Kort om Luftfartstilsynet

Luftfartstilsynets hovedoppgave er å bidra til økt sikkerhet i all norsk sivil luftfart.

Vårt kontor er i Bodø og Luftfartstilsynet har 190 ansatte med høy kompetanse på alle fagfelt innenfor luftfart. Vi er et selvstendig og uavhengig forvaltningsorgan med myndighetsansvar innen norsk sivil luftfart, men er direkte underlagt og rapporterer til Samferdselsdepartementet.

Luftfartstilsynet har ansvaret for å innføre og tilpasse nasjonalt og internasjonalt regelverk. I tillegg lager vi forskrifter for norsk luftfart. I løpet av de årene Luftfartstilsynet har eksistert har regelverket for sivil luftfart gått fra å være nasjonalt til å i stadig større grad bli styrt av EU. At Norge og flere land i Europa nå følger et EU-regelverk gjør at vi på mange områder har de samme reglene i hele Europa.

Vi fører tilsyn med at aktørene i norsk luftfart følger gjeldende lover, regler og forskrifter. For å sikre at dette skjer fører vi tilsyn med blant annet flyselskaper, flyverksteder, flyskoler, luftfartøy, sertifikatinnehavere, lufthavner og landingsplasser for helikoptre.

Lufttfartstilsynet utsteder også sertifikater til personer og luftfartsnæringer, som flyselskaper, verksteder, piloter og kabinpersonell.

Sammen med Samferdselsdepartementet deltar Luftfartstilsynet i internasjonale organisasjoner for å hevde norske interesser. To av disse organisasjonene er europeiske EASA ( European Aviation Safety Agency) og FNs organisasjon for sivil luftfart - ICAO (International Civil Aviation Organization).

Stein Erik Nodeland er luftfartsdirektør.

Hva gjør Luftfartstilsynet?

Adgangskontroll, virksomhetstilsyn, regelverksutvikling og informasjonsvirksomhet er Luftfartstilsynets kjerneoppgaver. Men hva betyr det?

Postjournal

Luftfartstilsynet benytter seg av Offentlig Elektronisk Postjournal (OEP), som gir deg avanserte muligheter til å søke i innkommende og utgående post. Via OEP kan du også bestille dokumenter du er interessert.

Tildelingsbrev til Luftfartstilsynet for 2015

I Samferdselsdepartementets tildelingsbrev trekkes målene for virksomheten opp, herunder delmål/resultatmål, samt prioriteringer og krav i 2015.

Årsrapporter fra Luftfartstilsynet

Oversikt over årsrapporter fra etableringen av Luftfartstilsynet 1. januar 2000 og fram til i dag.