Flyselskap

Søknad om godkjenning av leieavtaler - dry-lease, wet-lease og utleie

Søknad om godkjenning av leieavtale sendes til:

Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø eller postmottak@caa.no

Vedlagt søknaden skal følge skjema for oppsummering av innleieavtalen og evt. skjema NF-0100 - Air Operator Certificate (AOC), dersom innleieavtalen medfører endring på Operations Specifications.

Søknaden sendes som brev.

Regler om gebyr for godkjenning av leie av luftfartøy:

Forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet mv. 25. januar 2016 nr. 74

§ 27.Gebyr for godkjenning av leie av luftfartøy mv.
(1) For godkjenning av avtale om leie av luftfartøy betales gebyr kr 16 600 per fartøy. For godkjenning av forlengelse og andre endringer av leieavtale for luftfartøy betales gebyr kr 10 000 per fartøy. For godkjenning av eierskifte betales gebyr kr 7 000 per fartøy. For godkjenning av avtale om wet-lease av luftfartøy betales gebyr kr 11 100 per fartøy. For godkjenning av forlengelse av avtale om wet-lease av luftfartøy betales gebyr kr 7 000.

(2) For arbeid i forbindelse med avtale om utleie av norskregistrert luftfartøy betales gebyr kr 11 100 per fartøy. For arbeid i forbindelse med forlengelse av slik avtale om utleie, betales gebyr etter regning, jf.§ 4.

Regler for godkjenning av dry-lease, wet-lease og utleie:

For at et luftfartsselskap skal kunne operere et luftfartøy må det foreligge en godkjennelse fra Luftfartstilsynet.  Et luftfartøy kan enten eies av operatøren eller leies inn.  I dag er det normale at selskapet leier inn materiell.

Hjemmel for å godkjenne en dry-lease innleie er forskrift om lufttransporttjenester i EØS av 12. august 2011 § 6. Se AIC N 20/11. Øvrige bestemmelser om dry lease finnes i Forordning 1008/2008, artikkel 13, Forordning 965/2012 (EASA OPS) ORO.AOC.110 03 Part ORO. Dette gjeler for lisensierte selskaper.

For selskaper som ikke er lisensierte, men kun har driftstillatelse følger hjemmelen for å kreve at leieavtalen skal være godkjent av ”Alminnelige vilkår for å drive ervervsmessig luftfartsvirksomhet i henhold til luftfartsloven” § 8-8 bokstav f).  Vi bruker reglene for lisensierte selskaper analogt så langt de passer.

Dersom det innleide luftfartøy er registrert i utenlandsk register gis som hovedregel godkjennelsen for 6 måneder, jf forskrift om lufttransporttjenester i EØS § 8.
Dersom det skjer en endring av luftfartøypark hos en luftfartsoperatør må dette meddeles LT (skjema NF-0100) og skal sikre at Luftfartstilsynet utsteder godkjennelser som er i samsvar med de krav luftfartslovgivningen stiller til innleie, utleie og endring av luftfartøyparken med eget eiet luftfartøy. 

Aktuelt regelverk


Forskrift den 12. august 2011 nr. 833 om lufttransporttjenester i EØS:

§ 6 Godkjennelse av dry-lease

 1. (1) Avtale om dry-lease sendes Luftfartstilsynet for godkjennelse jf. lufttransportforordning artikkel 13 nr. 1 og 2. Avtalen må være godkjent før leieforholdet trer i kraft.
 2. 2) Leieavtalen, samt forsikringsbevis, skal vedlegges søknaden. Avtalen skal være datert, underskrevet av begge parter og minst inneholde følgende opplysninger:
  1. Eier/utleier og innleier/operatørens navn.
  2. Luftfartøytype, serienummer og registreringsmerke.
  3. MTOW dersom luftfartøyet er innleid fra utlandet.
  4. Leieperioden (fra dato til dato).
  5. Innleiers/operatørens kommersielle ansvar/risiko for driften av luftfartøyet i innleieperioden.
  6. Innleiers/operatørens ansvar vedrørende forsikring.
  7. yldig avtale om framleie mellom eier og utleier dersom utleier ikke står som eier av luftfartøyet.
Foruten de forhold som er omfattet av andre ledd må gjelder følgende vilkår som også må fremgå av søknaden:
 1. Operative vilkår:
  1. Operatøransvaret må entydig være tillagt innleier,
  2. Luftfartøyet skal kun opereres av innleiers egne besetninger i ansettelsesforhold,
  3. Nødvendig typeutsjekk/-rating av innleiers besetning,
  4. Nødvendig «Difference list»-trening,
  5. Type av operasjon, IFR/VFR (eventuelt begge),
  6. Eventuell validering av besetningens sertifikater,
  7. Innleiers Driftshåndbok dekkende for planlagt operasjon,
  8. Overførings-/treningsprogram for besetningen,
  9. Tilgjengelige og kvalifiserte instruktører,
  10. Innleiers organisasjon må være tilstrekkelig for å ivareta utvidelsen, og
  11. Base/stasjoneringssted må være avklart.
 2. Teknisk vilkår: Innleier skal være godkjent for fartøytypen.

