Bruk av modellfly

Modellfly i ulike farger på en plen, trolig på et modellfly-treff.

Luftfartsloven skiller mellom "luftfartøy som ikke har fører om bord" og "innretninger som er bestemt til å bevege seg i luften, men som ikke kan anses som luftfartøyer". Det må altså skilles mellom RPAS og modellfly, da modellfly ikke defineres som luftfartøy.

Modellfly

All flyging med modellfly må skje på en hensynsfull måte som ikke utsetter luftfartøyer, personer, fugler, dyr eller eiendom for risiko for skade. Flygingen skal heller ikke være til sjenanse for allmennheten.

I januar 2016 publiserte Luftfartstilsynet forskrift for flyging med modellfly og droner. Denne er kjent som BSL A 7-1 Forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord mv. Forskriften skiller mellom det å fly utenfor en modellflyklubb og i regi av en modellflyklubb.


Modellflyging utenfor klubb

Modellfly skal ikke flys nærmere enn 150 meter fra personer, motorkjøretøy eller bygning som ikke er under fartøyførerens kontroll. Under start og landing er det tillatt at man flyr nærmere enn 150 meter, for eksempel fordi man må være to personer for å sende opp modellflyet

Minsteavstanden på 150 meter kan kun fravikes hvis de det gjelder er innforstått med flygingen og risikoen knyttet til flygingen. Hvis du får lov av personen, den som eier en bygning eller et kjøretøy til å fly nærmere enn 150 meter, så kan du gjøre det. Du kan også overfly personer, bygninger eller kjøretøy hvis disse er under fartøysjefens kontroll. Dette gjelder også selv om man flyr utenfor en modellflyklubbs regi.


Modellflyging i klubb

En klubb er en forening, organisasjon eller ett lag, det vil si en sammenslutning av personer med felles interesser og mål. Det er derfor ikke spesifikke krav til hva det innebærer å være en modellflyklubb. Det finnes i dag en rekke modellflyklubber i Norge som organiserer modellflygere. Gjennom organisert opplæring og trening, holdningsskapende arbeid og sikkerhetsarbeid, har modellflyklubbene over mange år bidratt til en kultur hvor modellflyging har skjedd i en sikker ramme. Luftfartstilsynet ser ingen grunn til at de nye sikkerhetsreglene skal innebære at det må skje noen endring i denne aktiviteten.

Modellflyklubben eller en organisasjon som klubben er en del av, bør ha laget en håndbok med regler og prosedyrer for flyging med modellfly som klubbmedlemmene følger.

Fastsatte høyde- og avstandsgrenser gjelder ikke for flyging som skjer på en sikker måte i regi av modellflyklubb. I tillegg kan du fly i mørket så lenge du flyr på en hensynsfull måte. Det er ikke spesifikke krav til belysning på modellflyet. Dette betyr at ansvarsfull flyging som skjer i modellflyklubbene kan fortsette.

Hvis du som fører modellflyet har hjelp fra en annen som står ved siden av deg, og modellflyet alltid er godt synlig for hjelperen, kan du fly ved hjelp av bilder fra kameraet i modellflyet. Dette kalles FPV ("First Person View") - denne metoden gir et inntrykk av å se ut av modellflyet. Når du flyr FPV skal modellflyet til enhver tid være godt synlig for hjelperen din ("spotter"). Du som fører det skal alltid ha full kontroll over modellflyet.


Flyging med modellfly utenfor synsrekkevidde

Å fly modellfly utenfor synsrekkevidde med annet utstyr som gjør det mulig å fly BLOS kan medføre stor risiko for både personer på bakken og andre brukere av luftrommet. Luftfartstilsynet anbefaler derfor på det sterkeste at dette foregår i avgrenset luftrom. Med avgrenset luftrom menes at det foregår innenfor et fare- eller restriksjonsområde.

For modellfly gir forskriften en avgrensning på hvor langt ut fra lufthavn det skal innhentes tillatelse fra lufttrafikk tjenesten. Dette er helt uavhengig av hvilke luftrom som ligger rundt og over dette området. Området det ikke skal flys modellfly uten tillatelse er 5 km fra lufthavnsområde /rullebaneområdet. Se tegning:

modellfly_01.PNG
Lokale modellflyklubber oppfordres til å få nedfelt operasjoner innenfor 5 km i egne avtaler med lufttrafikktjenesten.  Utenfor 5 kilometers grensen i kontrollert luftrom over 120 meter må flyging med modellfly også avtales med lufttrafikktjenesten.


Andre regler for bruk av modellfly

Det er heller ikke tillatt å fly modellfly over eller i nærheten av militære områder, ambassader eller fengsler. Videre er det ikke tillatt å fly modellfly i restriksjonsområder opprettet med hjemmel i luftfartsloven eller politiloven. Det er ikke tillatt å fly modellfly over eller i nærheten av steder hvor det har skjedd en ulykke eller annen ekstraordinær hendelse og nødetatene eller Forsvaret har etablert et innsatsområde.

Den som flyr modellfly må ikke være påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel.

Det er ikke tillatt å fly modellfly påmontert våpen eller våpensystemer. Det er heller ikke tillatt å fly modellfly påmontert raketter, fyrverkeri eller annet farlig utstyr.

Du har ingen forsikringsplikt når du flyr modellfly, men du har et objektivt ansvar om noe går galt. Det er viktig at du setter deg godt inn i hva det betyr for deg og din flyging.


Brudd på bestemmelsene

Forskriften inneholder klare begrensninger for hvordan modellflyging skal gjennomføres. Forskriften inneholder også en del forbudsbestemmelser. Brudd på de fastsatte begrensningene eller forbudene vil være straffbart og kan straffes med bøter eller fengsel inntil 3 måneder, jf. luftfartsloven § 14-29.

Modellflyging innendørs reguleres ikke av forskriften.