Language Proficency - Testing av språkferdigheter

Det er innført krav til testing av språkferdigheter for å betjene flyradio. Luftfartstilsynet har endret hvordan dette innføres i Norge.

Det er innført krav om testing av språkferdighet for flygere både i Norge og internasjonalt. Bestemmelsene vedrørende språkferdighet som gjelder for norske sertifikatinnehavere er gitt i BSL C 5-2a, forskrift om flytelefonistsertifikat og BSL JAR FCL 1 og 2, Amendment 7/6 (se henholdsvis JAR-FCL 1.010 og 2.010, med tilhørende AMC).

I henhold til bestemmelser fra ICAO ble det gitt en overgangsordning for innføring av krav om språkferdighet. Dette innebærer at alle flygere som skal benytte en flyradio må avlegge prøve for testing av språkferdighet på minimum nivå 4 innen 5. mars 2011. I overgangsperioden mellom mars 2008 og mars 2011 har alle flygere med CPL eller ATPL mottatt brev fra Luftfartstilsynet med påtegning level 4. De som har PPL og har hatt behov for å fly utenfor landets grenser har, ved henvendelse til LT, også fått tilsendt samme brev.

Det er pr. dags dato fortsatt en stor andel som har flytelefonistsertifikat (inkludert flygere hvor dette inngår som en del av flysertifikatet) som ikke er testet i språkferdighet. Luftfartstilsynet har vurdert alternative løsninger for hvordan kravet om språktesting innen den angitte datoen kan oppfylles. Vi har kommet frem til at det vil være svært vanskelig å få gjennomført språktest for alle innen 5. mars 2011.

Luftfartstilsynet vil med dette informere om at fristen for overgangsordningen vil bli forlenget frem til 8. april 2012 for flyging innenfor norsk luftrom. Denne datoen sammenfaller med den planlagte datoen for innføring av helt nytt regelverk (Part-FCL) for sertifikater fra EASA (European Aviation Safety Agency) . For flyging utenfor norsk luftrom er det et krav om at minimum nivå 4 i engelsk skal være oppfylt.

Gjennomføring av språktest
Luftfartstilsynet har arrangert kurs for kontrollanter, slik at de fleste også kan teste språk. Testen omfatter flytelefonifraselogi og flyfaglig språk. Det skal legges vekt på at kandidaten snakker, forstår og har evne til å kommunisere på en sikker og utvetydig måte under normale forhold, også dersom noe uventet skulle skje.

Kandidater skal normalt testes i engelsk og norsk, men bare engelsk, eller bare norsk kan også være aktuelt. De som kun tester ferdigheter i norsk fraselogi og språk relatert til flyging, vil være begrenset til operasjon i norsk luftrom.

Testen utføres enklest i forbindelse med PC eller Skill Test, men kan også arrangeres i andre sammenhenger. Ved testing skal skjema NF-1071 benyttes (vedlagt fil).

Oversikt over godkjente kontrollanter er tilgjengelig som vedlagte filer.

Luftfartstilsynet forutsetter at språktesten avlegges så snart som mulig. Vi vil sette som krav at alle som ikke har avlagt språktest innen 5. mars 2011, må avlegge språkprøve dersom en rettighet skal forlenges/gjenutstedes eller ved utvidelse av nye rettigheter tilknyttet sertifikatet. Det samme kravet vil bli stilt ved forlengelse/gjenutstedelse av selve sertifikatet. Med andre ord vil Luftfartstilsynet ikke gi forlengelser/gjenutstedelser av rettigheter eller utstede nye rettigheter/sertifikat etter 4. mars 2011 uten at språkprøven er avlagt.

Når det gjelder de som har et separat flytelefonistsertifikat, utsettes fristen slik at språkprøve skal være avlagt innen 8. april 2012.

De som allerede har avlagt testing i språkferdighet, må ved ny test av språkferdighet som ikke inngår som del av ferdighetskontroll, prøve eller praktisk prøve til flytelefonistsertifikat, betale et gebyr på kr 860. Til informasjon er det foreslått at dette gebyret økes til kr 880 ved innføring av ny gebyrforskrift.

Dokumentasjon på avlagt språkprøve for forlengelse av språkferdigheten, skal kun sendes inn til Luftfartstilsynet dersom det er mindre enn ett år til denne gyldighetstiden utløper.