EU-Kommisjonen og EASA har lagt ut viktige høringer om fremtidig europeisk flysikkerhet. Blant annet spørsmål om regelverk, tilsyn, organisering, ressurser, og EASAs fremtidige kompetanseområde.

EUs byrå for flysikkerhet (EASA) ble formelt etablert i oktober 2002 og holder til i Køln i Tyskland. Byrået har totalt 31 medlemsland: De 27 EU-landene samt Island, Norge, Sveits og Liechtenstein. Norge ble medlem av EASA 1. juni 2005 i forbindelse med at et EU-regelverk som inneholder felles grunnleggende flysikkerhetsbestemmelser ble tatt inn i EØS-avtalen. Dette regelverket opprettet også EASA. EUs mål med European Aviation Safety Agency (EASA) er å sikre et høyt og ensartet nivå på flysikkerheten i Europa. EASA skal også bidra til like konkurransevilkår og økonomiske besparelser for luftfartstindustrien.

Samferdselsdepartementet vedtok 26. februar 2013 en forskrift som gjør forordning 216/2008 gjeldende også i Norge med virkning fra 1. mars 2013. Den nødvendige endringen av luftfartsloven trer i kraft samme dato.

Europakommisjonen har vedatt nye bestemmelser i forordning (EF) 1149/2011. Dette gjelder en oppdatering av forordning (EF) nr. 2042/2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og produkter, deler og utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver (vedlikeholdsforskriften).

EØS-notatene redegjør for utkastene til nytt regelverk, og fremhever de forholdene norske myndigheter anser som spesielt viktige.

EU har besluttet å innføre nye felleseuropeiske regler om luftfartsoperasjoner. Regelverket vil bli publisert som en EU-forordning (Regulation on Air Operations) heretter omtalt som EASA-OPS. EASA-OPS ventes vedtatt av EU i løpet av høsten 2012, og vil bli gjort gjeldende i Norge gjennom EØS-avtalen.

EU-kommisjonen har vedtatt nytt felleseuropeisk regelverk om sertifisering av flybesetningsmedlemmer. Dette regelverket vil bli gjort gjeldende i Norge gjennom EØS-avtalen, og vil være gjeldende rett fra og med 08. april 2013.  

JARUS er en ekspertgruppe med representanter fra nasjonale luftfartstilsyn og EASA som arbeider med krav til sertifisering og integrering av ubemannede luftfartøy i forhold til øvrig bruk av luftrom. - Håpet er å ha på plass et harmonisert regelverk i Europa innen 2016, sier Ron van de Leijgraaf fra det nederlandske luftfartstilsynet, som leder JARUS arbeidet.

EASA har samlet informasjon om den første utvidelsen av EASAs myndighetsområde (first extension) på en egen mini-nettside kalt "Flight Standards".