North European Functional Airspace Block - NEFAB

Norge har gjennomført regelverket om etablering av et felles europeisk luftrom (Single European Sky, SES) i norsk rett. Single European Sky pakke II stiller blant annet krav til etablering av funksjonelle luftromsblokker (Functional Airspace Blocks, FAB) innen utgangen av 2012.

Det følger av regelverket i Single European Sky II at alle EU-medlemsstater (og Norge via EØS-avtalen) skal inngå i et samarbeid om å etablere en funksjonell luftromsblokk (Functional Airspace Block, FAB) innen 4. desember 2012.

Norge deltar sammen med Estland, Finland og Latvia i etableringen av NEFAB (North European Functional Airspace Block). Selv om Danmark, Sverige og Island ikke deltar i NEFAB, er det etablert god dialog med disse landene.         

En funksjonell luftromsblokk er et begrep på et område etablert uavhengig av landegrenser, hvor leveranser av flysikringstjenester og tilhørende funksjoner er ytelses-baserte og optimaliserte med det mål å bedre samarbeid og måloppnåelse mellom ytere av flysikringstjenester.

Etablering av funksjonelle luftromsblokker er et tiltak for å møte de utfordringer som prognosene for fremtidig økning i lufttrafikk i europeisk luftrom vil medføre. Målet er å forbedre kapasiteten i luftrommet, øke effektiviteten i styringen av det europeiske rutenettverket, redusere kostnader, opprettholde et høyt sikkerhetsnivå, samt bidra til å redusere luftfartens innvirkning på miljøet. Måten disse målene best kan nås på er ved et samarbeid mellom statene om styring og forvaltning av luftrommet, og ved etablering av spesifikke ytelsesbaserte mål innenfor hvert område.

9. desember 2011 ble det parafert avtale på statsnivå mellom Estland, Finland, Latvia og Norge om etablering av NEFAB. Statsavtalen blir i tiden fremover gjenstand for nasjonal godkjenningsprosedyre, og skal formelt inngås innen 4. desember 2012.

For å oppnå målene med en funksjonell luftromsblokk er det viktig med et samarbeid også mellom landenes ytere av flysikringstjenester og mellom de nasjonale tilsynsmyndighetene (NSA). Det er derfor etablert et samarbeid og parafert avtaler også på disse to nivåene.

For 2012 ledes samarbeidet mellom statene i NEFAB av Estland, mens samarbeidet mellom luftfartsmyndighetene ledes av Norge.