Ny ytelsesplan for flysikringstjenester

Samferdselsdepartementet har fastsatt en ytelsesplan for flysikringstjenester i Norge for perioden 2012 – 2014, i samsvar med målsettingene for landene ellers i Europa. Planen innebærer at leverandører av flysikringstjenester forplikter seg til å bedre sin produktivitet etter en fastsatt plan og beskriver også krav til kapasitet, sikkerhet og miljø.

Related contentYtelsesplanene er det sentrale virkemiddelet i ytelsesstyringsregimet som etableres under lovgivningen for Det felles europeiske luftrom og avgjørende for å nå målsettingene knyttet til forbedringer på områdene sikkerhet ("safety"), miljø, kapasitet og kostnadseffektivitet.

Endringer i avgiftssystemet innebærer overgang fra automatisk kostnadsdekning til planmessig fastsettelse av flysikringsavgift på forhånd, basert på budsjetterte kostnader og antagelser for trafikkvekst. Det tas høyde for korrigering i forbindelse med ukontrollerbare kostnader og en egen fordelingsnøkkel for konsekvensen av avvik i antagelsene for trafikkveksten. Tjenesteyterne får altså helt eller delvis ansvar for de økonomiske konsekvensene dersom de ikke innfrir forutsetningene i ytelsesplanene. Til gjengjeld får de også beholde hele eller deler av overskuddet dersom kostnadene blir lavere eller inntektene høyere enn forventet. Dette vil stimulere til større kostnadseffektivitet.

Konkretisering av målene i ytelsesplanen for første referanseperiode (2012-2014):

  • Kapasitet: Mål for underveisforsinkelse maks 0,04, 0,04 og 0,05 min pr. flyvning for årene 2012, 2013 og 2014. 
  • Kostnadseffektivitet: 4,0% reell nedgang, regnet fra 2009 – 2014. Det europeiske målet for samme periode er en nedgang på 3,2%. Norge bidrar således noe i overkant av gjennomsnittet for Europa, men norske myndigheter  finner dette naturlig siden de norske avgiftene ligger noe høyere enn gjennomsnittet for Europa.
  • Sikkerhet ("safety"): Metode og rapportering for kontinuerlig forbedring. Forberedelse til mer nyansert tilnærming for neste referanseperiode.
  • Miljø: Ytelsesplanen henviser til ansvaret som legges til European Network Functions å effektivisere ruteføringene på en slik måte at horisontale ruteføringer kan kortes ned i tråd med målsettingene angitt for Europa.

Luftfartstilsynet har ledet arbeidet og prosessen med å utvikle ytelsesplanen i tett dialog med Avinor, Meteorologisk institutt, flyselskap og militær luftfart. Revidert ytelsesplan er gjenstand for ny vurdering av PRB ("Performance Review Body", -organ oppnevnt av EU for å gjennomgå alle de nasjonale ytelsesplanene). Forutsatt at planen nå er akseptabel vil Luftfartstilsynet ha oppfølgingsansvaret for å sikre måloppnåelse gjennom referanseperioden. I tillegg starter allerede forberedelsene for neste referanseperiode for å komme frem til balanserte og realistiske forventninger til ytterligere ytelsesforbedringer for 2015 og fremover.

Revidering av avgiftssatsen for underveisavgiften for 2012 vil skje i regi av Eurocontrol med grunnlag i satsen presentert i ytelsesplanen, så snart PRBs anbefaling foreligger.

Ytelsesplanen kan du lese her

Les mer om Det felles europeiske luftrom/Single European Sky her

Vedlegg til ytelsesplanen:
Annex A. Reporting Tables 1 and 2 – consolidation all entities
Annex B. Public consultation material
Annex C. Economic trends for Norway and abroad
Annex D. Avinor cost of capital  
Annex E. Annotated template tables for the preparation of the performance plans for RP1