Ny forskrift for lufttrafikkregler og operative prosedyrer

13. november 2014 ble felleseuropeisk forskrift for lufttrafikkregler og operative prosedyrer (Part SERA) gjort gjeldene i Norge. Part SERA omfatter felles flygeregler og prosedyrer for flyging i Europa. Her finner du mer informasjon om hvilke endringer dette fører til.

Ny driftsforskrift for privatflyging i Norge

Fra 28. oktober 2014 gjelder felleseuropeisk driftsforskrift for privatflyging i Norge. Denne heter Part NCO og omfatter kun luftfartøy definert som enkle. På denne siden finner du informasjon om hvilke endringer av operative driftskrav dette medfører.

Ny forskrift for anneks II luftfartøy er utsatt

Luftfartstilsynet har tidligere informert om at ny teknisk forskrift for anneks II luftfartøy skulle utarbeides og tre i kraft samtidig med ny driftsforskrift for privatflyging. Ny driftsforskrift for privatflyging trer i kraft 28. oktober 2014. Arbeidet med ny teknisk forskrift for anneks II luftfartøy pågår fortsatt og det tas sikte på at forskriften skal være klar 1. mai 2015. Forsinkelsen skyldes en omprioritering av forskriftsarbeidet i forbindelse med overgangen til nytt EASA regelverk.

Vinterflyging i Norge

Luftfartstilsynet har oppdatert sitt informasjonshefte om vinteroperasjoner for privatflygere som flyr VFR.

Flyging under VFR-forhold i Norge

Den 7. april 2010 fløy et luftfartøy tilhørende Tromsø Flyklubb lavt over Kåfjorddalen og fløy inn i en taubane, og ble påført skader som kunne ha resultert i en fatal ulykke. For å forebygge lignende ulykker vil Luftfartstilsynet fokusere på utfordringene knyttet til luftspenn og VFR-flyging.

Forenklet mal for RPAS operasjonsmanual (OM) til mindre fartøy

For å gjøre det enklere for operatører av mindre ubemannede luftfartøy har Luftfartstilsynet utarbeidet en forenklet mal for håndbok. Denne gjelder kun for de operatører som kun flyr visuelt og med fartøy inntil 2 kg. Den enkelte operatør er ansvarlig for å tilpasse dokumentet slik at det bidrar til at operasjonene kan gjennomføres innenfor et akseptabelt risikonivå. Det er spesielt fokus på tiltak for å ivareta sikkerheten for tredjepart og andre brukere av luftrommet.

VFR-guide for 2014

VFR-guiden for 2014 er klar, og kan lastast ned i pdf-format. VFR-guiden gjev allmennflygarar oversikt over nokre av dei viktigaste omsyna som må takast når ein ferdast innanfor norsk område.