLR har ekspedisjons- og telefontid på hverdager fra kl. 10 til klokken 14 og kan kontaktes på telefonnummer: +47 926 46 387 eller E-post: nlr@caa.no.
NLR er ikke bemannet 14. og 15. november 2017.

Norsk tiltredelse av Cape Town-konvensjonen

Norge har sluttet seg til Konvensjon om internasjonale sikkerhetsretter i mobilt løsøre samt Protokoll til konvensjonen om særlige forhold for luftfartøyløsøre. Både konvensjonen og protokollen ble fremforhandlet i Cape Town 16. november 2001. Heretter omtales disse samlet som Cape Town-konvensjonen.