Forskrift om sertifisering av flygeledere

Forskrift om sertifisering av flygeledere av 2. juli 2013 nr. 851 gjennomfører forordning (EU) nr. 805/2011 i norsk rett. Dette er det sentrale gjennomføringsregelverket for sertifisering og medisinsk godkjenning av flygeledere i Norge og Europa, samt sertifisering av organisasjoner som tilbyr flygelederutdanning.

Forordning (EU) nr. 805/2011 er hjemlet i basisforordning (EF) nr. 216/2008, og er en del av EUs målsetning om å overføre det totale ansvaret for flysikkerhet innenfor sivil luftfart til EASA, det som også er kalt "total system approach".

Forordningen baserer seg i stor grad på direktiv 2006/23/EF, som allerede er gjennomført i Norge. Forordningen medfører derfor ikke vesentlig endringer for markedet eller luftfartsmyndigheten. Det kan imidlertid nevnes at man ved gjennomføringen av forordningen har fjernet den øvre aldersgrensen for flygeledere, samt lempet på språkkravene.

EASA har allerede startet arbeidet med en ny forordning som vil erstatte forordning (EU) nr. 805/2011 i sin helhet. Forslag til ny forordning var nylig ute på høring i Europa (NPA 2012-18). Denne forordningen forventes ikke å tre i kraft før tidligst 2015.

Den nye forskriften finner du her.