Luftfartstilsynet forvalter og utvikler regelverk for norsk sivil luftfart. Regelverkssidene gir deg oversikt over gjeldende regelverk.
 
Bestemmelser for sivil luftfart (BSL) er en samlet oversikt over forskriftene delt inn etter tema. En stadig større del av de norske forskriftene gjennomfører EU-regelverk, mens enkelte av forskriftene gir særnorske bestemmelser.
 
Både særnorske bestemmelser og det felleseuropeiske regelverket bygger i stor grad på anbefalinger gitt av ICAO. Det felleseuropeiske regelverket utarbeides av EUs byrå for flysikkerhet (EASA) og EU-Kommisjonen. Du kan lese mer om utviklingen av internasjonalt regelverk på vår samleside for europeisk regelverk og på samlesiden for internasjonalt regelverk og ICAO sine anbefalinger.

BSL A 1-0 - Forskrift om gjennomføring og håndheving av EØS-avtalen på luftfartens område

BSL A 1-1 - Forskrift om kvalitetssystem i ervervsmessige luftfartsvirksomheter

BSL A 1-2 - Gebyrforskriften

BSL A 1-3 - Forskrift om varslings- og rapporteringsplikt ved luftfartsulykker og luftfartshendelser mv.

BSL A 1-4 - Forskrift om offentlige undersøkelser av luftfartsulykker og luftfartshendelser innen sivil luftfart

BSL A 1-5 - Forskrift om registrering av luftfartøy m.m.

BSL A 1-6 - Forskrift om charter- og taxiflyging fra og til norsk område

BSL A 1-7 - Forskrift om luftfart på Svalbard

BSL A 1-8- Forskrift om nasjonalitets- og registreringsmerking av luftfartøy

BSL A 1-9 - Forskrift om bruk av system for sikkerhetsstyring innen flysikringstjenesten og bakketjenesten

BSL A 1-10 - Forskrift om bruk av system for sikkerhetsvurdering og sikkerhetsoppfølgingsplaner innen flysikringstjenesten

BSL A 2-1 - Forskrift om lufttransporttjenester i EØS

BSL A 3-1 - Forskrift om felleseuropeiske sikkerhetsregler for sivil luftfart og om etablering av et europeisk flysikkerhetsbyrå (EASA-forskriften)

BSL A 4-1 - Forskrift om inspeksjoner på bakken av luftfartøy

BSL A 5-1 - Forskrift om universell utforming av lufthavner, og om funksjonshemmedes og bevegelseshemmedes rettigheter ved lufttransport

BSL A 5-2 - Forskrift om flypassasjerers rettigheter ved nektet ombordstigning og innstilt eller vesentlig forsinket flyging

BSL A 5-3 - Forskrift om klagenemnd for fly- og jernbanepassasjerer (transportklagenemndforskriften)

BSL A 5-4 - Forskrift om minstestørrelser på forsikringssummer for passasjer- og tredjemannsansvaret

BSL A 6-1 - Forskrift om fordeling av begrensede trafikkrettigheter på luftfartens område

BSL A 6-2 - Forskrift om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise

BSL A 6-3 - Forskrift om gjennomføring og håndheving av ECAA-avtalen (European Common Aviation Area) av 9. juni 2006

BSL D 1-1a - Gjennomføring av EU-OPS i Norge - Forskrift om gjennomføring av forordning (EØF) nr. 3922/91 om harmonisering av tekniske krav og administrative fremgangsmåter i sivil luftfart med tilleggsbestemmelser om arbeidstid for besetningsmedlemmer

BSL D 1-1 - Forskrift om luftfartsoperasjoner

BSL D 1-2 - Forskrift om bruk av flyplasser

BSL D 1-4 - Forskrift om ytelseskrav og driftsbegrensninger for fly

BSL D 1-5 - Forskrift om standardmasse og balanse til bruk ved planlegging av flyging

