Alle AIC - N
## - år Dato Tittel
17/14 17 NOV 14 Tre forordninger om "Operational Suitability Data" tatt inn i norsk rett
16/14 17 NOV 14 Vedlikehold av luftfartøy unntatt EASA luftdyktighetskrav i følge forordning (EF) nr. 216/2008
15/14 29 OKT 14 Endring av forskrift 1. juli 2011 nr. 732 om lufttrafikkledelse, BSL G 8-1
14/14 13 OKT 14 Statistiske oppgaver over samlet flygevirksomhet
13/14 01 OKT 14 Ny forskrift om lufttrafikkregler og operative prosedyrer (BSL F 1-1)
12/14 29 SEP 14 Krav for forlengelse av rettighetene SEP (land) og SEP (sjø)
11/14 25 SEP 14 Endring av PPL-teorieksamen
10/14 22 SEP 14 Revidert FUA-avtale mellom Forsvaret og Luftfartstilsynet
09/14 17 SEP 14 Plan for innføring av krav om SMS i det tekniske regelverket.
08/14 03 SEP 14 Vedtakelse av forskrift som innlemmer kravene i Kommisjonsforordning (EU) nr. 1207/2011 av 22. november 2011 om felles krav til ytelse og samvirkingsevne for overvåkingen i Det felles europeiske luftrom, i norsk rett
07/14 01 APR 14 Amatørbygde luftfartøy
06/14 01 APR 14 AIC-N kontrolliste
05/14 24 MAR 14 Oppdatert EASA-forskrift
04/14 10 MAR 14 Vedtakelse av felleseuropeiske regler for ikke-ervervsmessig flyging (Part NCC og NCO)
03/14 18 FEB 14 Nye skjema for instruktører og kontrollanter
02/14 17 FEB 14 Endring i forskrift om samvirkningsevnen i det europeiske nett for lufttrafikkstyring
01/14 14 JAN 14 Ny gebyrforskrift for 2014
26/13 19 DES 13 Krav for sertifisering av besetningsmedlemmer på annex II luftfartøyer
25/13 18 DES 13 Nytt regelverk for PPL teorikandidater
24/13 25 NOV 13 Cessna SID for fly i 100 og 200 serien
23/13 07 NOV 13 Avvikling av ordningen med utbetaling av honorar til kontrollanter og forsikringsordningen for disse
21/13 03 sep 13 VFR trafikk i luftrom klasse G over Oslo området
19/13 9 AUG 13 Vedtakelse av forskrift om luftfartsoperasjoner (EASA OPS)
18/13 8 AUG 13 Redusert aktiv kabinbesetning under cruise
17/13 25 JUL 13 Effektivt kvalitetssystem (erstatter AIC-N 11/13)
15/13 20 JUN 13 Bytte av nasjonalt sertifikat til Part – FCL sertifikat
14/13 20 JUN 13 Bruk av ubemannede luftfartøy i Norge
13/13 20 JUN 13 Kreditering av sertifikater og rettigheter utstedt av tredjeland
12/13 07 JUN 13 Forskrift om gjennomføring av forordning 1178/2011 – "Regulation on Aircrew"
10/13 30 MAI 13 Frivillig flysikkerhetsrapportering
09/13 30 MAI 13 Vedlikehold av luftfartøy unntatt forordning (EF) nr. 216/2008
08/13 29 MAI 13 Overgangsordning for godskriving av militær flygerutdanning
06/13 06 MAI 13 Luftfartstilsynet gjør alle som utfører vedlikehold av luftfartøy oppmerksom på risiko for FOD ved bruk av absorbentprodukter.
05/13 17 APR 13 Plan for implementering av forordning 965/2012 (Regulation on Air Operations) for CAT i Norge
17/12 20 DES 12 Endring i forskrift av 24. mai 2005 nr. 462 om kontinuerlig luftdyktighet og luftfartøyprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver (vedlikeholdsforskriften).
