Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-I
08/13
23 OCT

Ulykkes- og hendelsesrapportering i Norge

Forskrift om varslings- og rapporteringsplikt ved luftfartsulykker og luftfartshendelser mv., publisert som BSL A 1-3, sier at alle luftfartshendelser i Norge skal innrapporteres til Luftfartstilsynet. Det skal rapporteres på skjema NF-2007 innen 72 timer etter hendelsen. Alle ulykker, alvorlige luftfartshendelser og luftfartshendelser skal rapporteres. Tekniske hendelser med utenlandsk registrert luftfartøy er unntatt fra rapporteringsplikten, såframt hendelsen ikke har hatt noen effekt på operasjonen av luftfartøyet.

En revidert engelsk versjon av rapporteringsskjemaet NF-2007 ble publisert 11. desember 2012. Skjemaet er tilgjengelig i elektronisk form på portalen www.altinn.no, og skal benyttes til å rapportere alle typer hendelser. Word- og PDF-versjoner av skjemaet er tilgjengelig på Luftfartstilsynets nettsider www.luftfartstilsynet.no og Statens havarikommisjon for transport (SHT) sine nettsider www.aibn.no.

Innlogging i Altinn til elektronisk skjema NF-2007 er blitt forenklet, og også gjort tilgjengelig for utenlandske borgere og organisasjoner. Man kan nå enkelt opprette en brukerkonto og velge et egendefinert brukernavn og passord for å rapportere hendelser. Norsk personnummer er ikke lenger nødvendig. Alle rapporter som opprettes via www.altinn.no blir automatisk sendt til Luftfartstilsynet. Rapport om hendelser som klassifiseres som ulykke eller alvorlig hendelse vil i tillegg bli sendt til SHT.

Det nye elektroniske rapporteringsskjemaet er mer oversiktlig og brukervennlig enn tidligere versjoner av skjemaet. I tillegg vil det i forbindelse med rapportering av ulykker og alvorlige hendelser nå komme opp en egen side som etterspør informasjon spesielt beregnet for SHTs videre undersøkelser.

For å oppnå effektiv rapportering er det tilrettelagt for en åpen rapporteringskultur, der førstelinjeoperatører eller andre ikke skal straffes for handlinger, unnlatelser eller beslutninger som samsvarer med deres erfaring og skolering, og som sørger for tillit til rapporteringssystemet og sikrer beskyttelse mot sanksjoner. Grov uaktsomhet, forsettlig overtredelse og destruktive handlinger aksepteres likevel ikke. Beskyttelsesreglene i luftfartslovens kapittel XII gir det rettslige grunnlaget for en åpen rapporteringskultur. 

For spørsmål eller mer informasjon om hendelsesrapportering, se artikkelen Mandatory occurrence reporting in Norway eller kontakt Luftfartstilsynet på e-post NF-2007@caa.no.