Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
02/12
29 MAI

Privatflyging med luftfartøy som har bruksområde ervervsmessig

Luftfartstilsynet har gjennomgått og revidert sin praksis vedrørende godkjenning av privat bruk av luftfartøyer som har bruksområde ervervsmessig.

Luftfartstilsynets nye retningslinjer for behandling av søknader om slik privat bruk gjengis under til informasjon.

*** 

Luftfartstilsynets retningslinjer vedrørende privatflyging med luftfartøy som har bruksområde ervervsmessig.

INNLEDNING

Person som eier et luftfartøy som benyttes ervervsmessig i luftfartsforetak, og som er innehaver av gyldig flygersertifikat, kan gjennom luftfartsforetaket som disponerer fartøyet fremsette søknad om myndighetsgodkjenning for privat bruk av luftfartøyet.

Hensikten med denne ordningen er i hovedsak å gi personer som eier luftfartøy som benyttes i kommersiell virksomhet, mulighet til å vedlikeholde sine sertifikater/rettigheter og opparbeide seg flytid på eget luftfartøy.

VILKÅR FOR TILLATELSE
Tillatelse til privat bruk av eget luftfartøy som er tilknyttet godkjent ervervsmessig virksomhet kan gis dersom følgende vilkår oppfylles:

 1. Beskrivelse av kravene som gjelder ved privat bruk av luftfartøyet (ref. punkt 3 og 4 under)
 2. En klar angivelse av eventuelle forskjeller i de operasjonelle prosedyrene som gjelder når fartøyet opereres privat, i forhold til de operasjonelle prosedyrene for ervervsmessig bruk av fartøyet
 • Eiers bruk av fartøyet i henhold til eventuelle Special Authorisations/Approvals ref. operatørens Ops.Spec.
 • Tiltak som skal sikre at alt personell som er involvert i operasjonen er fullt ut kjent med de tilhørende prosedyrene

Endringene i operasjonsmanualen skal oversendes Luftfartstilsynet for godkjenning sammen med søknaden.

 1. Operative krav
  • Organisasjonen skal påse at eier som skal benytte fartøyet privat har gyldig sertifikat og rettighet for vedkommende luftfartøy og ”type” flyging (IFR/VFR/RVSM/RNP/P-RNAV).
  • Organisasjonen skal påse at eier følger all relevant kursing og trening på samme måte som selskapets egne piloter
  • Eier skal gjennomgå organisasjonens operative bestemmelser og begrensninger relevante for bruken av luftfartøyet, herunder bruk av organisasjonens dokumentasjon, loggføring, rapporteringsrutiner, security og aktuelle HMS-forhold
  • Eier skal ikke under noen omstendighet anvende fartøyet til ervervsmessige operasjoner. Dette gjelder også overføringsflyging(er) til eller mellom ervervsmessige oppdrag
  • Eier som skal benytte fartøyet privat, skal utføre en preflight inspeksjon av fartøyet iht. organisasjonens gjeldende prosedyrer før fartøyet tas i bruk
 2. Tekniske krav
  • Luftfartøyet skal følge organisasjonens godkjente vedlikeholdsordning uavhengig av om fartøyet brukes ervervsmessig eller privat. Fartøyet skal ikke tas ut av et Part-M, M.A.901-kontrollert miljø
  • Organisasjonen skal gi eier nødvendig opplæring og autorisasjon samt oppfølgende trening til å utføre preflight inspeksjon av fartøyet iht. organisasjonens gjeldende prosedyrer
 3. Luftfartøyet skal i hovedsak benyttes til ervervsmessige operasjoner. Det skal som hovedregel ikke gis tillatelse for mer privat bruk enn 20 % av fartøyets samlede årlige flytid. All privat bruk av fartøyet skal loggføres slik at etterlevelsen av dette vilkåret kan kontrolleres.
 4. Det skal opprettes skriftlig avtale mellom luftfartøyets eier og organisasjonen. Kopi av avtalen skal vedlegges søknaden.
 5. Selskapets flygesjef og teknisk sjef skal godkjenne søknaden og den underliggende dokumentasjonen.

Luftfartstilsynet skal ha årlig rapport over samlet flygevirksomhet for fartøyet fordelt på privat og ervervsmessig bruk, for oppfølging av vilkårene gitt etter disse retningslinjer. [i]

Retningslinjene gitt i dette dokument gir ingen automatisk rettighet til ordningen, selv om kriteriene det søkes etter er oppfylt. Luftfartstilsynet kan vurdere om andre forhold tilsier at søknaden ikke bør innvilges.

GYLDIGHETSPERIODE
Tillatelse til privat bruk gis for ett år om gangen.

Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vilkårene i tillatelsen brytes, eller det viser seg at ordningen har negativ utilsiktet virkning på tekniske, operative og/eller securityforhold.

GEBYR
For behandling av søknad om godkjenning av privat bruk, skal det betales gebyr etter regning jf. gebyrforskriften § 7 (2).

[i] Rapporten erstatter ikke Luftfartsforetakets årlige rapportering av flygetider m.v. på skjema NF-0001 (ref. AIC-N 02/2012) som utelukkende gjelder ervervsmessig bruk av fartøyet.