Endring i regler om utdanning og opplæring av sikkerhetspersonell

Luftfartstilsynets veiledning for utdanning og opplæring av sikkerhetspersonell (kapittel 11) har frem til nå vært basert på gammelt regelverk (EU) 2320/2002. Denne rettsakten ble erstattet av forordning (EF) nr. 300/2008, forordning (EU) nr. 185/2010 og beslutning 2010/774/EU i 2011.

Securityseminar 19. og 20. januar 2016

Luftfartstilsynet arrangerer securityseminar tirsdag 19. og onsdag 20. januar 2016 i Bodø. Seminaret vil være en møteplass for ansvarshavende for sikkerhet (BSL Sec 1-1 § 10) og andre med ansvar for security på lufthavnene i Norge. Seminaret skal gi faglig påfyll og bidra til erfaringsutveksling og en effektiv samhandling mellom operatører og myndigheter. Er du en ansvarsperson på securityområdet bør du melde deg på allerede nå.

Program for Securityseminar 19. - 20. januar 2016

Luftfartstilsynet ønsker velkommen til Securityseminar 19. - 20. januar 2016. Endelig program med oversikt over foredrag og forelesere finner du her.

Oppdatert deltakerliste for securityseminar 2016

Her finner du oppdater liste over deltakere på securityseminaret i Bodø 19. - 20. januar 2016. Endelig program for seminaret blir kunngjort omkring 15. desember 2015.

Fraktseminar 21. januar 2016

Luftfartstilsynet arrangerer fraktseminar torsdag 21. januar 2016 i Bodø. Seminaret vil være en møteplass for ansvarshavende for sikkerhet og andre med ansvar for security og tilhørende kvalitetsoppfølging hos sikkerhetsgodkjente fraktleverandører. Seminaret skal gi faglig påfyll og bidra til erfaringsutveksling og en effektiv samhandling mellom operatører og myndigheter. Er du en ansvarsperson på securityområdet bør du melde deg på allerede nå.

Oppdatert deltakerliste for fraktseminar 21. januar 2016

Oversikt over påmeldte til Luftfartstilsynets fraktseminar 21. januar 2016 og endelig program for dagen.

Revidert beredskapstiltak for sivil luftfart i Norge

Luftfartstilsynet sendte i midten av april ut reviderte beredskapstiltak for sivil luftfart i Norge til aktuelle aktører. Tiltakene er sikkerhetsgraderte og sendt per post.

Norge tillater prøveordning med væpnede vakter om bord i fly

Regjeringen har besluttet å åpne for en prøveordning med væpnede vakter om bord på fly fra Israel og USA. Ordningen vil ikke gjelde for norskregistrerte fly.

Luftfartstilsynets sikre nettportal åpnes

Luftfartstilsynets sikre nettportal gjøres nå tilgjengelig for brukerne. I første omgang vil godkjente brukere få tilgang til skjermingsverdig securityinformasjon.

Bakgrunnssjekk

Formålet med bakgrunnssjekken er å hindre at personer som kan representere en risiko for luftfarten gis adgang til landingsplasser og luftfartsanlegg eller godkjennes for sentrale posisjoner i luftfarten for øvrig. Videre skal kravet om bakgrunnssjekk bidra til å sikre allmennhetens tillit til sivil luftfart. 

Informasjon til sikkerhetsgodkjente fraktleverandører om EUs database

Databasen inneholder alle sikkerhetsgodkjente fraktleverandører og uavhengig godkjente kjente avsendere i EU, og må benyttes regelmessig for å bekrefte sikkerhetsstatusen for flyfraktforsendelser før de lastes på et luftfartøy.

Sikkerhetsgodkjenning av leverandører av forsyninger til flygningen

Forsyninger til flygninger, blant annet mat og drikke, skal sikkerhetskontrolleres i likhet med alt annet som skal inn på lufthavner.

Nye standarder og anbefalinger fra ICAO

ICAO har endret Annex 17. Endringene stiller krav til statene om å innføre tiltak på enkelte områder som skal redusere risiko for anslag mot sikkerheten i luftfarten. Luftfartstilsynet ønsker å fremheve følgende endringer.

Ledelse og ansvarsfordeling

Jørgen Ingebrigtsen er avdelingsdirektør i Securityavdelingen

Sikkerhetsrådet for luftfarten

Sikkerhetsrådet for luftfarten (SFL) har som formål å forebygge anslag rettet mot den sivile luftfarten.

Ofte Stilte Spørsmål (FAQ)

Om håndbagasje, innsjekket bagasje og sikkerhetskontroll

Oppdatert Nasjonalt sikkerhetsprogram for sivil luftfart (NASP)

Nytt nasjonalt sikkerhetsprogram for sivil luftfart (NASP) - del II regelverksoversikten, er publisert på Securityportalen.

Nytt EU-regelverk for væskehåndtering ved norske lufthavner

28. januar 2014 ble nytt EU-regelverk innført for sikkerhetskontrollen ved norske lufthavner. Regelverket medfører få endringer fra dagens praksis.

National Civil Aviation Facilitation Programme (NCAFP)

Facilitation may be defined as a combination of measures and human and material resources intended to improve and optimize aircraft, crew, passenger and cargo flows at airports while ensuring compliance with relevant international and national legislation.

Kjent avsender

En virksomhet som gjennom produksjon, montering eller pakking gjør frakt identifiserbar som flyfrakt, har anledning til å oppnå status som kjent avsender. Fordelen med en slik status er at forsendelsene ikke må kontrolleres ved levering på en lufthavn. Dette er mulig ved at den kjente avsenderen gjennomfører pålagte kontroller som beskrevet under.

Sikkerhetsgodkjente fraktleverandører

Frakt som skal sendes med fly i Norge skal sikkerhetskontrolleres. Det er den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren som er ansvarlig for at frakt som leveres luftfartsselskap er sikkerhetskontrollert.

Liste over sikkerhetsgodkjente fraktleverandører

Listen over sikkerhetsgodkjente fraktleverandører oppdateres regelmessig, avhengig av nye godkjenninger og eventuelle godkjenninger som er trukket tilbake.

Liste over sikkerhetsgodkjente leverandører av forsyninger til flygningen

Listen over sikkerhetsgodkjente leverandører av forsyninger til flygninger oppdateres regelmessig, avhengig av nye godkjenninger og eventuelle godkjenninger som er trukket tilbake.