Performance Based Navigation (PBN) – norsk implementering

colourbox.com

Luftfartstilsynet ønsker å informere lufthavneiere, operatører og andre brukere av norsk luftrom om PBN generelt og pågående arbeid med implementeringsplan for Norge spesielt.

Bakgrunn

Kontinuerlig vekst i internasjonal luftfart bidrar til økende krav til luftrom kapasitet, forsterker behovet for effektiv utnyttelse av tilgjengelig luftrom og økt sikkerhet. Med økende drivstoff  kostnader og større fokus på flystøy og miljø, kommer behov for ny navigasjonsteknologi, nye operasjonsprosedyrer og global standardisering.

ICAO er initiativtaker til global harmonisering og standardisering av PBN. De 10 største internasjonale luftfartsorganisasjoner støtter PBN prosjektet gjennom en felles erklæring.

ICAO Resolusjon A36-23 (senere oppdatert til A 37-11), henstilte alle ICAO medlemsland å implementere PBN etter retningslinjer beskrevet i ICAO PBN Manual (Doc 9613). ICAO henstilte alle medlemsstater å utarbeide en nasjonal PBN implementeringsplan for instrumentprosedyrer basert på områdenavigasjon (RNAV/RNP) i alle flygefaser, inkludert satellittbaserte instrumentinnflygingsprosedyrer med vertikal-informasjon (APV) til alle instrumentrullebaneender.

I store deler av verden er PBN prosedyrer i daglig bruk, bl. a. i USA, Australia og Kina, og i mange europeiske land.

Forskrift om luftromsorganisering, BSL G 4-1 § 7a setter krav til innføring av APV prosedyrer til norske flyplasser innen utgangen av 2016.

Eurocontrol/EASA utarbeider forskrift (Implementing Rules) for PBN som vil tre i kraft fra 2018 gjeldende for alle operatører i europeisk luftrom.

PBN implementering i Norge

Luftfartstilsynet har opprettet en Nasjonal PBN Prosjektgruppe. Prosjekteier er avdelingsdirektør flyplass og flysikring Wenche Olsen.

Prosjektgruppa ledes av flyoperativ konsulent Arne Lindberg fra Luftfartstilsynet.

I desember 2009 ble arbeidet med nasjonal PBN implementeringsplan (versjon1) sluttført. Planen trådde i kraft januar 2010, og oppdateres i takt med revisjon av ICAO PBN Manual (Doc 9613), ICAO EUR ANP (Doc 7754), regelverk utviklingen i EASA og ønsker fra brukerne.  

En PBN arbeidsgruppe står for revisjon av PBN implementeringsplan.

Arbeidsgruppa ledes av Hildegunn Grønseth, Avinor og består av fagpersoner fra Avinor og Luftfartstilsynet som dekker fagområdene luftromplanlegging, lufthavner, PANS OPS, GPS teknologi, ATC og operative prosedyrer. Arbeidsgruppa vil holde nær kontakt med brukerne.

Alle aktører i norsk luftfart oppfordres til å komme med innspill og forslag til arbeidsgruppa.

Kontaktpersoner:

Arne Lindberg (ali@caa.no),
Hildegunn Grønseth (Hildegunn.Gronseth@avinor.no)