Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
07/11
22 FEB

Vilkår for å kunne fly VFR Natt – enmotors fly/helikopter i kommersiell virksomhet

Luftfartstilsynet mottar fra tid til annen henvendelser fra kommersielle operatører av enmotors helikoptre som ønsker å kunne fly i mørke (natt) i forbindelse med fergeflyging eller posisjonsflyging til og fra oppdrag.

Luftfartstilsynet vil med denne AIC klargjøre hvilke vilkår som gjelder for at kommersielle operatører kan få godkjenning til å fly enmotors fly og helikoptre i mørke1.

I henhold til JAR-OPS 3.540 / OPS 1.525 er det ikke anledning til fly om natten med helikoptre i ytelsesklasse 3 eller med enmotors fly. Dette gjelder for ervervsmessig transport av passasjerer og frakt. Tilsvarende krav finnes i BSL D 2-1 pkt. 4.3.4.2, hvor det står at flyging med betalende passasjerer ikke er tillatt med enmotors fly i mørke.

Luftfartstilsynet anser at det i visse tilfeller kan være nødvendig for operatører av enmotors fly og helikoptre å fly i mørket i tilknytning til et oppdrag eller i forbindelse med fergeflyging. Slik flyging kan tillates etter godkjenning fra Luftfartstilsynet, under forutsetning av at krav til natt-/mørkeflyging er oppfylt, jf. nedenfor.

Luftfartstilsynet presiserer at en slik godkjenning kun vil gis for flyging uten passasjerer2, uavhengig av om flygingen utføres umiddelbart før eller etter et ervervsmessig transport- eller driftsmessig oppdrag.

VFR flyging i mørket setter spesielle krav til årvåkenhet hos piloten, særlig når slik flyging skjer etter en lengre arbeidsøkt. Operatøren må derfor utarbeide et treningsprogram som sørger for å gjøre piloten i stand til å takle de situasjoner som måtte oppstå under flyging i mørket, herunder nødprosedyrer, tap av visuelle referanser, bortfall av navigasjonshjelpemidler, isingsforhold og lignende.

En forutsetning for godkjenning er at flyging i mørke er beskrevet i selskapets Operations Manual (OM), og endringer til OM må derfor være vedlagt søknaden. Likeledes må luftfartøyets MEL revideres for å reflektere eventuelle endrede restriksjoner vedrørende utstyrskrav for mørkeflyging.

Godkjenning gis kun etter søknad til Luftfartstilsynet, og følgende krav skal dokumenteres ivaretatt (OM referanser i parentes):

  • Kriterier for flyging i mørke (A 8.3.1)
  • Navigasjonsprosedyrer (A 8.3.2)
  • Værminima (A 8.1.4)
  • Krav til hinderfrihet og belysning av landingsplass (helikopter) (A 8.1.5)
  • Krav til luftfartøyets instrumentering og utstyr (A 8.1 / B 9)
  • Kvalifikasjonskrav for flygere (A 5.2)
  • Krav til trening / OPC (D 3.1)

Ved dokumentasjon av ovennevnte krav skal bestemmelsene i hhv EU-OPS og JAR-OPS 3 legges til grunn, med følgende unntak;

OPS 1 / JAR-OPS 3.652(c) – krav om to høydemålere utgår
JAR-OPS 3.652(h) – krav til ”standby attitude indicator” utgår