Slipp av friballong med last

For å slippe ballong med nyttelast kreves det tillatelse fra Luftfartstilsynet. Hvis du planlegger å slippe ballong med kamera eller andre typer sensorer er det viktig å utføre slippet på en måte som ikke utsetter andre personer eller brukere av luftrommet for fare.

Tre klasser

Friballonger deles opp i tre klasser basert på hvor mye risiko de representerer for personer og eiendom på bakken eller luftrommet.

  • mindre ballonger med totalvekt under 4 kg
  • medium ballonger i vektklassen 4-6 kg
  • tunge ballonger fra 6 kg og oppover

Ballonger klassifiseres etter totaltvekt, type last og hvordan lasten er festet til ballongen.

Risiko for annen luftfart

Stedet hvor ballongen slippes fra og tidspunktet den slippes på er svært avgjørende for hvor høy risiko den representerer for annen luftfart. Luftrommet over Norge er tidvis svært trafikkert. Dette gjelder spesielt trafikk inn og ut fra flyplasser ved de større byene i Sør-Norge. Det er også viktig å forsikre seg om at ballongen ikke vil fly inn i internasjonalt luftrom eller luftrom over en annen stat. Dersom dette planlegges må du selv koordinere dette med den berørte staten.

Du må være oppmerksom på potensielle konsekvenser et sammenstøt mellom en ballong med last og et luftfartøy kan medføre. Du bør vurdere å tegne egen forsikring.

Skal du filme eller gjøre opptak fra ballongen så kreves det også egen tillatelse fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Luftfartstilsynet har hjemmel til å sette vilkår til innvilgede søknader. Disse vilkårene vil normalt omhandle antall ballonger som kan slippes, tidspunkt for slipp, krav til utrustning til å følge ballongen i nåtid og krav om radarreflektor. Listen over vilkår er ikke uttømmende og kan variere fra tillatelse til tillatelse.

Regelverk:
Slipp av ubemannet friballong er dette regulert i Forskrift om lufttrafikkregler og operative prosedyrer (Bestemmelse for sivil luftfart F 1-1), vedlegg SERA, Appendix 2.

Dette regelverket bestemmer kjøreregler for luftfarten og er etablert på en internasjonal standard.

Ta gjerne kontakt med allmennflyseksjonen i operativ avdeling hos Luftfartstilsynet hvis du har spørsmål om dette.