Felleseuropeiske flyge- og hviletidsbestemmelser (FTL)

EU vedtok den 29. januar 2014 nye felles europeiske flyge- og hviletidsregler for besetningsmedlemmer i sivil lufttransport (CAT) med fly. Reglene tas inn forordning 965/2012 (EASA OPS), Part-ORO, subpart FTL. Reglene er gjennomført i norsk rett og vil tre i kraft 18. februar 2016. Frem til regelverket trer i kraft skal dagens felleseuropeiske bestemmelser i EU-OPS subpart Q gjelde sammen med nasjonale bestemmelser.

Tilsvarende flyge- og hviletidsregler vil på sikt bli utarbeidet for ervervsmessig lufttransport (CAT) med helikopter, spesialiserte luftfartsoperasjoner (SPO) og ikke-ervervsmessige luftfartsoperasjoner med komplekse motordrevne luftfartøyer (NCC).

Referanser: