Flysikkerhetsindikatorer

foto:colourbox.com

Flysikkerhetsindikatorer er parametre som indikerer ytelsen innafor sikkerhetskritiske områder for luftfarten og som underbygger de flysikkerhetsmålingene som foretas i toppen av trekanten

Gjennom god hendelsesrapportering fra norske aktører har vi kunnet etablere indikatorer innafor ulike områder og på ulike nivå i årsakshierarkiet sett i forhold til tap og ulykker. Noen av indikatorene er forløpere til kjente ulykkestyper uten at det fikk konsekvenser, mens andre er direkte årsaker i historiske eller framtidige ulykker. Du ser områdene der vi publiserer vi nasjonale oversikter til høyre på denne siden. Luftfartstilsynet mottar årlig flere tusen rapporter på elektronisk skjema, NF-2007, fra personellgruppene i luftfarten som er pålagt slik rapportering. Vi har taushetsplikt overfor innrapportert informasjon, og vi gir derfor ikke offentligheten innsyn i enkeltsaker. Vi velger for de fleste sikkerhetsindikatorene å presentere overordnede nasjonale nivåer med utvikling, uten å vise hvordan disse fordeler seg på de enkelte flyselskapene eller flyplassene. Mer detaljerte oversikter benyttes internt i Luftfartstilsynet, og de som bidrar inn i rapporteringssystemet kan få ytterligere informasjon om sitt selskap ved å kontakte Luftfartstilsynet på NF-2007@caa.no Alle rapporter kvalitetssikres og kodes ved mottak i Luftfartstilsynet, og flere rapporter kobles sammen i enkeltsaker for å unngå duplikater. For de enkelte oversiktene vil tekster og begreper være på engelsk, siden vi benytter ett europeisk databaseformat med internasjonale definisjoner.