Fra 28. oktober 2014 gjelder felleseuropeisk driftsforskrift for privatflyging i Norge. Denne heter Part NCO og omfatter kun luftfartøy definert som enkle. På denne siden finner du informasjon om hvilke endringer av operative driftskrav dette medfører.

Luftfartstilsynet ønsker forslag på kandidater for Luftfartstilsynets sikkerhetstrofe for 2015. Sikkerhetstrofeet deles ut årlig til en person eller organisasjon som har utmerket seg i fremragende arbeid med sikkerhet innen allmennflyging eller luftsport.

Luftfartstilsynet har tidligere informert om at ny teknisk forskrift for anneks II luftfartøy skulle utarbeides og tre i kraft samtidig med ny driftsforskrift for privatflyging. Ny driftsforskrift for privatflyging trer i kraft 28. oktober 2014. Arbeidet med ny teknisk forskrift for anneks II luftfartøy pågår fortsatt og det tas sikte på at forskriften skal være klar 1. mai 2015. Forsinkelsen skyldes en omprioritering av forskriftsarbeidet i forbindelse med overgangen til nytt EASA regelverk.

Den 7. april 2010 fløy et luftfartøy tilhørende Tromsø Flyklubb lavt over Kåfjorddalen og fløy inn i en taubane, og ble påført skader som kunne ha resultert i en fatal ulykke. For å forebygge lignende ulykker vil Luftfartstilsynet fokusere på utfordringene knyttet til luftspenn og VFR-flyging.

Ulykkeskategorier som vises for den samme inndelingen av typer luftfart, er en sortering av de samme ulykkene som ligger til grunn for ulykkesratene. Kategoriene er forskjellige typer flyulykker som kan ha svært forskjellige årsaker og skadepotensial