Nytt felleseuropeisk regelverk om luftfartsoperasjoner (OPS)

EU har besluttet å innføre nye felleseuropeiske regler om luftfartsoperasjoner. Regelverket vil bli publisert som en EU-forordning (Regulation on Air Operations) heretter omtalt som EASA-OPS. EASA-OPS ventes vedtatt av EU i løpet av høsten 2012, og vil bli gjort gjeldende i Norge gjennom EØS-avtalen.
A A A
Innledende bemerkning

Denne informasjonen er skrevet på grunnlag av utkastene til nytt felleseuropeisk regelverk slik de foreligger per mai 2012.Eventuelle beslutninger bør treffes på grunnlag av den originale regelteksten.

Nytt operativt regelverk
Det nye regelverket springer ut av at EASA [1] , med grunnlag i forordning 216/2008, har fått utvidet sitt myndighetsområde til å omfatte luftfartsoperasjoner.

EASA-OPS vil regulere luftfartsoperasjoner med ethvert luftfartøy, enten det er snakk om fly, helikopter, seilfly eller ballong, og vil gjelde uansett om fartøyet opereres privat eller kommersielt. Dette gjelder likevel ikke operasjoner med fartøyer listet opp i anneks II til forordning 216/2008 (annex II fartøyer), som fortsatt skal reguleres nasjonalt.

EASA-OPS vil erstatte dagens nasjonale regelverk på dette området. Statene vil ikke kunne opprettholde nasjonale særregler innenfor virkeområdet til EASA-OPS.

Nærmere om EASA-OPS
EASA-OPS er inndelt 8 annekser, og vil bli vedtatt i tre faser i løpet av annet halvår 2012 som vist i oversikten under.

Forordning om luftfarts-operasjoner
(EASA-OPS)

Fase I:
Annex I (Definitions)
Annex II (Part-ARO)
Annex III (Part-ORO)
Annex IV (Part-CAT)
Annex V (Part-SPA)

Commercial Air Transport (CAT)

Vedtakelse EU:
September/oktober 2012

 

Fase II:
Annex VI (Part-NCC)
Annex VII (Part-NCO)

Non-Commercial Operations

Vedtakelse EU:
Høst 2012 (okt./nov.)

 

Fase III:
Annex VIII (Part-SPO + CAT seilfly og ballong)

Specialised Operations

Vedtakelse EU:
Høst 2012 (nov./des.)

EASA-OPS vil bli supplert med AMC- og GM-materiale [2] som vil bli utgitt av EASA samtidig med at regelverket blir vedtatt.

Annex II, Part-ARO (Authority Requirements Operations) regulerer krav til de nasjonale luftfartsmyndighetenes organisering og tilsynsarbeid. Kravene er basert på retningslinjene i Joint Implementing Procedures fra Joint Aviation Authorities (JAA), som i stor grad følges av de europeiske landenes luftfartsmyndigheter.

Annex III,  Part-ORO (Organisation Requirements Operations). Annekset regulerer organisatoriske og mer overordnede krav til ervervsmessige operatører og ikke-ervervsmessige operatører av komplekse luftfartøyer [3] . Part-ORO viderefører i hovedsak regler som finnes i gjeldende regelverk (EU-OPS og JAR-OPS 3), men introduserer også en del nye krav. Blant annet vil regelverket medføre krav om at alle operatører som driver ervervsmessig flyging må inneha en AOC (Air Operator Certificate). Dette gjelder også operatører som dag kun driver aerial work ut fra en nasjonal driftstillatelse. I motsetning til i dag vil en AOC etter det nye regelverket ikke ha en gyldighetstid (5 år i dag), men ha løpende gyldighet forutsatt at operatøren overholder kravene i regelverket.

Part-ORO vil på sikt suppleres med nye felleseuropeiske bestemmelser for arbeids- og hviletid for flybesetninger. Dette er under utarbeidelse av EASA. Reglene skal gjelde for all ervervsmessig luftfart, samt for ikke-ervervsmessig flyging med komplekse motordrevne luftfartøyer. Regelverket vil bli vedtatt trinnvis i perioden 2013 til 2018. Frem til regelverket kommer på plass skal dagens felleseuropeiske bestemmelser i EU-OPS subpart Q gjelde sammen med nasjonale bestemmelser.

Annex IV, Part-CAT (Commercial Air Transport) inneholder de spesifikke bestemmelsene for utførelsen av ervervsmessig lufttransport med fly, helikopter, seilfly og ballong. Bestemmelsene er i hovedsak hentet fra dagens tilsvarende felleseuropeiske bestemmelser for fly (EU-OPS) og de tilsvarende nasjonale bestemmelsene for helikopteroperasjoner (JAR-OPS 3). Den vesentligste endringen er at bestemmelsene nå blir samlet i ett sett felleseuropeiske regler, og at reglene på sikt vil bli supplert med bestemmelser for operasjoner med seilfly og ballong. Etter påtrykk fra markedet i forbindelse med høringene, har EASA valgt så langt som mulig å følge regelstrukturen i gjeldende EU-OPS og JAR-OPS 3.

Annex V, Part-SPA (Specific Approvals) inneholder kravene for de typer operasjoner som krever en særlig godkjenning. Dette er for eksempel lavsiktoperasjoner (LVO), transport av farlig gods, ambulanseflyging med helikopter (HEMS), med mer. Part-SPA viderefører i stor grad de tilsvarende bestemmelsene i gjeldende EU-OPS og JAR-OPS 3. Reglene vil imidlertid nå også gjelde for ikke-ervervsmessige operasjoner. Utstedelse av godkjenninger etter Part-SPA skal foretas av den enkelte stats nasjonale luftfartsmyndigheter.

