Luftfartstilsynet søker fraktkontrollanter

Luftfartstilsynet ønsker å knytte til seg fraktkontrollanter som på vegne av Luftfartstilsynet skal inspisere produsenter av flyfrakt. Vi ønsker å komme i kontakt med enkeltpersoner eller enkeltmannsforetak, som etter endt opplæring og autorisasjon, gjennomfører inspeksjoner på forskjellige steder i Norge.

 

Vi søker etter personer med relevant bakgrunn som har, eller som raskt kan erverve seg nødvendige kunnskaper og ferdigheter, om luftfartssecurity og inspeksjonsmetodikk. Har du lyst til å bidra til vårt mål om sikker og samfunnsnyttig luftfart? Søk nå! Her finner du stillingsannonsen. Søknadsfristen er fredag 11. mai.

Nye krav og standarder
Målet med securityarbeidet er å beskytte passasjerer, ansatte, offentligheten og installasjoner mot terror og andre former for ulovlige handlinger mot sivil luftfart. Luftfartstilsynet fører tilsyn med aktørene og godkjenner nye.

Flyfraktområdet er ett av tilsynsområdene hvor nye krav og standarder nå gjør seg gjeldende. Etter 1. mars 2011 ble dette et prioritert tilsynsområde. Produsenter av flyfrakt som skal sendes med passasjerfly skal godkjennes av Luftfartstilsynet. Godkjenningene innebærer at flyfraktprodusentene påtar seg sikkerhetsoppgaver og dertil visse forpliktelser. 

Selve godkjenningsprosessen består av to hoveddeler:

  1. Godkjenning av virksomhetens dokumentasjon. Dette utføres av Luftfartstilsynet.
  2. Inspeksjon av virksomheten. Disse utføres av fraktkontrollanter. Kanskje det kunne vært noe for deg?

Stor vekst
Vi forventer å få mange nye 'tilsynsobjekter' – produsenter som skal godkjennes frem mot 29. april 2013. For å klare dette bygger vi nå kompetanse og kapasitet. Vi ønsker å rekruttere og knytte til oss enkeltpersoner eller enkeltmannsforetak som på oppdrag fra Luftfartstilsynet gjennomfører disse inspeksjonene. Inspeksjonsrapporten skal danne grunnlag for Luftfartstilsynets vedtak om godkjenning.

Tjenesten forvaltes av Luftfartstilsynets Securityavdeling.  

Det er i dag ikke mulig å fastslå eksakt hvor mange som vil komme til å søke om godkjenning, og hvor i landet disse er lokalisert. Vi planlegger imidlertid med flere hundre søknader fra firmaer spredt over hele landet frem mot 2013. Vi antar også at hovedtyngden vil være lokalisert rundt de store byene og langs kysten. Dette vil Luftfartstilsynet ta hensyn til når vi velger fraktkontrollanter

Uavhengig oppdragstaker
En fraktkontrollant er en uavhengig autorisert oppdragstaker som på oppdrag fra Luftfartstilsynet inspiserer kjente flyfraktavsendere. Uavhengigheten består i at vedkommende ikke må ha noen knytninger til virksomheten som skal inspiseres.  Vedkommende kan etter endt opplæring autoriseres av Luftfartstilsynet. Autorisasjonen innebærer at fraktkontrollanten har gjennomgått og bestått Luftfartstilsynets teoretiske og praktiske opplæring og kan dermed på oppdrag fra Luftfartstilsynet selvstendig utføre inspeksjon av kjente avsendere.

Fraktkontrollanten regnes i arbeidsrettslig sammenheng som en oppdragstaker for Luftfartstilsynet. Vedkommende er ikke ansatt i Luftfartstilsynet, men knyttet til Luftfartstilsynet i særskilt kontrakt. Oppdrag tildeles av Luftfartstilsynet.

Vilkår
Lønns- og arbeidsvilkår er fastsatt i kontrakten. Det utbetales oppdragshonorar for hvert oppdrag. Reise, kost og oppholdsutgifter dekkes iht. statens reiseregulativ.

Søknadsfristen er 11. mai. Utvelgelse av kandidater gjøres i løpet av uke 20 (tredje uke i mai). Utvelgelsen vil skje på bakgrunn av søknaden. Telefonintervju vil også være aktuelt. Opplæring er planlagt gjennomført i løpet av juni i Bodø og vil ta ei uke.

Kontaktpersoner
1. Lars Arne Bue                    Seniorrådgiver og prosjektkoordinator     Tlf. 982 61 659
2. Jørgen Ingebrigtsen         Avdelingsdirektør                                            Tlf. 982 61 662

Luftfartstilsynet har et internettbasert søknadssystem. Vi ber kandidatene søke elektronisk via våre nettsider.