Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-I
03/17
24 AUG

Melding om planlagt utvidelse av mandat for datalinktjenester i NAT-regionen

Introduksjon

Første fase av iverksetting av datalinkstjenester i NAT-regionen startet 7. februar 2013. Alle fly som opererer på hele eller deler av to spesifiserte trekk innenfor NAT Organised Track System (OTS) må fra og med flygenivå (FL) 360 til og med FL 390, i gyldighetsperioden til OTS-trekkene, være utstyrt med og anvende Controller Pilot Data Link Communications (CPDLC) og Automated Dependent Surveillance-Contract (ADS-C) utstyr.

Hensikten med denne AIC

Denne AIC skisserer planen for fase 2 av NAT Data Link Mandate (DLM). Denne AIC gir også informasjon om utvidede vertikale og horisontale grenser for NAT DLM-luftrom, retningslinjer for planlegging av flyginger i NAT DLM-luftrom og operasjonelle retningslinjer.

Bakgrunn

Hensikten med NAT DLM er å bidra til å forbedre kommunikasjons- og overvåkingsfunksjonene i NAT-regionen, samt å forbedre lufttrafikktjenestens mulighet for å gripe inn for å kunne redusere kollisjonsrisiko, og muliggjøre at de etablerte sikkerhetskravene i NAT-regionen skal oppfylles, spesielt i vertikalplanet. ADS-C gir mulighet for å monitorere flybevegelser og at luftfartøy følger klarert rute og høyde, noe som øker sikkerheten i NAT-regionen betydelig. ADS-C tilrettelegger også for gjennomføring av søk- og redningsoperasjoner og gir mulighet til å lokalisere et ulykkessted over havområdene. CPDLC forbedrer muligheten til kommunikasjon mellom bakke/luft betydelig og dermed også flygeleders mulighet til å intervenere.

NAT Systems Planning Groups (SPG) mål med utvidelsen av NAT DLM er å øke utstyrsnivået for datalinksystemer i luftfartøy. Dette er på linje med ICAOs Global Air Navigation Plan (GANP) (Doc 9750) Aviation System Block Upgrade (ASBU) Blokk 0, Modul B0-TBO. Denne modulen innebærer sikkerhets- og effektivitetsforbedringer for en-route operasjoner støttet av datalink. NAT SPG har som målsetting at 90% av alle luftfartøy som opererer i NAT-regionen i FL 290 og over, i 2018 skal være utstyrt med Future Air Navigation Systems 1/A (FANS 1/A) ADS-C og CPDLC-systemer. Målet for 2020 er at 95% av luftfartøy som opererer i dette luftrommet skal inneha slikt utstyr.

Planlagt vertikal og horisontal grense for NAT DLM luftrom

 • Fase 2A startet 5. februar 2015: fra og med FL 350 til og med FL 390 for alle trekk innenfor NAT OTS. Dette gjelder alle luftfartøy som opererer på hele eller deler av disse trekkene;
 • Fase 2B starter 7.desember 2017: fra og med FL 350 til og med FL 390 i hele ICAO NAT-regionen;
 • Fase 2C starter 30. januar 2020: FL 290 og over i hele ICAO NAT-regionen.

Luftrom som ikke er inkludert i NAT DLM luftrom:

 • Luftrom nord av 80Nord (N). Dette luftrommet ligger utenfor pålitelig mottaksområde for geostasjonære satellitter.
 • New York East flygeinformasjonsregion (FIR)
 • Luftrom der lufttrafikktjenesten benytter overvåking, dvs. luftrom hvor overvåking ved hjelp av radar, multilaterasjon og/eller Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B) benyttes og hvor det er VHF-dekning (ut fra opplysningene i statens AIP) forutsatt at luftfartøyet er utstyrt med egnet transponder/ADS-B extended squitter transmitter.
 • Følgende særskilte områder som er godkjent av NAT SPG:
  1. Implementering av NAT DLM fase 2B gjennomføres 7. desember 2017 unntatt for luftfartøy som ikke er sertifisert i h.t. DLM og som tillates å operere på:
   1. T9 og T213 inntil løsninger for å innføre overvåkingstjeneste og VHF-dekning (eventuelt flytte T213 østover for å etablere overvåking og VHF-dekning) er implementert. DLM vil etter innføring av slike tjenester ikke lenger være gjeldende i dette luftrommet. Tjenestene søkes innført så snart som mulig men ikke senere enn 30. januar 2020; og
   2. T13, justert T16 og T25 inntil 30. januar 2020;
  2. Det vil ikke bli andre endringer til innføringen av fase 2B og implementering av fase 2C forblir 30. januar 2020.

