Deling av kostnader for privatflyging - veiledning

I utgangspunktet er all flyging det betales for kommersiell flyging. I det nye regelverket gjør vi unntak for deling av kostnader og for sleping av seilfly, slipp av fallskjermhoppere, konkurranse og introduksjonsflyging som utføres privat.

Det er viktig å merke seg at disse lettelsene i regelverket ikke gjelder for komplekse luftfartøy (se definisjon i grunnforordningen 216/2008).

Deling av kostnader

Fartøysjefen eller operatøren av flyet er normalt ansvarlig for å betale for kostnadene ved drift av et luftfartøy, men dersom det er en privat flyging kan de direkte kostnadene deles mellom alle ombord. Direkte kostnader er beskrevet som «kostnadene som direkte påløper i forbindelse med en flyging, for eksempel drivstoff, lufthavn avgifter, leie for luftfartøyet. Det er ingen element av «økonomisk overskudd»

Hvem kan dele kostnader?

Enhver privatperson som medfører i luftfartøy med inntil seks personer ombord (inkludert pilot). Det er opp til fartøysjefen å avgjøre om passasjerene er privatpersoner eller ikke. Hensikten med forskriften er å la venner, slektninger, kolleger, bekjente etc. å fly sammen for gjensidig glede og ikke tilby offentligheten transport.

Hvordan skal kostnadene deles?

Deltakerne på flygingen avgjør selv hvor stor andel den enkelte skal betale. I forskriften er det ikke angitt noen nedre eller øvre grense for beløp som den enkelte må betale. Piloten må også betale noe.

Kan deling av kostnader annonseres?

Av annonsen bør det klart gå fram at det er en kostnadsdelt flyging mellom privatpersoner (f.eks venner, slektninger, kolleger, bekjente etc). Annonsen skal ikke på noen måte gi inntrykk av at det er en kommersiell flyging.

Gjelder deling av kostander for anneks II luftfartøy?

Dette er ikke avgjort på nåværende tidspunkt. Det vil bli utarbeidet en nasjonal driftsforskrift som beskriver hvilke EASA regler som også skal gjelde for anneks II luftfartøy.

Kan jeg gjennomføre en flyging hvor vi deler kostnader til et annet land?

Fristen for å innføre nytt regelverk er august 2016. Vi kan derfor ikke gå ut fra at alle har innført regelverket før dette. Etter denne fristen skal reglene gjelde for alle luftfartøy med EASA typesertifikat i hele EU. Dette gjelder ikke for anneks II luftfartøy. Her vil det være variasjoner mellom de enkelte medlemsland.

Introduksjonsflyging

Flyskolene har i Norge alltid hatt anledning til å tilby introduksjon til flyging og normalt har dette vært første leksjon i skoleprogrammet. Med nytt regelverk videreføres praksis som tidligere, men denne type flyging er nå bedre definert.

Hva er en introduksjonsflyging?

Forskriften beskriver en introduksjonstur som «enhver flyging mot vederlag eller annen godtgjøring som består av en flytur av kort varighet, som tilbys av en godkjent treningsorganisasjon (ATO) eller en organisasjon opprettet med sikte på å fremme rekreasjons eller sportsflyging, i den hensikt å tiltrekke nye elever eller nye medlemmer».

Hvor lenge er «kort varighet»?

Dette er for skolen eller fartøysjefen å bestemme, med tanke på at formålet med turen er å gi en innføring i opplevelsen av å fly. De fleste introduksjonsturene i fly og helikoptre vil vanligvis ha en varighet på rundt 30-90 minutter avhengig av flytype, plasseringen og formålet med flygingen. Introduksjonstur med seilfly kan variere betydelig avhengig av værforholdene.

Hvem kan fly? Må det være en instruktør?

Ikke nødvendigvis, men instruktører har kompetanse og erfaring som gjør dem spesielt godt egnet til å gjennomføre introduksjonsturer. For at eleven skal ha anledning til å loggføre flygingen må flygingen utføres med instruktør. Organisasjoner oppfordres til å etablere egne kriterier for piloter for å utføre introduksjonsturer.

Kan passasjeren fly selv?

Ja, dersom flygingen utføres sammen med en instruktør som er tilknyttet et registrert lærested eller godkjent treningsorganisasjon.

Hva slags organisasjoner kan gjennomføre introduksjonsturer?

I tillegg til godkjente treningsorganisasjoner og registrerte læresteder, kan organisasjoner som er opprettet med sikte på å fremme rekreasjon og sportsflyging gjennomføre introduksjonsflyging på betingelse av at flyet drives på grunnlag av eierskap eller tørrleie. At flygingen ikke skaper profitt utenfor egen organisasjon og når ikke-medlemmer av organisasjonen er involvert, at slike flyginger representerer bare en marginal del av den totale aktiviteten i organisasjonen.

Hva menes med «organisasjon opprettet med sikte på å fremme rekreasjon og sportsflyging»?

EU-lov definerer dette som en ideell organisasjon etablert etter gjeldende nasjonal lovgivning med formål om å samle personer som deler samme interesse for allmennflyging enten for å fly for fornøyelsens skyld eller for å gjennomføre fallskjermhopping. Organisasjonen skal ha fly tilgjengelige.

Hva er marginal aktivitet?

En marginal aktivitet anses som ubetydelig del av den totale timeproduksjon. Dette vil variere avhengig av hvor mange timer den enkelte organisasjon produserer. Organisasjoner som ønsker å tilby introduksjonsturer til ikke-medlemmer bør vurdere å utarbeide et system for å registrere hvilke fly som har blitt benyttet til dette formålet. En organisasjon kan ikke bare basere seg på å fly introduksjonsturer alene.

Hvor kan jeg fly introduksjonsturer?

Denne type flyginger er såkalt a til a operasjoner. Det betyr at flygingen må starte og slutte på samme sted. Unntaket er flyging med ballong og seilfly.

Kan jeg utføre introduksjonsturer med et luftfartøy ikke registrert i Norge?

Dette er først og fremst avhengig av om luftfartøyet er registrert i Europa og har EASA typesertifikat. Deretter er det avhengig av om det landet luftfartøyet er registrert i, har innført de nye reglene. Etter august 2016 skal alle land ha innført nytt regelverk, men det er gitt mulighet å innføre særkrav. Dette må da sjekkes for hvert enkelt land.

For luftfartøy registret utenfor EU gjelder reglene i det landet hvor luftfartøyet er registrert.