• Rekvirent eller søker bes vedlegge skjema for oppsummering av innleieavtalen for raskere saksbehandling.

Wet lease-ut krever ikke godkjenning jf. forordning 965/2012, ORO.AOC.110 (f) 03 Part ORO.

Derimot er en wet-lease-inn, leie av luftfartøy med besetning og der luftfartøyet opereres av utleier på dennes tekniske og operative ansvar i leieperioden som krever Luftfartstilsynets godkjenning.

Bestemmelsene om wet lease finnes i  forskrift om lufttransporttjenester i EØS av 12. august 2011, § 7, forordning 1008/2008 artikkel 13, samt forordning 965/2012, ORO.AOC.110 03 Part ORO. En wet lease krever alltid myndighets-godkjennelse, men det er ingen forpliktelse for myndigheten til å godkjenne slik wet lease.

Wet lease fra en operatør utenfor EU-/EØS-området er regulert i forordning1008/2008 artikkel 13, pkt. 3. Søker må dokumentere at vilkårene for dette er oppfylt. Dersom slik wet lease godkjennes skal dette notifiseres til EASA og de andre medlemsstatene jf. forordningens artikkel 13, pkt. 4. 

En søknad om wet-lease vedlagt leieavtale skal sendes Luftfartstilsyntet for godkjennelse i god tid før leieforholdet skal tre i kraft.  Wet-lease betinger at utleier har gyldig lisens og AOC eller driftstillatelse.  Det fordres at innleier opererer luftfartøy av samme kategori (for eksempel kan et helikopterselskap ikke leie inn fly (fixed-wing).

§ 7.Godkjennelse av wet-lease

 1. Avtale om wet-lease sendes Luftfartstilsynet for godkjennelse, jf. lufttrafikkforordningen artikkel 13 nr. 1 og 2. Avtalen må være godkjent før leieforholdet trer i kraft.
 2. For at søknaden skal kunne godkjennes kreves det at:
  1. utleier har gyldig lisens og AOC,
  2. at innleier opererer luftfartøy av samme kategori,
  3. at det operative og det tekniske ansvaret påhviler utleier, og
  4. at innleier har det kommersielle ansvaret.
 3. Både operativt og teknisk ansvar påhviler utleier, mens innleier har det kommersielle ansvaret.

Aktuelt regelverk

Dersom et innleid luftfartøy er registrert i utenlandsk register gis som hovedregel godkjennelsen for 6 måneder.Jamfør forskrift om lufttransporttjenester i EØS av 12. august 2011, § 8. Saksgangen i slike tilfeller følger ordinær prosedyre for behandling av innleiesaker. MEN – før godkjennelse gis må ansvaret for myndighetstilsynet avklares med den aktuelle utenlandske luftfartsmyndighet.

Det er sjelden at en myndighet ikke vil overføre tilsynsansvaret.  I slike tilfeller må det diskuteres om Luftfartstilsynet kan akseptere at myndigheten blir liggende hos Lessors tilsynsmyndighet.

Hjemmel for å godkjenne en dry-lease innleie er forskrift om lufttransporttjenester i EØS av 12. august 2011 § 6 (BSL A 2-1). Se AIC N 20/11.

Øvrige bestemmelser om dry lease finnes i Forordning 1008/2008, artikkel 13 (også BSL A 2-1), EU-OPS pkt. 1.165  (BSL D 1-1a OPS pkt. 1.165) og BSL D 1-1 ORO.AOC.110 e). pkt 3.165. Dette gjelder for lisensierte selskaper.


For selskaper som ikke er lisensierte, men kun har driftstillatelse følger hjemmelen for å kreve at leieavtalen skal være godkjent av ”Alminnelige vilkår for å drive ervervsmessig luftfartsvirksomhet i henhold til luftfartsloven” § 8-8 bokstav f).  Vi bruker reglene for lisensierte selskaper analogt så langt de passer.

§ 8.Registrering

Luftfartøy innleid for mer enn 6 måneder skal være registrert i Norge. Luftfartstilsynet kan, når særlige grunner tilsier det, dispensere fra denne bestemmelsen inntil 6 måneder.

 

Aktuelt regelverk

 


§ 9.Utleie

(1) Luftfartstilsynet skal notifiseres når norskregistrert fartøy dry-leases til utenlandsk operatør, samt når leieforholdet avsluttes og fartøyet tilbakeleveres eier. Leieavtalen skal vedlegges notifikasjonen.

(2) Utleier skal be Luftfartstilsynet om å anmode utenlandsk myndighet om å overta tilsynsansvar.