Generelle bestemmelser

BSL A 1-0 - Forskrift om gjennomføring og håndheving av EØS-avtalen på luftfartens område

BSL A 1-1 - Forskrift om kvalitetssystem i ervervsmessige luftfartsvirksomheter

BSL A 1-2 - Gebyrforskriften

BSL A 1-3 - Forskrift om varslings- og rapporteringsplikt i forbindelse med luftfartsulykker, luftfartshendelser, driftsforstyrrelser og lignende

BSL A 1-4 - Forskrift om offentlige undersøkelser av luftfartsulykker og luftfartshendelser innen sivil luftfart

BSL A 1-5 - Forskrift om registrering av luftfartøy m.m.

BSL A 1-6 - Forskrift om charter- og taxiflyging fra og til norsk område

BSL A 1-7 - Forskrift om luftfart på Svalbard

BSL A 1-8- Forskrift om nasjonalitets- og registreringsmerking av luftfartøy

BSL A 1-9 - Forskrift om bruk av system for sikkerhetsstyring innen flysikringstjenesten og bakketjenesten

BSL A 1-10 - Forskrift om bruk av system for sikkerhetsvurdering og sikkerhetsoppfølgingsplaner innen flysikringstjenesten

BSL A 2-1 - Forskrift om lufttransporttjenester i EØS

BSL A 3-1 - Forskrift om felleseuropeiske sikkerhetsregler for sivil luftfart og om etablering av et europeisk flysikkerhetsbyrå (EASA-forskriften)

BSL A 4-1 - Forskrift om inspeksjoner på bakken av luftfartøy

BSL A 5-1 - Forskrift om universell utforming av lufthavner, og om funksjonshemmedes og bevegelseshemmedes rettigheter ved lufttransport

BSL A 5-2 - Forskrift om flypassasjerers rettigheter ved nektet ombordstigning og innstilt eller vesentlig forsinket flyging

BSL A 5-3 - Forskrift om klagenemnd for fly- og jernbanepassasjerer (transportklagenemndforskriften)

BSL A 5-4 - Forskrift om minstestørrelser på forsikringssummer for passasjer- og tredjemannsansvaret

BSL A 6-1 - Forskrift om fordeling av begrensede trafikkrettigheter på luftfartens område

BSL A 6-2 - Forskrift om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise

BSL A 6-3 - Forskrift om gjennomføring og håndheving av ECAA-avtalen (European Common Aviation Area) av 9. juni 2006

Flytekniske bestemmelser

Luftfartsertifikater og -bevis

Driftsbestemmelser

BSL D 1-1a - Gjennomføring av EU-OPS i Norge - Forskrift om gjennomføring av forordning (EØF) nr. 3922/91 om harmonisering av tekniske krav og administrative fremgangsmåter i sivil luftfart med tilleggsbestemmelser om arbeidstid for besetningsmedlemmer

BSL D 1-1 - Forskrift om luftfartsoperasjoner

BSL D 1-2 - Forskrift om bruk av flyplasser

BSL D 1-4 - Forskrift om ytelseskrav og driftsbegrensninger for fly

BSL D 1-5 - Forskrift om standardmasse og balanse til bruk ved planlegging av flyging

BSL D 1-6 - Forskrift om befordring av passasjerer i luftfartøy

BSL D 1-7 - Forskrift om transport av gods i luftfartøy

BSL D 1-8 - Forskrift om flyging med én-motors luftfartøy i fjell og øde områder i Norge og på Svalbard

BSL D 1-9 - Forskrift om førstehjelpsutstyr i luftfartøy

BSL D 1-10 - Forskrift om tanking av luftfartøy

BSL D 1-11 - Forskrift om værminima for fly

BSL D 1-12 - Forskrift om flygeregistrator og taleregistrator

BSL D 1-13 - Forskrift om terrengvarslingsystem for fly

BSL D 1-14 - Forskrift om medføring og bruk av radionavigasjonsutstyr og SSR-transponder i luftfartøy

BSL D 1-16 - Forskrift om vibrasjonsovervåkningssystemer for helikopter

BSL D 2-1 - Driftsforskrifter for ervervsmessig luftfart med fly

BSL D 2-2 - Driftsforskrift for ervervsmessig luftfart med helikopter

BSL D 2-4 Forskrift om arbeidstid med mer for besetningsmedlemmer i sivile luftfartøyer

BSL D 2-6 - Forskrift om vilkår for ervervsmessig luftfart med flermotors luftfartøy med komponenter eller systemer ute av funksjon

BSL D 2-7 - Forskrift om vilkår for ervervsmessig luftfart med luftfartøy som er utrustet for pasienttransport

BSL D 2-8 - Forskrift om organisasjonsplan og flygesjef i luftfartsforetak

BSL D 2-10 - Forskrift om bruk av modified automatic dependant surveillance (M-ADS) - utstyr i sivile helikopter

BSL D 3-1 - Driftsforskrift for ikke-ervervsmessig luftfart med fly (privatflyging)

BSL D 3-2 - Forskrift om ikke-ervervsmessig luftfart med helikopter

BSL D 4-1 - Forskrift om bruk av seilfly

BSL D 4-2- Forskrift om sivil fallskjermhopping

BSL D 4-3 - Forskrift om flygeoppvisning

BSL D 4-4 - Forskrift om slepeflyging

BSL D 4-5 - Forskrift om luftfart med bemannet friballong

BSL D 4-6 - Forskrift om motorseilfly

BSL D 4-7 - Forskrift om bruk av hangglider og paraglider

BSL D 4-8 - Forskrift om flyging med mikrolette luftfartøy

BSL D 5-1 - Forskrift om kontinentalsokkelflyging - ervervsmessig luftfart til og fra helikopterdekk på innretninger og fartøy til havs

BSL D 5-2 - Forskrift om brann og havarisikkerhet

BSL D 5-5 - Forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap for helikopter

BSL D 5-6 - Forskrift om fotoflyging m.m.

BSL D 6-1 Forskrift om sertifisering av flygere og krav til flygetreningsorganisasjoner for fly og helikopter (JAR-FCL-forskriften)

BSL D 6-2 Forskrift om godkjenning av simulatorer for fly og helikopter

BSL D 6-3 Forskrift om gjennomføring av felleseuropeiske driftskrav for ervervsmessig lufttransport med helikopter (Joint Aviation Requirements Operations), BSL JAR-OPS 3 endringsutgave 3

Luftfartsanlegg og bakketjeneste

Trafikkbestemmelser

Flysikringstjeneste

Security