Luftfartøy som benyttes til løfting av fallskjermhoppere

Forskrift for fallskjermhopping ble fastsatt 12. januar 2006. I denne sammenhengen ble det også fastsatt krav i forhold til luftfartøy som benyttes til dette formålet. Luftfartstilsynet anmoder fallskjermklubbene om å sette seg inn kravene angitt i denne forskriften.

Forskriften er bygget som en rammeforskrift hvor aktørene selv utarbeider et sikkerhetssystem som på best mulig måte ivaretar at aktiviteten kan gjennomføres på best mulig måte. Det er likevel definert noen vilkår som er felles for ethvert sikkerhetssystem. Dette gjelder blant annet krav til luftfartøyet.

BSL D 4-2, Forskrift om sivil fallskjermhopping beskriver følgende:

§ 9. Krav til luftfartøyet

(1) Luftfartøy som benyttes ved fallskjermhopping skal ha prosedyrer godkjent av Luftfartstilsynet for flyging med fallskjermhoppere.

(2) Søknad om godkjennelse av prosedyrer for luftfartøy som skal drive flyging med fallskjermhoppere skal inneholde følgende dokumentasjon:

  • a) flygehåndbok,
  • b) oppgave over luftfartøyets tomvekt og tyngdepunkt i den konfigurasjon som skal benyttes ved flyging med fallskjermhoppere,
  • c) skisse over fallskjermhoppernes plassering i luftfartøyet med angitte momentarmer,
  • d) oppgave over startvekt og tyngdepunkt ved kritisk kombinasjon av drivstoffmengde, antall ombordværende og deres plassering i fartøyet,
  • e) teknisk underlag for fastspenning av fallskjermhoppere i tilfeller hvor luftfartøyet ikke skal anvendes i standard konfigurasjon, og
  • f) referanse til eventuelle tillegg i fabrikantens flygehåndbok, samt oversikt over fabrikantens standardmodifikasjoner ved flyging med åpen dør.

(3) Modifikasjoner av luftfartøyet skal særskilt godkjennes. Flyging med åpen dør anses ikke som modifikasjon hvis flyet er godkjent for slik flyging.

(4) Godkjennelsen skal fremgå av fartøyets flygehåndbok. Flygehåndboken skal også inneholde operative begrensninger for slik flyging.

Klubbene har også anledning til å inkludert til å fastsette nødvendig rutiner for å sikre at flygende personell til enhver tid har nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å operere materiellet.

Luftfartstilsynet ber klubber som enda ikke har utarbeidet prosedyrer som er i samsvar med forskriften om å starte dette arbeidet så snart som mulig.