Deling av kostnader for privatflyging

Foto: Trond Markussen

Deling av kostnader mellom privatpersoner for sleping av seilfly, slipp av fallskjermhoppere, konkurranse og introduksjonsflyging som utføres privat.

Innføringen av felleseuropeiske operative driftsforskrifter (EASA OPS) medfører en del lettelser og en tydeligere beskrivelse av forskjellen på kommersiell flyging og privatflyging.

I utgangspunktet er kommersiell flyging operasjoner som utføres mot betaling for passasjerfrakt eller arbeidsoppdrag (aerialwork).

I tidligere nasjonalt regelverk og i EASA-regelverket er det beskrevet strengere regler for kommersiell flyging enn for privatflyging. Dette regelverket stiller for eksempel krav om kommersielt flysertifikat (CPL) for å utføre kommersielle operasjoner.

Nytt regelverk gir to lettelser Det er nå tillatt med deling av kostnader for flyginger som utføres med inntil seks personer uten begrensninger på hvor mye eller lite den enkelte skal betale. Det er også mulig å reklamere for denne type flyging.

 • Rene introduksjonsflyginger er tillatt. Se mer om dette senere i teksten.

Dette betyr at kostnadsdeling mellom privatpersoner er tillatt og introduksjonsflyging (som utføres i tråd med kravene beskrevet under) kan flys av flyger med PPL og etter kravene for privatflyging.

Omfang

Operasjonene er begrenset til motordrevne ikke-komplekse luftfartøy (som definert i EC 218/2008), som opererer innenfor følgende typer operasjoner:

 • deling av kostander mellom privatpersoner
 • introduksjonsflyging, seilflyslep, slipp av fallskjermhoppere, akroflyging, konkurranse og oppvisningsflyging

Deling av kostnader mellom privatpersoner

For luftfartøy med til og med 6 personer ombord kan de direkte kostnadene deles. Denne type flyginger kan nå også annonseres.

Veiledningsmaterialet til forordning 965/2012 GM2 artikkel 6.4a(a);(b) beskriver følgende:

“Direkte kostnader” betyr «kostnadene som direkte påløper i forbindelse med en flyging, for eksempel drivstoff, lufthavn avgifter, leie for luftfartøyet. Det er ingen element av økonomisk overskudd»

Det er viktig å poengtere at det ikke er anledning til å dele årlige kostnader.

Veiledningsmaterialet til forordning 965/2012 GM3 artikkel 6.4a(a);(b) beskriver følgende:

«Årlige kostnader» betyr kostnader for å eie luftfartøyet, vedlikehold og operere luftfartøyet over en tidsperiode på ett år. Det er ingen element av økonomisk overskudd».

Introduksjonsflyging, seilflyslep, slipp av fallskjermhoppere og akroflyging

Personer med EASA-sertifikatene PPL eller LAPL som er gyldige for det luftfartøyet som skal føres, kan fungere som fartøysjef på introduksjonsflyging, slipp av fallskjermhoppere, seilflyslep og under akroflyging.  Operasjonene må utføres i en godkjent treningsorganisasjon (approved training organisation – ATO), registrert lærested (RF) med base i Norge og godkjent etter bestemmelsene i BSL C 10-1a, eller under egen organisasjon som er opprettet for å fremme rekreasjon og sportsflyging forutsatt at:

 • luftfartøyet eies eller tørrleies (drylease) av en organisasjon
 • operasjonene ikke skaper et overskudd utenfor egen organisasjon
 • antall flyginger hvor ikke –medlemmer er med på flygningen   representerer kun en marginal andel av den totale flygingen som utføres i organisasjon.

Veiledningsmaterialet til forordning 965/2012 GM1 Artikkel 6.4a(c) beskriver følgende:

«En organisasjon» opprettet med det formålet å fremme rekreasjons og sportsflyging omfatter en ideell organisasjon etablert etter nasjonal lovgivning med den ene hensikt å samle personer som deler samme interesse og glede for flyging eller for å utføre fallskjermhopping. Organisasjon skal ha et luftfartøy tilgjengelig.

Artikkel 2 av forordning 965/2012 og innført med forordning 379/2014 beskriver:

«Enhver flyging mot vederlag eller annen godtgjøring som består av en tur av kort varighet, som tilbys av en godkjent treningsorganisasjon (ATO) eller en organisasjon opprettet med sikte på å fremme rekreasjons eller sportsflyging, i den hensikt å tiltrekke nye elever eller nye medlemmer».

Under regel NCO.GEN.103 (introduksjonsflyging) står det følgende:

 1. Start og landing ved samme flyplass eller sted, med unntak for ballonger og seilfly;
 2. Kun VFR dag
 3. Skal overvåkes av en person som skal være ansvarlig for sikkerheten og,
 4. Samsvare med eventuelt andre særkrav gitt av kompetent myndighet (Luftfartstilsynet).


Forordning 965/2012 GM2 artikkel 6.4a(c) beskriver følgende:

«Marginal aktivitet» skal forstås som en veldig liten del av den totale aktiviteten som foregår i en organisasjon. Først og fremst for å verve nye medlemmer og elever. En organisasjon som etableres for å tilby flyging basert på en forretningsmodell for å tjene penger er ikke innenfor vilkårene av marginal aktivitet. En flyging som utføres ene og alene for å skaffe inntekter til egen organisasjon anses heller ikke som marginal aktivitet.

Veiledningsmaterialet GM1 ARO.OPS 300 (introduksjonsflyging) beskriver følgende:

«For introduksjonsflyging som utføres innenfor landområdet til et medlemsland så kan kompetent myndighet (Luftfartstilsynet) fastsette tilleggskrav. Dette kan gjelde f.eks. begrensing av områder for flyging, tidsrommet det kan flys, krav til risikovurdering, hva slags luftfartøy som tillates, spesifikke operasjonsprosedyrer, krav til varsling, maksimal avstand som kan flys, krav til flyger, maksimalt antall passasjerer om bord eller restriksjoner på luftfartøyets maksimal avgangsmasse».

Luftfartstilsynet har per i dag ikke utarbeidet slike begrensninger men anbefaler at operatørene selv, basert på relevant risikovurdering, utarbeider egne retningslinjer og føringer for hvordan flygingen skal gjennomføres. Disse bør minimum bestå av:

 • Flygerens erfaring på aktuell flytype. Vedkommende må kjenne godt til luftfartøyets egenskaper,vekt og balanseberegning.
 • Flygerens erfaring med aktuelt luftrom, planlagt rute og eventuelle operative begrensninger samt nødprosedyrer
 • Minimumskriter for vær, spesielt sikt, skybase og vindstyrke/-retning

Konkurranseflyging og oppvisningsflyging

Nytt regelverk innebærer ingen endringer for denne type flyging. Konkurranseflyging og oppvisningsflyging er ansett som privatflyging.

Seilflysleping og slipp av fallskjermhoppere

All seilflysleping i Norge utføres som privatoperasjoner.

For slipp av sivile fallskjermhoppere så skal dette utføres etter godkjent sikkerhetssystem som beskrevet i BSL D 4-2 Forskrift om sivil fallskjermhopping og krav til godkjent SOP. I tillegg gjelder relevant Part NCO eller NCC avhengig om luftfartøyet er ikke-komplekst eller komplekst.

Eventuelle spørmål kan rettes til allmennflyseksjonen i operativ avdeling hos Luftfartstilsynet. Bruk epostadressen postmottak@caa.no.

 

For mer informasjon se artikkelen; deling av kostnader for privatflyging - veiledning.