Kort om Luftfartstilsynet

Luftfartstilsynets hovedoppgave er å bidra til økt sikkerhet i all norsk sivil luftfart.

Luftfartstilsynet ble opprettet og skilt ut fra Luftfartsverket 1. januar 2000. Vårt kontor er i Bodø og tilsynet har 1. august 2011 170 ansatte med høy kompetanse på alle fagfelt innenfor luftfart. Vi er et selvstendig og uavhengig forvaltningsorgan med myndighetsansvar innen norsk sivil luftfart, men er direkte underlagt og rapporterer til Samferdselsdepartementet.

Related contentLuftfartstilsynet har ansvaret for å innføre og tilpasse nasjonalt og internasjonalt regelverk. I tillegg lager vi forskrifter for norsk luftfart. I løpet av de årene Luftfartstilsynet har eksistert har regelverket for sivil luftfart gått fra å være nasjonalt til å i stadig større grad bli styrt av EU. At Norge og flere land i Europa nå følger et EU-regelverk gjør at vi på mange områder har de samme reglene i hele Europa.

Luftfartstilsynet fører tilsyn med at aktørene i norsk luftfart følger gjeldende lover, regler og forskrifter. For å sikre at dette skjer fører vi tilsyn med blant annet flyselskaper, flyverksteder, flyskoler, luftfartøy, sertifikatinnehavere, lufthavner og landingsplasser for helikoptre.

Tilsynet utsteder også sertifikater til personer og luftfartsnæringer, som flyselskaper, verksteder, piloter og kabinpersonell.

Sammen med Samferdselsdepartementet deltar Luftfartstilsynet i internasjonale organisasjoner for å hevde norske interesser. To av disse organisasjonene er europeiske EASA ( European Aviation Safety Agency) og FN`s organisasjon for sivil luftfart - ICAO (International Civil Aviation Organization).

Stein Erik Nodeland er fra og med 1. august 2012 luftfartsdirektør.

Hva gjør Luftfartstilsynet?

Adgangskontroll, virksomhetstilsyn, regelverksutvikling og informasjonsvirksomhet er Luftfartstilsynets kjerneoppgaver. Men hva betyr det?

Postjournal

Luftfartstilsynet benytter seg av Offentlig Elektronisk Postjournal (OEP), som gir deg avanserte muligheter til å søke i innkommende og utgående post. Via OEP kan du også bestille dokumenter du er interessert.

Tildelingsbrev til Luftfartstilsynet for 2015

I Samferdselsdepartementets tildelingsbrev trekkes målene for virksomheten opp, herunder delmål/resultatmål, samt prioriteringer og krav i 2015.

Luftfartstilsynets årsrapport 2013

Rapporteringen er bygd opp etter Luftfartstilsynets målstruktur og omhandler milepæler, regnskap, tilsynsaktiviteter og oversikt over ulykker og hendelser i 2013.

Årsrapporter fra Luftfartstilsynet

Siden etableringen av Luftfartstilsynet 1. januar 2000, har vi vært pliktige til å levere rapporter til Samferdselsdepartementet som oppsummerer driften i året som har gått. I margen til høyre kan du finne samtlige årsrapporter som er blitt oversendt departementet i årene fra 2000 og frem til i dag.

Årsmeldinger fra Luftfartstilsynet

Her kan du lese Luftfartstilsynets siste årsmeldinger.