Seksjon for Flyplass og flysikring

Flyplass og flysikringsseksjonen ledes av seksjonssjef Svein Johan Pedersen. Flyplass behandler saker knyttet til flyplass, helikopterplasser og sjøflyplasser i tillegg til luftfartshindre. Flysikring behandler saker knyttet til lufttrafikk, flyvær, kunngjøring, og flynavigasjons-tjenester.

Flyplass
Seksjonen fører tilsyn med alle landets flyplasser, fra Ny-Ålesund i nord til Kristiansand i sør. Det er i dag 51 flyplasser som har regulær rutetrafikk i tillegg til 1 helikopterplass (Værøy). I tillegg er det lag 50 mindre flyplasser, sjøflyplasser og helikopterplasser som har teknisk og operativ godkjenning.

Utforming av flyplasser er basert på internasjonale standarder utviklet av ICAO (International Civil Aviation Organization). Gjennom EØS-avtalen blir en rekke flyplasser med regulær rutetrafikk omfattet av et felleseuropeisk regelverk. Vi har representanter i ulike internasjonale fora som deltar i utviklingen av regelverket.

Luftfartstilsynet fører også tilsyn med at alle former for luftfartshinder blir registrert i Statens kartverks database og at merket i henhold til nasjonal forskrift.

Seksjonen er i tillegg bistandsmyndighet til Sjøfartsdirektoratet og Petroleumstilsynet for offshore helikopterdekk.

Flysikringsseksjonen
Avinor, som største tjenesteyter, er sammen med 9 mindre tjenesteytere sertifisert og godkjent for leveranse av flysikringstjenester i Norge. Det er vår oppgave å påse at leveransen er i tråd med de til en hver tid gjeldende regelverk, og at tjenestene som leveres er i henhold til tjenesteyters sertifisering. Dette gjøres ved at det føres tilsyn med tjenesteyterne i form av inspeksjoner og adgangskontroller (førstegangs godkjenning av elementer av ATM-systemet).

Seksjonen er også ansvarlig for å utarbeide forskrifter og normer for flysikringsområdet. Mange av disse er basert på internasjonale standarder, som bidrar til harmonisering av luftfarten på tvers av landegrenser. For å bidra til utviklingene av slike regelverk og for å holde oss oppdatert, deltar vi i flere internasjonale fora.