Krav til radioer som benyttes i luftfarten

Det innføres nye krav til kanalseparasjon for radioer som skal benyttes i luftfarten. Dette berører også norske operatører, men det har foregått en prosess for å vurdere hvilke områder som kan unntas kravet.

Årsaken til at det nye kravet innføres er mangel på ledige frekvenser i sentrale deler av Europa. Derfor må det etableres flere frekvenser og avstand mellom frekvensene må reduseres. Dette kravet har allerede vært gjeldene for luftfartøy som opererer over flygenivå 195 (FL), men nå ser man behov for enda flere frekvenser i områder med mye trafikk.

Konsekvensen av denne endringen er at mange som benytter gamle radioer med 25 kHz separasjon mellom frekvensvalgene må bytte eller oppdatere sine radioer. Dette har størst betydning for både sivile og militære operatører som benytter radioer av eldre årgang. Du kan lese mer om overgangen til nye radioer på Eurocontrol sine hjemmesider.

Luftfartstilsynet har bedt om utsettelse fra kravet om 8,33 kHz kanalseparasjon etter en unntaksmulighet i det nye regelverket. Frist for å melde unntak var 1. januar 2017. I Eurocontrol så behandles vår søknad av en funksjon som heter Network Manager og behandlingen av vår søknad kan ta inntil 6 måneder for at alle innspill skal bli vurdert. Endelig svar på vår søknad forventes ikke å foreligge før til sommeren 2017. Vi har søkt om unntak frem til 31. desember 2025. Etter denne datoen må operatørene uansett regne med å bytte radioer. Dersom du skal kjøpe ny radio er det uansett viktig å sjekke at ny radio tilfredsstiller kravene til kanalseparasjon.

Et eventuelt unntak vil gjelde alle radioer og tildelte frekvenser, men vi gjør oppmerksom på at dette gjelder kun i Norge. Eneste frekvenser som ikke er unntatt søknaden er bakkefrekvensene ved Gardermoen lufthavn og såkalte "company" frekvenser. Hvis våre naboland innfører forordningen uten unntak, vil disse kravene være gjeldende og alle som skal benytte frekvenser i disse landene må tilfredsstille det nye regelverket.

Luftfartstilsynet har jobbet sammen med Norges Luftsportforbund, AOPA Norge og mange flere myndigheter og interesseorganisasjoner i Europa for å søke om refusjon av såkalte INEA-midler (Innovation and Networks Executive Agency) fra EU hvor eiere av privatfly kan søke om refusjon av inntil 20 % av kostnadene i forbindelse med innkjøp og installasjon. Denne søknaden avventer behandling og dersom søknaden blir godkjent vil mer informasjon bli publisert.