Må møte knapphet på flyplasskapasitet

Dersom vi får den forventede vekst i flytrafikken de nærmest tiår vil kapasiteten ved flere lufthavner i Europa bli sprengt. EU-kommisjonen lanserte derfor i desember 2011 en “lufthavnpakke” for å møte noen av de utfordringer europeisk luftfart her står overfor.   

"Lufthavnpakken" består foreløpig av tre regelverksforslag; en støyforordning, en forordning om lufthavnrelaterte tjenester og en forordning om tildeling av slots. Regelendringene skal stimulere til optimal utnyttelse av eksisterende og framtidig lufthavnkapasitet, samtidig som det tilrettelegges for en rettferdig konkurranse mellom flyselskaper og mellom leverandører av tjenester på lufthavnene.

EU har de siste år hatt hovedfokus på å møte utfordringer knyttet til kapasitet i luftrommet når trafikken øker. Dette var bakgrunnen for lansering av Single European Sky som inneholder en rekke initiativ som skal effektivisere bruk av luftrommet og derigjennom gi rom for forventet økt trafikk på en sikker, miljøvennlig og kostnadseffektiv måte. Hovedverktøyene i dette arbeidet har vært innføring av ytelsesplaner, etablering av funksjonelle luftromsblokker(FAB) og en stor teknologisatsing som har fått fellesnavnet SESAR.

Kapasitetsproblemene er imidlertid betydelige også når det gjelder lufthavner. På samme måte som med luftrom er det i de sentrale områder av Europa at knappheten er størst. Flere lufthavner har planer om utvidelser, men det er ikke mulig å “bygge” seg ut av de utfordringer luftfarten her står overfor. Kapasitetsmangel øker sårbarheten for at det oppstår forsinkelser, med de konsekvenser det får for hele det europeiske nettet. Forsinkelser medfører årlig store økonomiske tap for flyselskapene. Grunnen til at EU nå også fokuserer på lufthavnrelaterte tjenester er at undersøkelser har vist at 70 % av forsinkelser skyldes forhold som kan knyttes til turnarounds av luftfartøy. De tre regelverksforslagene, - som omtales nærmere nedenfor, - er alle ment på ulike områder å bidra til en optimalisering av dagens kapasitet, samtidig som det tas hensyn til de miljøbelastninger en lufthavn utgjør.

I Norge er det noen få lufthavner som har reel knapphet på kapasitet, - og da kun begrensede deler av dagen; Stavanger, Bergen, Oslo og Kirkenes (kun om sommeren).

Forslag til Parlaments- og rådsforordning om regler og prosedyrer for innføring av støyrelaterte driftsbegrensninger ved unionslufthavner innenfor en balansert metode.

Hovedformålet er å kartlegge støysituasjonen ved lufthavnene og sørge for at eksisterende og nye støytiltak er tilstrekkelige, men heller ikke går lenger enn nødvendig. Det foreskrives en helhetlig vurderingsmetodikk som (med basis i policy-dokumenter fra den globale organisasjonen ICAO) kalles ”Balanced Approach”. Målet er å sikre den mest kostnadseffektive kombinasjonen av fire tiltaksformer: (1) Reduksjon av støy fra kilden (luftfartøyet), (2) arealplanlegging på og rundt lufthavnene, (3) støybegrensende operative prosedyrer, og (4) direkte restriksjoner på operasjonene. 

For dette formålet skal det utpekes en eller flere myndigheter som har kompetanse til å fastsette operative restriksjoner, samt en uavhengig klageinstans.

Selve vurderingen av støysituasjonen skal skje i medhold av reglene i direktiv 2002/49/EF, nasjonale og regionale regler. Det forutsettes klart at nasjonale myndigheter beholder myndigheten til å definere hva som er akseptabel støy. Samtidig stilles det krav til kvaliteten på de vurderingene og avveiningene som foretas og de prosedyrene som følges. Når nye tiltak vurderes skal myndighetene sørge for tilstrekkelig datagrunnlag, samt åpenhet og involvering av berørte parter (flyplassen selv, naboer, flyselskaper, ytere av flysikringstjenester og Nettverksforvalteren etter forordning (EU) nr. 677/2011).

Forslaget gjelder bare for lufthavner med mer enn 50 000 sivile flybevegelser per år. 

Forslag til Parlament og Rådsforordning om lufthavnrelaterte tjenester ved europeiske lufthavner.

EU-kommisjonen har på bakgrunn av konsultasjoner med berørte parter og egne evalueringer identifisert to problemer i markedet for lufthavnrelaterte tjenester. For det første eksiterer det fortsatt etableringsbarrierer som er til hindrer for fri konkurranse. For det andre er kvaliteten på lufthavnrelaterte tjenester ikke i samsvar med dagens krav til pålitelighet, sikkerhet, security og miljø. 

