Fra europeisk til norsk rett

Norge er ikke medlem av EU. Basisforordningen og de tilhørende Implementing Rules må derfor gjøres om til norsk lov før de kan anvendes i Norge.

De nye EASA-reglene (blant annet Basisforordningen og de tilhørende Implementing Rules) vedtas som EU-rettsakter i form av forordninger. Disse forordningene skal anvendes direkte av EU-landene på lik linje med landets øvrige lovgivning.

Norge er ikke EU-medlem, og har således ikke avgitt noen lovgivningsmyndighet til EU. Norge er tilknyttet EU gjennom EØS-avtalen. Selv om regler om sivil luftfart saklig sett omfattes av EØS-avtalens virkeområde, må den enkelte EU-rettsakt konkret innlemmes i EØS-avtalen for at Norge skal bli forpliktet til å anvende rettsakten.

Beslutning om å innlemme en EU-rettsakt i EØS-avtalen treffes av EØS-komiteen som består av representanter fra EU- og EFTA-landene. Når en slik beslutning er truffet, må rettsakten gjennomføres ved norsk lov eller forskrift for å bli gjeldende som norsk rett.

Først når dette er gjort kan rettsakten anvendes av norske myndigheter og andre aktuell aktører.