Alle AIC - I
## - år Dato Tittel
09/14 18 DEC 14 Establishment of a temporary restricted area EN R191 over Kongsvinger in connection with Rally Sweden 2015
09/14 18 DEC 14 Etablering av et midlertidig restriksjonsområde EN R191 over området rundt Kongsvinger i forbindelse med Rally Sweden 2015
08/14 21 OCT 14 Temporary certificate number for medical certificates
08/14 21 OCT 14 Midlertidige sertifikatnummer for legeattester
07/14 21 AUG 14 Volcanic ash
06/14 28 MAI 14 Proposed change of transition altitude (TA) in Norwegian airspace
06/14 28 MAI 14 Endring av gjennomgangshøyden i luftrom der Norge forestår lufttrafikktjeneste
05/14 26 MAI 14 Commission Regulation 452/2014 will enter into force on 26 May 2014
05/14 26 MAI 14 Kommisjonsforordning 452/2014 trer i kraft 26. mai 2014
04/14 01 APR 14 AIC-I Kontrolliste / Checklist
03/14 18 MAR 14 Establishment of temporary restricted areas: EN R172 over Ila fengsel og forvaringsanstalt, EN R173 over Telemark fengsel, Skien avdeling and EN R174 over Ringerike fengsel
03/14 18 MAR 14 Forlengelse av midlertidige restriksjonsområder:EN R172 ved Ila fengsel og forvaringsanstalt, EN R173 ved Telemark fengsel, Skien avdeling og EN R174 ved Ringerike fengsel
02/14 06 JAN 14 Operational Directive: Operation to and from airfields north of 65º latitude – Compass system limitations due to magnetic inclination/dip
09/13 05 OCT 13 Controlled Airspace in the Ekofisk and Balder offshore areas based on ADS-B.
09/13 05 oct 13 Kontrollert luftrom i Ekofisk og Balder offshore-områder basert på ADS-B
08/13 23 OCT 13 Occurrence reporting in Norway
08/13 23 OCT 13 Ulykkes- og hendelsesrapportering i Norge
04/13 30 MAY 13 Voluntary Aviation Safety Reporting
04/13 30 MAY 13 Frivillig flysikkerhetsrapportering
01/12 29 MAR 12 Fraseologi for å angi TORA
01/12 29 MAR 12 Phraseology when advising TORA
05/11 23 MAY 11 Volcanic Ash
03/11 23 MAR 11 EGNOS SAFETY OF LIFE (SoL) introduseres i norsk luftrom
03/11 23 MAR 11 EGNOS SAFETY OF LIFE (SoL) signal introduction in norwegian airspace
02/11 15 MAR 11 Meteorologisk observasjonstjeneste (METAR) for innretning og fartøy
02/11 15 MAR 11 Meteorological service (METAR) on offshore installations and ships
07/10 22 DEC 10 Information to subscribers of AIC (Aeronautical Information Circular)
04/10 19 OCT 10 Meteorologisk observasjonstjeneste METAR/AUTOMETAR fra offshore installasjoner på norsk kontinentalsokkel
04/10 19 OCT 10 Meteorological Observations from Offshore Installations on the Norwegian Continental shelf
08/09 02 NOV 09 Friksjon på kontaminerte rullebaner
08/09 02 NOV 09 Friction on contaminated runways
07/09 28 OCT 09 Prosedyre for pilotrapporter om anslått bremseeffekt
07/09 28 OCT 09 Procedure for pilot reports on estimated braking action
03/09 12 JUN 09 Ny prosess som erstatter teknisk og operativ godkjenning og innfører krav om aksept av sikkerhetsrelaterte endringer innen flysikringstjenesten, som følge av felleseuropeiske krav på området
03/09 12 JUN 09 New process, replacing technical and operational approval and introducing requirements on acceptance of safety related changes within the Air Traffic Services, due to common European regulations
04/05 11 MAR 05 Carriage and operation of SSR Mode S Airborne equipment in european airspace
08/04 01 APR 04 Krav om ACAS ved flyging i norsk luftrom - dokumentasjon
08/04 01 APR 04 ACAS requirement for operations in Norwegian airspace - documentation
03/04 13 FEB 04 ICAO 24-bit aircraft addresses and aircraft identification reporting
09/03 08 DEC 03 ACAS II Bulletin no. 3
06/03 22 MAY 03 Plikt til å gi melding om eventuell mistanke om SARS under flyging
06/03 22 MAY 03 Duty to report probable cases of SARS during flight
13/02 10 JUN 02 Markedsadgang i henhold til EØS-avtalen
13/02 10 JUN 02 Market access according to the EEA agreement
07/02 26 MAR 02 Modifisering av beregnet utkjøringstid (EOBT)
07/02 26 MAR 02 Modification of the estimated off block time (EOBT)
06/00 13 JUL 00 Trafikkprogram mellom Norge og land som ikke er tilknyttet EØS-avtalen
06/00 13 JUL 00 Traffic programmes for operations between Norway and states not parties to the EEA agreement
05/00 15 JUN 00 EØS-avtalen - Aerial Work og lufttransport i Norge utenfor landingsplass til allmenn bruk - markedsadgang
05/00 15 JUN 00 EEA-Agreement - Aerial Work and air transport within Norway outside airport open for commercial air transport operations - market access