Bakgrunnssjekk

 

Før du søker

Ha klar:

 • skannede attester fra arbeids- eller utdanningsforhold de siste fem årene, inkludert nåværende
 • kreditt- eller debetkort til vår innbakte betalingsløsning, kostnad: 430,-
 • MinID, BankID eller tilsvarende til innloggingen


Får du ikke til å søke digitalt?

Du kan sende inn søknadsskjema på papir i posten. Saksbehandling av papirsøknader tar noe lengre tid enn digitale søknader, og arbeidsgiver vil bli etterfakturert med 540,-. Arbeidsgiver må bekrefte riktig fakturaadresse og rekvirent på søknadsskjemaet.

Hvis du ikke har norsk fødselsnummer eller D-nummer må du søke på papir.

Du kan søke om politiattest direkte fra politiet
 

Bosted utenfor Norge de siste fem år

Du må ha bodd sammenhengende i et EØS-land de siste fem årene eller være statsborger i et EØS-land for å få gyldig politiattest for bakgrunnssjekk.

Dersom du har bodd i EØS-land utenfor Norge i løpet av de siste fem årene, må du sende inn politiattest fra alle de landene du har bodd i. Utenlandske politiattester må sendes i original. Unntaksvis kan politiattester fra land utenfor EØS legges til grunn, se securityforskriften § 41 andre ledd.

 

 • Via ID-porten ledes du til vår oversiktsside hvor du får opp din søknadsstatus og ulike valg
 • Fra denne siden kan du gå ti l politiets søknadsportal for uttømmende politiattest. Politiattesten sendes direkte til Luftfartstilsynet som fortsetter saksbehandlingen etter mottak.
 • Deretter betaler du et gebyr på kr 430,- med kreditt- eller debetkort. Betalingen registreres i løpet av få sekunder.
 • Når betalingen er registrert kan du gå til søknad om bakgrunnssjekk hos Altinn
 • Du laster opp dokumentasjon  på arbeid og utdanning de siste fem årene i selve søknaden. Husk at arbeidsledighet eller ledige perioder mellom ulike jobber, også må dokumenteres
 • Luftfartstilsynet vil umiddelbart motta og registrere søknadsinformasjonen i våre systemer.  
 • Du kan følge med på søknadens status ved pålogging.
 • Hvis du får avslag, det vil si ikke bestått bakgrunnssjekk, vil du få et brev om dette.

Bakgrunnssjekken er personlig og følger deg som person i gyldighetstiden uavhengig av arbeidsgiver.

Personvernbegrensinger medfører at arbeidsgiver ikke automatisk underrettes om resultatet av bakgrunnssjekken. Du må selv informere arbeidsgiver om dette.

En bakgrunnssjekk består av tre elementer: en identitetskontroll, en kontroll av arbeid/utdanning og eventuelle opphold de siste fem år, og en vandelskontroll.

Du må søke om bakgrunnssjekk dersom du :

 • skal ha id-kort som gir adgang til sikkerhetsbegrenset område på norske lufthavner.
 • skal ha identitetskort for crew (Community Crew Identification Card/CCIC)
 • er utpekt av en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør som ansvarlig for stedlig gjennomføring av sikkerhetsprogrammet
 • er utpekt av en kjent avsender som stedlig ansvarlig for håndhevelse og kontroll med gjennomføringen av sikkerhetskontrollen
 • skal være instruktør
 • skal være fraktkontrollant

Personer som kan representere en risiko for luftfarten skal ikke få tilgang til landingsplasser og luftfartsanlegg, eller godkjennes for sentrale posisjoner i luftfarten for øvrig. Derfor har vi et krav til bakgrunnssjekk for alle nevnt over. Kravet til bakgrunnssjekk vil også bidra til å sikre allmennhetens tillit til sivil luftfart. 

