EU-Kommisjonen og EASA har lagt ut viktige høringer om fremtidig europeisk flysikkerhet. Blant annet spørsmål om regelverk, tilsyn, organisering, ressurser, og EASAs fremtidige kompetanseområde.

EUs byrå for flysikkerhet (EASA) ble formelt etablert i oktober 2002 og holder til i Køln i Tyskland. Byrået har totalt 31 medlemsland: De 27 EU-landene samt Island, Norge, Sveits og Liechtenstein. Norge ble medlem av EASA 1. juni 2005 i forbindelse med at et EU-regelverk som inneholder felles grunnleggende flysikkerhetsbestemmelser ble tatt inn i EØS-avtalen. Dette regelverket opprettet også EASA. EUs mål med European Aviation Safety Agency (EASA) er å sikre et høyt og ensartet nivå på flysikkerheten i Europa. EASA skal også bidra til like konkurransevilkår og økonomiske besparelser for luftfartstindustrien.

EU vedtok i 2012 forordning 965/2012 som inneholder nye regler om luftfartsoperasjoner. Denne forordningen, som også kalles «EASA OPS» gjennomføres i norsk rett med ikrafttredelse 28.oktober 2014.

Europakommisjonen har vedatt nye bestemmelser i forordning (EF) 1149/2011. Dette gjelder en oppdatering av forordning (EF) nr. 2042/2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og produkter, deler og utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver (vedlikeholdsforskriften).

EU-kommisjonen har vedtatt nytt felleseuropeisk regelverk om sertifisering av flybesetningsmedlemmer. Dette regelverket vil bli gjort gjeldende i Norge gjennom EØS-avtalen, og vil være gjeldende rett fra og med 08. april 2013.  

EU vedtok den 29. januar 2014 nye felles europeiske flyge- og hviletidsregler for besetningsmedlemmer i sivil lufttransport (CAT) med fly. Reglene tas inn forordning 965/2012 (EASA OPS), Part-ORO, subpart FTL. Reglene er gjennomført i norsk rett og vil tre i kraft 18. februar 2016. Frem til regelverket trer i kraft skal dagens felleseuropeiske bestemmelser i EU-OPS subpart Q gjelde sammen med nasjonale bestemmelser.

JARUS er en ekspertgruppe med representanter fra nasjonale luftfartstilsyn og EASA som arbeider med krav til sertifisering og integrering av ubemannede luftfartøy i forhold til øvrig bruk av luftrom. - Håpet er å ha på plass et harmonisert regelverk i Europa innen 2016, sier Ron van de Leijgraaf fra det nederlandske luftfartstilsynet, som leder JARUS arbeidet.