Regelverk for norsk sivil luftfart

Luftfartstilsynet forvalter og utvikler regelverk for norsk sivil luftfart. Regelverkssidene gir deg oversikt over gjeldende regelverk.

Regelverket for den sivile luftfarten i Norge er gitt i luftfartsloven med tilhørende forskrifter. Mange av de aktuelle forskriftene inngår i forskriftsserien Bestemmelser for sivil luftfart (BSL), hvor forskriftene er samlet etter tema. En stadig større del av de norske forskriftene gjennomfører EU-regelverk, mens enkelte av forskriftene gir særnorske bestemmelser. Både særnorske bestemmelser og det felleseuropeiske regelverket bygger i stor grad på anbefalinger gitt av ICAO. Det felleseuropeiske regelverket utarbeides av EUs byrå for flysikkerhet (EASA) og EU-Kommisjonen.

Du kan lese mer om utviklingen av regelverk i EU på siden om europeisk regelverk, mens informasjon om ICAO finnes på siden om internasjonalt regelverk.

Det er også andre lover som har betydning for norsk luftfart, for eksempel straffeloven, arbeidsmiljøloven, plan- og bygningsloven og lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.

Luftfartstilsynet har vedtatt ny forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder (BSL E 2-1). Den nye forskriften er gyldig fra og med 1. september 2014. Her kan du få mer informasjon om den nye forskriften.

Europakommisjon vedtok 8. januar 2013 forordning (EU) nr. 6/2013 som endrer forordning (EF) nr. 216/2008 artikkel 6 nr. 1. Forordning (EF) nr. 216/2008 og forordning (EF) nr. 690/290 er gjennomført i norsk rett ved forskrift 26. februar 2013 nr. 219 om felleseuropeiske sikkerhetsregler for sivil luftfart og om etablering av et europeisk flysikkerhetsbyrå (EASA-forskriften).

Her finner du lenker til JAR-FCL - forskriften, BSL JAR-FCL 3 (Flight Crew Licencing), forskrift om godkjenning av simulator for fly og helikopter og BSL JAR-OPS 3 .