16/12 06 OKT 12 Allmennflyging - mulighet for dispensasjon fra krav til fastmontert nødpeilesender
09/12 26 SEP 12 Forebygging av konflikt mellom luftfartøy og fugler og dyr
03/12 13 JUN 12 Revidert rapporteringsskjema NF-2007
02/12 29 MAI 12 Privatflyging med luftfartøy som har bruksområde ervervsmessig
23/11 02 DES 11 Forskrift om lufttransporttjenester i EØS – nye regler om lisenser til luftfartsselskaper
21/11 11 nov 11 Behandling av avvik etter "Airworthinees Review", herunder "Inconclusive" eller "Incomplete Airworthiness Review"
20/11 25 OKT 11 Nye regler om innleie av luftfartøy
12/11 31 MAR 11 Kommersiell lufttransport - Vilkår for godkjenning av ”Minimum Equipment List” (MEL)
07/11 22 FEB 11 Vilkår for å kunne fly VFR Natt – enmotors fly/helikopter i kommersiell virksomhet
06/11 22 FEB 11 Allmennflyging – dispensasjonsmulighet fra krav til ADF
05/11 21 FEB 11 Luftfartstilsynet varsler om ny praksis for utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) for nye luftfartøy:
03/11 07 FEB 11 Godkjenning av NDT-rettighet i PART 145 Organisasjoner
02/11 18 JAN 11 Misbruk av lasere – belysning av fly og ATC-tårn
01/11 06 JAN 11 Sammenblanding av kallesignaler
33/10 22 DES 10 Verifisering av krav i henhold til JAR-26
32/10 22 DES 10 Informasjon til abonnenter av AIC (Aeronautical Information Circular)
30/10 02 NOV 10 Denne AIC erstatter AIC N 14/10 HELIKOPTERFLYGING OVER VANN
29/10 15 OKT 10 Denne AIC erstatter AIC-N 28/10 AUTORISASJONSFORSIDE FOR FLYGEHÅNDBOK BORTFALLER
27/10 24 MAI 10 Endring i forskrift av 24. mai 2005 nr 461 (sertifiseringsforskriften)
05/10 18 MAR 10 Retningslinjer vedrørende fakturering av sertifikatgebyrer
02/10 20 JAN 10 Statistiske oppgaver over samlet flygevirksomhet
40/09 20 NOV 09 Endring i vedlegget «Veiledninger og anbefalte fremgangsmåter» i forskrift 7. februar 2003 nr. 252 om lufttrafikkregler (BSL F 1-1)
35/09 28. OKT 09 Bruk av barnesete i fly
30/09 15 SEP 09 Ansvar for Airworthiness Directives (AD)
29/09 14 SEP 09 Innføring av EASA Part M for EASA sertifiserte luftfartøy i Norge med bruksområdet privat, 28. september 2009
23/09 03 JUN 09 Airworthiness review
19/09 18 MAI 09 Retningslinjer for tildeling av ICAO radiokallesignal og trebokstavkode
17/09 14 MAI 09 Bruk av Minimum Equipment List (MEL) og Deferred Defect List (DDL)
13/09 05 MAI 09 Kvalifikasjonskrav for instruktører, eksaminatorer og praksisevaluatorer i Part-147 organisasjoner
07/09 10 FEB 09 Gjeldende retningslinjer for opplysning om bakkevind til luftfartøy
17/08 15 APR 08 Språkferdigheter for flygere - Informasjon fra Luftfartstilsynet
11/08 25 MAR 08 Endret praksis for utstedelse av kontinuerlige luftdyktighetsbevis (EASA form 25) og airworthiness review certificate for alle EASA sertifiserte luftfartøy med bruksområde privat i norge.
