Høring – endring av luftromsforskriften § 8 tredje ledd

Luftfartstilsynet har nå ute på høring et forslag til endring i forskrift om luftromsorganisering (BSL G 4-1).

Endringsforslaget gjelder luftromsforskriftens § 8 tredje ledd, som i dag stiller krav til at det overliggende luftrommet til AFIS-flyplasser skal være kontrollert. Det foreslås nå en regel som gir åpning for en individuell og risikobasert vurdering av hvilken form for lufttrafikktjeneste man skal ha i det overliggende luftrommet til den enkelte AFIS-flyplass.

Luftfartstilsynet ber om høringsinnspill innen 3. april 2018. Merknadene rettes skriftlig til postmottak@caa.no eller Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø.

Merk høringsinnspillene med referanse 17/19289.