Luftfarten har for lengst blitt en uunverlig del av den nasjonale og internasjonale infrastrukturen, som sikrer effektiv samhandling og kommunikasjon på tvers av landsdeler og landegrenser. Samtidig representerer luftfart en av våre mest energikrevende og støyende transportformer. Luftfartstilsynet arbeider for å opprettholde en sikker og samfunnsnyttig luftfart, samtidig som vi arbeider for å minimere de miljømessige ulempene.

FNs internasjonale luftfartsorganisasjon ICAO (International Civil Aviation Organization) vedtok på generalforsamlingen i 2010 en resolusjon med følgende målsettinger for utslippsreduksjon:

Luftfartstilsynet skal bidra med kompetanse om miljøutfordringene for luftfarten knyttet til støy og utslipp. Vi skal også være en aktiv pådriver og støttespiller både i det nasjonale og internasjonale arbeidet for en mer miljøvennlig luftfart.

Gjennom Det internasjonale forbundet av flyselskaper (IATA) har luftfartsindustrien vedtatt følgende mål for klimatiltak.

ICAO vedtok på den siste generalforsamling i september 2010, at alle stater oppfordres til å forelegge sine handlingsplaner frivillig innen utgangen av juni 2012, for å oppnå 2 prosent bedre drivstoffeffektivitet årlig fram til 2050 og karbonnøytralt vekst fra 2020.

Her finner du litt om det vi vet om denne typen påvirkning i dag