Merknad: Luftfartøy som opererer på Tango ruter innenfor NAT DLM luftrom vil enten måtte oppgradere utstyr innen januar 2020 eller ikke få tillatelse til å operere i dette luftrommet.

For planleggingsformål viser figur 1 på neste side teoretisk dekningsområde i Bodø Oceanic FIR fra 07. desember 2017 i luftrom der det benyttes overvåking, og som vil være unntatt fra DLM i NAT-regionen.

Flyginger som tillates å levere reiseplan gjennom NAT-regionens DLM luftrom

Følgende flyginger kan levere reiseplan for å fly gjennom NAT DLM luftrom:

 1. Luftfartøy som er utstyrt med og forberedt for å anvende FANS 1/A (eller tilsvarende) CPDLC og ADS-C datalink systemer. (ICAO Doc 7030 para. 3.3.2 og 5.4.2 gjelder for henholdsvis CPDLC og ADS-C); og
 2. Luftfartøy som ikke er utstyrt i h.t. pkt. 1 over som leverer reiseplan med STS/FFR, HOSP, HUM, MEDEVAC, SAR eller STATE i felt 18 i reiseplanformularet. (Avhengig av den taktiske situasjonen når flygingen gjennomføres, vil slike flyginger kunne motta klareringer som ikke nødvendigvis korresponderer fullt ut med anmodet flygeprofil).Chart.jpg

Operasjonelle retningslinjer som gjelder for NAT-regionens DLM luftrom

Et hvert luftfartøy som ikke er utstyrt med FANS 1/A (eller tilsvarende system) kan anmode om stigning eller nedstigning gjennom NAT DLM luftrom. Slike anmodninger vil bli vurdert på taktisk grunnlag

 • Anmodninger om høydereservasjoner (ALTRV) skal vurderes fra tilfelle til tilfelle (slik som det gjøres i dag med hensyn til NAT Minimum Navigation Performance Specifications (MNPS) luftrom), uavhengig av status på utstyret til deltakende luftfartøy.
 • Dersom et luftfartøy opplever utstyrsfeil etter avgang som medfører at FANS 1/A (eller tilsvarende) CPDLC og/eller ADS-C utstyr ikke lenger kan benyttes, vil anmodninger om å operere i NAT DLM luftrom bli vurdert på taktisk grunnlag. Slike flyginger må notifisere lufttrafikktjenesten om sin status FØR luftrommet entres.
 • Dersom bortfall av FANS 1/A datalink utstyr skjer mens flygingen OPERERER INNENFOR NAT DLM LUFTROM, skal lufttrafikktjenesten informeres umiddelbart. Slike flyginger vil kunne motta klarering til å forlate DLM luftrom, men basert å taktiske vurderinger, vil det vurderes om flygingen kan fortsette i dette luftrommet.
 • Dersom et luftfartøy opplever bortfall av utstyr før avgang som gjør at det ikke tilfredsstiller de krav til utstyr som gjelder i DLM luftrom, skal det levers en ny reiseplan slik at flygingen kan gjennomføres utenfor DLM luftrom.

Planlegging av flyginger i grensesnittet mellom European/North Atlantic (EUR/NAT)

I grensesnittet mellom EUR og NAT-regionen vil tjenesteytere etablere prosedyrer som legger til rette for vertikal transisjon for trafikk mellom de to regionenes datalinkområder. Transisjonen vil gjennomføres så snart som praktisk mulig av første EUR-område langs felles FIR/upper flight information region (UIR) som grenser til NAT-regionens DLM luftrom. Operatør og tjenesteyter skal sikre at vertikal transisjon er gjennomført før FIR/UIR-grense krysses.

SLUTT