Tilsynsavdelingen

Å føre tilsyn med aktørene i luftfarten er en av de viktigste oppgavene for Luftfartstilsynet. Tilsynsavdelingen koordinerer våre tilsynsaktiviteter og leder tverrfaglige lag. En av de viktigste områdene vi arbeider med er å identifisere relevante risikoområder og arbeide målrettet mot disse områdene slik at sikkerheten for passasjerene blir stadig bedre.

Tilsynsaktivitetene har flere hensikter der den viktigste er å påse at aktørene i luftfartsindustrien følger de kravene som er gitt i våre regelverk. Dette for å sikre at operatørene leverer en sikkerhet som er i tråd med myndighetenes krav.

Tilsyn omfatter:

  • Stedlig revisjon hos aktørene i Luftfarten, herunder flyselskaper, skoler, flyplasser og lufttrafikktjeneste, security og sertifikatinnehavere/rettighetshavere
  • Dokumentgransking og oppfølging
  • Inspeksjoner
  • Tester
  • Gjennomføring av undersøkelser
  • Rettede tilsynsaktiviteter mot relevante identifiserte risikoområder