Avdelingen ledes av avdelingsdirektør Wenche Olsen, og er delt i to seksjoner; flyplass- og flysikringsseksjonen. Flyplasseksjonen fører tilsyn med alle landets flyplasser, og ledes av seksjonssjef Jørn E. Seljeås. Flysikringsseksjonen fører tilsyn med sertifiserte og godkjente leverandører av flysikringstjenester, og ledes seksjonssjef Svein Johan Pedersen.

Luftfartstilsynet har vedtatt ny forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder (BSL E 2-1). Den nye forskriften er gyldig fra og med 1. september 2014. Her kan du få mer informasjon om den nye forskriften.

12. februar 2014 vedtok EU-kommisjonen nytt regelverk for flyplassområdet. - Vi regner med at norsk forskrift er på plass i løpet av høsten 2014, sier juridisk rådgiver Joakim Aakre Kristoffersen i Luftfartstilsynet.

Ytelsesplan for referanseperiode 2 (RP2)

Nå foreligger første utkast til ytelsesplan for RP2. I den nasjonale konsultasjon som skal gjennomføres i Luftfartstilsynets lokaler den 19. mars 2014 er det særlig ytelsesmål...

Les mer...

Avtale om fleksibel bruk av luftrommet

Revidert versjon av FUA-avtalen på versjon 3.0 trådte i kraft 19. september 2013.

Les mer...

PBN – norsk implementering

Luftfartstilsynet ønsker å informere lufthavneiere, operatører og andre brukere av norsk luftrom om PBN generelt og pågående arbeid med implementeringsplan for Norge spesielt....

Les mer...

Ny utgave av Fokus

Flyplass- og flysikringsavdelingen har gitt en ny utgave av Fokus. Hovedtema i denne utgaven vinteroperasjoner. Luftfartstilsynet håper at utgivelsen av Fokus vil være en god ...

Les mer...

Forskrift om sertifisering av flygeledere

Forskrift om sertifisering av flygeledere av 2. juli 2013 nr. 851 gjennomfører forordning (EU) nr. 805/2011 i norsk rett. Dette er det sentrale gjennomførings-regelverket for ...

Les mer...

Status for OCAS-varslingsanlegg

Luftfartstilsynet ønsker ved årets begynnelse å oppdatere luftfarten på status med hensyn til varslingssystemet OCAS.

Les mer..

Må møte knapphet på flyplasskapasitet

Dersom vi får den forventede vekst i flytrafikken de nærmest tiår vil kapasiteten ved flere lufthavner i Europa bli sprengt. EU-kommisjonen lanserte derfor i desember 2011 en ...

Les mer..

Gjennomføring av kommisjonsforordninger

Luftfartstilsynet planlegger å gjennomføre to EU kommisjonsforordninger. Kommisjonsforordningene gjelder myndighetskrav for tilsyn innenfor lufttrafikkstyring og flynavigasjon...

Les mer..

Ny ytelsesplan for flysikringstjenester

Samferdselsdepartementet har fastsatt en ytelsesplan for flysikringstjenester i Norge for perioden 2012 – 2014, i samsvar med målsettingene for Europa. Planen innebærer at lev...

Les mer..

Ny forordning som regulerer krav til oppnåelse av sertifikat og medisinsk godkjenning for flygeledere, og godkjenning av treningsorganisasjoner.

EU vedtok 10. august i år forordning; 805/2011, som regulerer krav til oppnåelse av sertifikat og medisinsk godkjenning for flygeledere, og godkjenning av treningsorganisasjon...

Les mer..