Nytt regelverk modellfly og RPAS

Foto: colourbox.com

Luftfartstilsynet vedtok 30. november 2015 ny forskrift om luftfartøy som ikke har fører ombord. Forskriften trer i kraft 1. januar 2016. Forskriften regulerer både privatflyging med modellfly og flyging med luftfartøy som ikke har fører om bord.

Innen luftfarten har begrepet RPAS vært det dominerende de siste årene. RPAS står for "Remotely Piloted Aircraft Systems". Luftfartsloven bruker begrepet "luftfartøy som ikke har fører ombord". I forskriften brukes derfor dette begrepet og for øvrig luftfartøy.  Med "luftfartøy som ikke har fører ombord" forstås det samme som RPAS.

Hovedtrekkene i forskriften

Frem til nå har flyging med RPAS fullt ut blitt regulert som annen luftfart, gjennom de ordinære forskriftene. På grunn av at dette er en ny og særegen type luftfart er det ikke alle bestemmelser som er like dekkende for RPAS. Det er derfor behov for en del særbestemmelser for RPAS og disse er gitt i den nye forskriften. 

Dette betyr imidlertid ikke at det kun er den nye forskriften som kommer til anvendelse for RPAS-operatører, RPAS-piloter og generelt for flyging med RPAS. Det vil være en rekke andre forskrifter og bestemmelser som også vil gjelde for RPAS-flyginger og RPAS-operasjoner.

Forskriften er bygget opp med kapitler, der ulike kapitler vil gjelde for henholdsvis RO1, RO2 og RO3.

Kapittel 1, 3, 7 og 11 gjelder for alle operatører. Kapittel 3 inneholder generelle krav og begrensninger. Kapittel 7 inneholder operative bestemmelser som gjelder for alle operatørene, mens kapittel 11 inneholder enkelte sluttbestemmelser.

Kapittel 4 stiller tilleggskrav for RO 1-operatører.

Kapittel 5 stiller tilleggskrav for RO2-operatører.

Kapittel 8 inneholder operative tilleggsbestemmelser som gjelder for enkelte operasjoner som RO2-operatører kan utføre hvis tillatelsen gir rett til dette.

Kapittel 6 stiller tilleggskrav for RO3-operatører.

Kapittel 9 inneholder operative tilleggsbestemmelser som gjelder for enkelte operasjoner som RO3-operatører kan utføre hvis tillatelsen gir rett til dette. Hvis en RO3-operatør gjennomfører en operasjon som kommer inn under kapittel 8, gjelder disse bestemmelsene for flygingen.

Overgangsregler

Operatørtillatelser godkjent før 1. januar 2016 er fortsatt gyldig frem til utløpsdato. Hvis en tillatelse utløper i perioden 1. januar – 1. mai 2016, vil tillatelsen automatisk forlenges med 6 måneder. Dette gjelder uansett hvilken tillatelse man innehar.

For RO1 operatører som har søkt i perioden 15. oktober 2015 - 1. januar 2016 vil motta godkjenning slik at de kan operere frem til 1. januar og deretter så lenge tillatelsen gjelder.

Tillatelsene er gitt med en gyldighet på to år fra den ble innvilget. Når tillatelsen går ut, er det viktig at operatøren deklarerer sine videre operasjoner i tråd med forskriften som er gjeldene fra 1. januar 2016, dersom man ønsker å fortsette operasjonene. Melding om dette gis ved bruk av skjema for melding om RO1 virksomhet. Meldingsskjema for RO1 finner du her.

Hvis operatøren skal fortsette sin virksomhet innenfor kategori RO2, må søknad om godkjenning være mottatt av Luftfartstilsynet seneste tre måneder før godkjenningsperioden utløper. Søknadsskjema for RO2 finner du her.

Noen eksempler kan belyse dette: Hvis utløpsdato for godkjenningen er 1. februar 2016, må søknaden være mottatt av Luftfartstilsynet senest 1. mai 2016. (Forlengelse seks måneder; søknad senest tre måneder før utløp.) Hvis utløpsdato er 1. desember 2016, må søknaden være mottatt av Luftfartstilsynet senest 1. september 2016.

Hvis operatøren skal fortsette sin virksomhet innenfor kategori RO3, må søknaden være mottatt av Luftfartstilsynet seneste fire måneder før utløpsdato. Søknadsskjema for RO3 finner du her.

Det vil ikke påløpe gebyr for Luftfartstilsynets nye behandling av søknaden. Saksbehandlingen dekkes av årsgebyret som alle RO2 og RO3 må betale fra 1 januar 2016.

Andre overgangsregler - luftdyktighet

Kravene til luftdyktighet i § 41, for RO3, gjelder ikke før 1. januar 2017. Frem til denne dato gjelder kravene i § 33 (luftdyktighet RO 2).

Søknad om godkjenning av luftdyktighet av luftfartøy eller system må fremsettes i god tid før 1. januar 2017.