Det overordnede målet med revisjonen av regelverket er å øke effektiviteten og bedre kvaliteten på lufthavnrelaterte tjenester til fordel for flyselskapene og sluttbrukerne. Dette målet er delt inn i følgende fem delmål:

Forslag til Parlament og Rådsforordning om felles regler for tildeling av slots ved lufthavnene i EU

I lufthavner hvor etterspørselen etter ankomst- og avgangstidspunkter overstiger lufthavnens kapasitet er det i dag innført en ordning med tildeling av "slots". Slots er en tidsluke flyselskapene tildeles for å foreta en landing eller en avgang. Det gir også rett til å benytte all infrastruktur knyttet til lufthavnen f.eks. rullebaner, terminalfasiliteter, drivstoff etc. Lufthavner som benytter slots benevnes som koordinerte lufthavner. Avhengig av trafikkmønsteret vil noen lufthavner være koordinert hele døgnet, hele året, mens andre kun koordineres i de travleste periodene på dagen eller kun deler av året. Hvilke lufthavner som skal være koordinerte avgjøres av den enkelte stat dersom en grundig kapasitetsanalyse viser at kapasiteten ved lufthavnen er utilstrekkelig.

Målsetningen med regelverket er en ytterligere optimalisering av dagens lufthavnkapasitet. De største endringene i forhold til dagens regelverk vil være:

  • Å øke flyselskapenes valgmuligheter med hensyn til levering av lufthavnrelaterte tjenester.
  • Å harmonisere og spesifisere administrative krav til godkjenning av selskap som leverer lufthavnrelaterte tjenester.
  • Å sikre at selskap som leverer lufthavnrelaterte tjenester opererer i et fritt og åpent marked.
  • Å bedre koordineringen mellom tjenesteyterne av lufthavnrelaterte tjenester.
  • Å harmonisere og spesifisere reglene for trening og overføring av personell.

Forslag til Parlament og Rådsforordning om felles regler for tildeling av slots ved lufthavnene i EU

I lufthavner hvor etterspørselen etter ankomst- og avgangstidspunkter overstiger lufthavnens kapasitet er det i dag innført en ordning med tildeling av "slots". Slots er en tidsluke flyselskapene tildeles for å foreta en landing eller en avgang. Det gir også rett til å benytte all infrastruktur knyttet til lufthavnen f.eks. rullebaner, terminalfasiliteter, drivstoff etc. Lufthavner som benytter slots benevnes som koordinerte lufthavner. Avhengig av trafikkmønsteret vil noen lufthavner være koordinert hele døgnet, hele året, mens andre kun koordineres i de travleste periodene på dagen eller kun deler av året. Hvilke lufthavner som skal være koordinerte avgjøres av den enkelte stat dersom en grundig kapasitetsanalyse viser at kapasiteten ved lufthavnen er utilstrekkelig.

Målsetningen med regelverket er en ytterligere optimalisering av dagens lufthavnkapasitet. De største endringene i forhold til dagens regelverk vil være:

  • Det åpnes for kjøp og salg av slots. I det någjeldende regelverk er overføring av slots kun tillatt i et meget begrenset antall tilfeller, og dreier seg i all hovedsak om bytte av slots mellom selskaper.
  • Dagens krav om at tildelte slots skal ha en utnyttelsesgrad på minst 80% over en gitt periode for å beholde historiske rettigheter økes til 85%. I tillegg foreslås det å endre lengden på den perioden som legges til grunn i disse beregningene fra 5 til 15 uker på sommeren, og fra 5 til 10 uker på vinteren.
  • Det foreslås å utvide definisjonen av "New entrant"- flyselskaper som er nyetablert på en lufthavn. I henhold til dagens regelverk gis disse flyselskapene visse privilegier i tildeling av ledige slots. Det har vist seg at dette regelverket ikke har vært tilstrekkelig for å få til den ønskede konkurranse. Regelverksforslaget vil gjøre det enklere for nye selskaper å etablere ruter fra/til en lufthavn.
  • I forslaget til nytt regelverk gis den felleseuropeiske funksjonen "Network manager" en selvstendig rolle. "Network manager" kan be kommisjonen pålegge den enkelte stat å foreta en analyse av kapasiteten ved en lufthavn dersom dette ansees nødvendig av hensyn til driften i det europeiske nettet. Forslaget introduserer en ny lufthavnkategori; "lufthavn som inngår i nettet". Det pålegges slotkoordinatorene å samle inn opplysninger om operasjoner også i disse lufthavnene.
  • Forslaget forsterker og utdyper kravet om koordinators uavhengighet.