Endringer som følger med overgangen til digital søknadsprosessen fra oktober 2015

Den digitale søknadsprosessen skal være enklere for brukeren og gi bedre kvalitet til den samlede saksbehandlingsprosessen hos Luftfartstilsynet .

Vi er klar over at ordningen med forhåndsbetaling medfører omlegging av praksis hos flere arbeidsgiver. Luftfartstilsynet vil imidlertid ikke etablere særordninger rundt betalingsløsningen.

 • Regelverk og krav er ikke endret.
 • Den digitale løsningen skal tas i bruk av søkere med norsk fødselsnummer eller D-nummer.
 • Andre søkere må bruke papirbaserte søknadsskjema. Arbeidsgiver må her bekrefte fakturadresse, og blir etterfakturert med kr 510.-
 • Arbeidsgiveres rolle i søknadsprosessen bortfaller når det søkes digitalt.
 • Søkeren må selv sørge for eventuell refusjon av digital søknad om bakgrunnssjekk fra sin arbeidsgiver. Kvittering for gjennomført betaling må søkeren selv skaffe via bank eller kredittkortutsteder. Øvrige rutiner rundt dette er et forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker
 • Luftfartstilsynets forhold til kortutstedere (ID-kontor) blir som før. Vi fortsetter å sende ut lister over godkjenninger daglig. Vi arbeider for å utvikle en bedre digital løsning for dette.
 • ID-kontor får ikke beskjed fra Luftfartstilsynet ved avslag/ikke bestått bakgrunnssjekk. Dette betyr at hvis søkeren ikke er på listen over godkjente bakgrunnssjekker er søknaden enten ikke ferdigbehandlet eller avslått.
 • Luftfartstilsynets saksbehandlere vil være fortsatt være kontaktpunkt for ID-kontorene.
 • Søker trenger ikke ringe Luftfartstilsynet for å sjekke status på egen bakgrunnssjekk. Denne informasjonen vil komme tydelig fram når du logger deg på portalen.
 • Resultatet av bakgrunnssjekken blir i større grad enn tidligere personlig. Vedtaket følger søkeren uavhengig av arbeidsgiver.
 • Vedtak om avslag/ikke bestått bakgrunnssjekk er underlagt personvernbegrensinger og meddeles søker skriftlig. Søkere må selv underrette arbeidsgiver dersom avslag er gitt.
 • ID-kontorene utsteder kun kort til de som har bestått bakgrunnssjekk.
 • Saksbehandlingstiden i Luftfartstilsynet vil reduseres med digital bakgrunnssjekk. Vær imidlertid oppmerksom på at politiet viderefører dagens praksis hva gjelder saksbehandlingstid og prosedyrer for håndtering av politiattester.
 • Originale politiattester fra utlandet må fortsatt sendes til Luftfartstilsynet per post.
 • For søkere med sikkerhetsklarering skal klareringsbeviset kunne lastes opp som elektronisk vedlegg.
 • E-post- og SMS-varsling blir ikke lansert ved denne anledningen, men vi arbeider for å ta en slik løsning i bruk ved en senere anledning.

Har du spørsmål om den digitale søknadsprosessen, henvend deg til bakgrunnssjekk@caa.no

 

 

 

Referanse

Kapittel VI Adgang til sikkerhetsbegrenset område mv i forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. 

 

Trenger du hjelp?

Har du spørsmål om søknadsprosessen, kan du sende e-post til bakgrunnssjekk@caa.no eller ringe 75 58 50 00. Telefontiden er mandag - torsdag kl 09.00-11.00 og kl. 12.00-14.00

Hvis du har spørsmål til selve løsningen, ta kontakt Altinns brukerservice på deres elektroniske kontaktskjema eller tlf 75 00 60 00 kl. 08.00-15.30

 

Postadresse:

Luftfartstilsynet
Securityavdelingen
Postboks 243
8001 Bodø

Når du sender inn dokumentasjon per post, må du også sende inn kopi av pass, førerkort eller annen gyldig ID.