Høring - Etablering av midlertidig restriksjonsområde over Preikestolen

Luftfartstilsynet vurderer, basert på mottatt søknad fra Nord Helikopter AS, å opprette et midlertidig restriksjonsområde med senter rundt Preikestolen i Forsand kommune i perioden 25. til og med 29. september 2017.

Restriksjonsområdet etableres med hjemmel i lov om luftfart av 11. juni 1993 nr. 101 (luftfartsloven) §§ 9-1 og 15-4. Luftfartsloven § 9-1 har følgende ordlyd:

” Departementet gir forskrifter om hva som skal iakttas for å unngå sammenstøt mellom luftfartøyer eller andre luftfartsulykker og ellers for å trygge mot farer og ulemper herunder støy som følge av luftfart.”

Samferdselsdepartementet har i vedtak av 10. desember 1999 nr. 1273 delegert sin myndighet til å gi forskrifter i medhold av luftfartsloven § 9-1 til Luftfartstilsynet.

Bakgrunnen for at Nord Helikopter AS søker om restriksjonsområdet er at det planlegges innspilling av en internasjonal film i det aktuelle området. I den forbindelse vil det være stor helikoptertrafikk på et svært begrenset område, noe som øker risikoen for nær-hendelser. Hele operasjonen vil være avhengig av et detaljert tidsskjema, med avhengigheter mellom de ulike oppdragene luftfartøyene skal utføre.


Høringsbrevet, utkast til forskrift og kart over området finnes vedlagt til høyre.

Eventuelle merknader må være Luftfartstilsynet i hende innen 1. september 2017.

Luftfartstilsynet ber høringsinstansene videreformidle høringen til aktører med særlige nærings- eller samfunnsinteresser i det området og tidsrommet restriksjonsområdet vil gjelde.

Merknader bes sendt per e-post til postmottak@caa.no eller til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Vennligst merk eventuelle innspill med referansenummer 17/10374.