BSL D 1-6 - Forskrift om befordring av passasjerer i luftfartøy

BSL D 1-7 - Forskrift om transport av gods i luftfartøy

BSL D 1-8 - Forskrift om flyging med én-motors luftfartøy i fjell og øde områder i Norge og på Svalbard

BSL D 1-9 - Forskrift om førstehjelpsutstyr i luftfartøy

BSL D 1-10 - Forskrift om tanking av luftfartøy

BSL D 1-11 - Forskrift om værminima for fly

BSL D 1-12 - Forskrift om flygeregistrator og taleregistrator

BSL D 1-13 - Forskrift om terrengvarslingsystem for fly

BSL D 1-14 - Forskrift om medføring og bruk av radionavigasjonsutstyr og SSR-transponder i luftfartøy

BSL D 1-16 - Forskrift om vibrasjonsovervåkningssystemer for helikopter

BSL D 2-1 - Driftsforskrifter for ervervsmessig luftfart med fly

BSL D 2-2 - Driftsforskrift for ervervsmessig luftfart med helikopter

BSL D 2-4 Forskrift om arbeidstid med mer for besetningsmedlemmer i sivile luftfartøyer

BSL D 2-6 - Forskrift om vilkår for ervervsmessig luftfart med flermotors luftfartøy med komponenter eller systemer ute av funksjon

BSL D 2-7 - Forskrift om vilkår for ervervsmessig luftfart med luftfartøy som er utrustet for pasienttransport

BSL D 2-8 - Forskrift om organisasjonsplan og flygesjef i luftfartsforetak

BSL D 2-10 - Forskrift om bruk av modified automatic dependant surveillance (M-ADS) - utstyr i sivile helikopter

BSL D 3-1 - Driftsforskrift for ikke-ervervsmessig luftfart med fly (privatflyging)

BSL D 3-2 - Forskrift om ikke-ervervsmessig luftfart med helikopter

BSL D 4-1 - Forskrift om bruk av seilfly

BSL D 4-2- Forskrift om sivil fallskjermhopping

BSL D 4-3 - Forskrift om flygeoppvisning

BSL D 4-4 - Forskrift om slepeflyging

BSL D 4-5 - Forskrift om luftfart med bemannet friballong

BSL D 4-6 - Forskrift om motorseilfly

BSL D 4-7 - Forskrift om bruk av hangglider og paraglider

BSL D 4-8 - Forskrift om flyging med mikrolette luftfartøy

BSL D 5-1 - Forskrift om kontinentalsokkelflyging - ervervsmessig luftfart til og fra helikopterdekk på innretninger og fartøy til havs

BSL D 5-2 - Forskrift om brann og havarisikkerhet

BSL D 5-5 - Forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap for helikopter

BSL D 5-6 - Forskrift om fotoflyging m.m.

BSL D 6-1 Forskrift om sertifisering av flygere og krav til flygetreningsorganisasjoner for fly og helikopter (JAR-FCL-forskriften)

BSL D 6-2 Forskrift om godkjenning av simulatorer for fly og helikopter

BSL D 6-3 Forskrift om gjennomføring av felleseuropeiske driftskrav for ervervsmessig lufttransport med helikopter (Joint Aviation Requirements Operations), BSL JAR-OPS 3 endringsutgave 3

Avtale om fleksibel bruk av luftrommet

Revidert versjon av FUA-avtalen på versjon 3.1 trådte i kraft 13. november 2014.

Ny forskrift for lufttrafikkregler og operative prosedyrer

13. november 2014 ble felleseuropeisk forskrift for lufttrafikkregler og operative prosedyrer (Part SERA) gjort gjeldene i Norge. Part SERA omfatter felles flygeregler og prosedyrer for flyging i Europa. Her finner du mer informasjon om hvilke endringer dette fører til.

Ny hinderforskrift vedtatt

Luftfartstilsynet har vedtatt ny forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder (BSL E 2-1). Den nye forskriften er gyldig fra og med 1. september 2014. Her kan du få mer informasjon om den nye forskriften.

Luftfartsloven
Gebyrforskriften