Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
10/17
1 JUN

Bakgrunnssjekk av personer fra tredjeland

Samferdselsdepartementet har 30.5.2017 gjennomført endringer i forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. (securityforskriften) §§ 40 og 41 hva gjelder bakgrunnssjekk av personer fra land utenfor EU/EØS (tredjeland).

Securityområdet er i stor grad regulert av EU-regelverk. Reglene om bakgrunnssjekk fremkommer av forordning (EU) 2015/1998, som er gjennomført i norsk rett gjennom securityforskriften § 3.

Etter forordning (EU) 2015/1998 punkt 11.1.3 skal en bakgrunnssjekk minst fastslå personens identitet, omfatte strafferegisteret i alle bostedsstater for de fem siste årene, og omfatte arbeid, utdanning og eventuelle opphold for de fem siste årene. Detaljerte regler om bakgrunnssjekk fastsettes i nasjonal lovgivning.

Securityforskriften har utfyllende bestemmelser om bakgrunnssjekk i forskriftens kapittel IV. I forskriften § 39 er det krav til dokumentasjon av identitet, samt utdannelse og ansettelsesforhold. Vandelskontroll foretas på grunnlag av uttømmende politiattest, jf. § 40.

Kun politiattest utstedt i Norge eller annet EØS-land godtas, jf. politiregisterloven § 41, jf. § 36 første ledd nr. 1, med mindre unntaket i § 41 andre ledd kommer til anvendelse. Dette betyr at Luftfartstilsynet kan legge til grunn politiattester fra tredjeland dersom søkeren faller inn under § 41 andre ledd.

Hovedregelen i § 41 første ledd er at det kreves fem års sammenhengende botid i Norge for å kunne få godkjent bakgrunnssjekk. Kravet til botid gjelder likevel ikke for personer som har hatt opphold i et EØS-land og som kan legge frem politiattest fra EØS-landet for de siste fem år.

I følge § 41 andre ledd kan Luftfartstilsynet etter en konkret og individuell helhetsvurdering godkjenne søknad om bakgrunnssjekk selv om søkeren ikke oppfyller kravet i første ledd, dersom søker har særlig arbeidstilknytning til norsk luftfart. Politiattest fra alle bostedsstater for de siste fem år må fremlegges, også tredjelandsattester.

Forskriften trer i kraft straks.

Forskriften er publisert i Norsk Lovtidend: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2017-05-22-657

Lovdata vil på sikt ta de endrede bestemmelsene inn i en ajourført utgave av securityforskriften, som er publisert på Luftfartstilsynets nettside.