Etter påtrykk fra bl.a. Norge er EASA i gang med å utarbeide kravene til en særlig godkjenning for offshore helikopter operasjoner. Frem til dette regelverket blir vedtatt i 2015 vil statene kunne anvende nasjonale særkrav for denne typen operasjoner.

Annex VI, Part-NCC og annex VII Part-NCO inneholder reglene om luftfartsoperasjoner for ikke-ervervsmessig flyging. Regelverket vil differensiere mellom ikke-ervervsmessig flyging med komplekse motordrevne fly og helikoptre (Part-NCC), og ikke-ervervsmessig flyging med seilfly, ballong, samt motordrevne fly og helikoptre som ikke anses som komplekse (Part-NCO). Reglene i Part-NCC vil i stor grad være lik reglene for ervervsmessig lufttransport (Part-CAT). Begrunnelsen for det er at slike luftfartøyer erfaringsmessig opereres ofte under de samme forhold og i de samme deler av luftrommet som kommersiell tung luftfart, og dermed bør ha regler som ivaretar sikkerheten tilsvarende. Part-NCC operatører vil videre bli underlagt et løpende virksomhetstilsyn tilsvarende det Luftfartstilsynet i dag utfører overfor ervervsmessige operatører.

Annex VIII, Part-SPO inneholder reglene for spesialiserte luftfartsoperasjoner. Dette gjelder operasjoner hvor luftfartøyet benyttes til andre formål enn transport av gods og personell. Hovedsakelig er dette flyging som karakteriseres som “aerial work” eks. foto- og overvåkingsflyging, sling-load operasjoner, linjeinspeksjon etc., men også fallskjermdropp-flyginger og oppvisningsflyginger omfattes. En ikke uttømmende opplisting finnes i bestemmelsen SPO.GEN.005. Reglene vil gjelde både for ervervsmessige og ikke-ervervsmessige operasjoner, og inneholder særkrav til disse typene operasjoner. Subpart A til D inneholder generelle krav, mens subpart E inneholder tilleggsregler, unntak og lettelser i forhold til visse typer operasjoner. SPO-operasjoner skal skje i henhold til standard operasjons-prosedyrer godkjent av den nasjonale luftfartsmyndigheten.

Overgangsregler og implementering i Norge
EASA-OPS vil inneholde overgangsregler som skal sikre en ”myk overgang” til det nye regelverket. Hovedelementene i de foreslåtte overgangsreglene er såkalt ”grandfathering” og ”o pt-outs”. Det førstnevnte innebærer at de selskaper og personer som i dag innehar en bestemt sertifisering, ikke skal måtte gjennomgå en ny sertifisering etter det nye regelverket. ”Opt-outs” gir den enkelte stat mulighet til å utsette anvendelsen de nye reglene frem til en viss frist. Overgangsbestemmelsene er å finne i de innledende bestemmelsene til de enkelte forordningene (såkalte “ cover regulation”).

Flyselskaper som innehar en AOC i henhold til EU-OPS blir “ grandfathered” iht. EASA-OPS. Selskapene må imidlertid innen to år fra datoen regelverket trer i kraft i EU [4] oppdatere bokverket og operere fullt ut i henhold til det nye regelverket.

Helikopterselskaper som innehar AOC etter BSL JAR-OPS 3, vil også kunne fortsette virksomheten etter at det nye regelverket er vedtatt i Norge. Selskapene må imidlertid konvertere sin AOC til en EASA-OPS AOC innen to år etter ikrafttredelsesdatoen i EU. Årsaken til dette er at JAR-OPS 3 ikke er implementert helt likt i de europeiske landene.

Hva ellers gjelder Part-ARO, Part-ORO, Part-CAT og Part-SPA, vil statene få en to års “opt-out” periode regnet fra datoen for ikrafttredelse i EU.

For Part-NCC, Part-NCO og Part-SPO vil statene få en 3 års “ opt-out” periode regnet fra datoen for ikrafttredelse i EU.

Luftfartstilsynet regner med å benytte de nevnte “opt-out” fristene fullt ut.

Det er viktig at “opt-out”-perioden ikke blir noen sovepute, men at både Luftfartstilsynet og aktørene i markedet benytter denne tiden til å tilpasse seg de nye reglene.

EASA-OPS vil bli gjort gjeldende i Norge som forskrift etter at regelverket er tatt inn i EØS-avtalen. Luftfartstilsynet vil tilstrebe at dette ikke medfører noen vesentlig forsinkelse sammenlignet med når dette regelverket tre i kraft i EU-området.

Referanser og vedlegg

  • Bilde over regelverksstruktur – nytt EASA-regelverk
  • Skjematisk oversikt over anvendelsesområdet til EASA-OPS
  • Notat fra EU-kommisjonen om overgangsregler EASA-OPS
  • Utkast til EASA OPS Part
  • EASAs nettside “Flights Standards”: http://easa.europa.eu/flightstandards/index.html
[1] European Aviation Safety Agency
[2] AMC - Acceptable Means of Compliance, GM - Guidance Material
[3] Definert i forordning 216/2008 artikkel 3: Motordrevet fly som enten har maksimal sertifisert avgangsmasse på mer enn 5700 kg, eller er sertifisert for mer enn 19 passasjerer, eller er sertifisert for en minimumsbesetning på to piloter, eller er utstyrt med turbojetmotor eller mer enn en turboprop motor. Helikopter som har maksimal sertifisert avgangsmasse på mer enn 3175 kg, eller er sertifisert for mer enn 9 passasjerer, eller er sertifisert for en minimumsbesetning på to piloter.
[4] Tre dager etter at regelverket er vedtatt og publisert i EUs Official Journal.