06/08 23 JAN 08 Direkteoppmelding til ferdighetsprøve (Skill test), for førstegangsutstedelse av privatflygersertifikat og utvidelse til ny klasserettighet, SEP(SEA/LAND), MEP(LAND)
05/08 23 JAN 08 Autorotasjon ved trening og prøve til sertifikat og rettighet
48/07 23 OKT 07 Bruk av EASA Acceptable Means Of Compliance (AMC) og Guidance Material (GM)
47/07 22 OKT 07 Opplølging av EASA Airworthiness Directives (AD) - klargjøring av rettstilstanden
45/07 01 OKT 07 Endret praksis for utstedelse av kontinuerlige luftdyktighetsbevis (EASA FORM 25) og AIRWORTHINESS REVIEW CERTIFICATE for alle luftfartøy med AOC og driftstillatelse i Norge
42/07 19 SEP 07 Kvalitetssystemer PART-M, PART-145, PART-147 og PART-21
41/07 03 SEP 07 Godkjenning/akseptering av ledende personell i luftfartsvirksomhet
25/07 06 JUN 07 Retningslinjer for godkjenning av operative sekundærbaser
22/07 04 JUN 07 Endring av publiseringsrutiner for bestemmelser for sivil luftfart (BSL)
23/06 29 MAI 06 Vedlikeholdsrapport som vedlegg til luftdyktighetsbevis for luftfartøy med bruksområde privat
20/06 23 MAI 06 ACAS - Informasjonsbulletin nr. 7
19/06 23 MAI 06 Overgangen fra norske flyteknikersertifikater og - kvalifikasjoner til Part-66 vedlikeholdssertifikat for luftfartøy
13/06 02 MAI 06 Dispensasjon fra krav om minstehøyder i BSL F i forbindelse med oppvisning, konkurranseflyging og trening for slike aktiviteter
11/06 27 MAR 06 Anvendelse av sertifiseringsforskriften, Part 21
02/06 10 JAN 06 Flyging i isingsforhold
58/05 13 DES 05 EASAs gebyrforordning trådt i kraft i Norge
49/05 07 OKT 05 Godskriving av militær flygerutdanning
39/05 22 AUG 05 Besetningssamarbeid og bruk av simulatorer i flygerutdanning
25/05 24 MAI 05 ACAS II Safety Bulletin no. 6
22/05 23 MAI 05 JARer gjennomført i norsk rett - Retningslinjer for tolkningen når det er uoverensstemmelse mellom norsk oversettelse og engelsk orginaltekst
19/05 08 APR 05 Forebygging av konflikt mellom luftfartøy og fugler og dyr
18/05 06 APR 05 Avgang og landing uten klarering
13/05 18 FEB 05 Dispensasjon for operasjon med en-motors turbindrevne fly
08/05 31 JAN 05 Trening av glidebanebortfall i forbindelse med ILS-innflyging
05/05 27 JAN 05 Controlled Flight Into Terrain (CFIT)
04/05 27 JAN 05 Verdifullt materiale til bruk i flysikkerhetsarbeid
48/04 23 NOV 04 Faren forbundet med å fly for nær helikoptre - Rotorvirvler
45/04 18 NOV 04 Bruk av oksygen over 10 000 fot
44/04 10 NOV 04 Tanking fra bensinfat og kanner som ikke er en del av faste anlegg
34/04 24 SEP 04 Sertifiseringsforskriften (EASA) - Presisering av krav til dokumentasjon i forbindelse med søknad om luftdyktighetsbevis i Part 21, Subpart H, Part 21A.174
08/03 07 MAR 03 Krav om særskilt tillatelse til privatflyging med utenlandsk registrerte luftfartøy innenfor norsk område
50/02 17 OKT 02 Vinteroperasjoner– avising/anti-ising– prosedyrer
40/01 24 AUG 01 FSF ALAR tool kit
72/00 18 DES 00 Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning
58/00 01 DES 00 Utdypning av uttrykket "nødvendige visuelle referanser" BSL D, samt "Visual Approach" (JAR-OPS 1435(8)
52/00 01 DES 00 Dispensasjon for halon til brannslokking
09/00 01 MAR 00 Retningslinjer for utstedelse av rutetillatelse til skandinaviske flyselskap for trafikkering av visse internasjonale flyruter (regelmessig passasjertrafikk)